zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

11.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > 11.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Działalność bankowa 3 553 3 463
Marża na transakcjach walutowych z klientami 756 788
Prowizje maklerskie 172 92
Działalność powiernicza 65 59
Obsługa kart płatniczych, kredytowych 959 930
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 65 75
Kredyty i pożyczki 413 418
Obsługa rachunków bankowych 442 412
Przelewy 265 316
Operacje kasowe 85 98
Skupione wierzytelności 55 49
Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy 78 77
Prowizje z działalności leasingowej 65 57
Pozostałe prowizje 133 92
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 509 528
Ubezpieczenia emerytalne 130 143
Pozostałe 5 5
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 4 197 4 139