zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Sprawozdanie z przepływów (2019-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Sprawozdanie z przepływów (2019-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (przekształcone)1
Zysk brutto 4 058 7 080
  Korekty 24 521 -6 032
    Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów -5 514 -14 959
    Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów 25 221 10 522
    Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej -869 -837
    Przychody i koszty odsetkowe -2 608 -2 574
    Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości 2 931 1 823
    Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy 1 505 19
    Wynik z tytułu różnic kursowych -55 123
    Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji 24 -28
    Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 1 319 1 293
    Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych -245 -344
    Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 1 142 1 490
    Zmiana stanu należności 277 -644
    Zmiana stanu zobowiązań 1 616 2 454
    Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych 6 -13
    Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 313 158
    Podatek dochodowy zapłacony -1 886 -2 084
    Pozostałe korekty 1 344 -2 431
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 579 1 048
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 866 620 759 573
    - zbycie nieruchomości inwestycyjnych 12 619
    - wpływy z nieruchomości inwestycyjnych  260 305
    - zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych 29 87
    - zbycie udziałów i akcji 682 3 061
    - realizacja dłużnych papierów wartościowych 407 813 157 856
    - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży 246 687 281 450
    - zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych  182 521 289 755
    - realizacja pozostałych lokat 26 844 24 678
    - odsetki otrzymane 1 566 1 673
    - dywidendy otrzymane 149 55
    - pozostałe wpływy z lokat 57 34
  Wydatki -894 247 -764 426
    - nabycie nieruchomości inwestycyjnych -200 -198
    - wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych  -139 -139
    - nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych -1 264 -903
    - nabycie udziałów i akcji -615 -2 633
    - nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych -70 -211
    - zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji - -32
    - nabycie dłużnych papierów wartościowych -436 679 -165 545
    - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży -247 271 -282 273
    - otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych -182 142 -288 342
    - nabycie pozostałych lokat -25 835 -24 129
    - pozostałe wydatki na lokaty -32 -21
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 627 -4 853
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 91 069 106 012
    - wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 54 1 661 4 300
    - wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 54 9 658 8 820
    - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 54 79 750 92 892
  Wydatki -92 050 -111 499
    - dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej 40.2.1.1 - -2 418
    - dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących - -1 385
    - spłata kredytów i pożyczek 54 -898 -3 415
    - wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 54 -11 473 -10 845
    - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 54 -79 194 -92 837
    - odsetki od kredytów i pożyczek 54 -47 -75
    - odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 54 -163 -227
    - wydatki z tytułu leasingu -275 -297
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -981 -5 487
Przepływy pieniężne netto, razem -29 -9 292
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 7 788 17 055
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 180 25
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 39 7 939 7 788
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 39 19 89
1 Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.