zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Aktywa i pasywa (2016-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Aktywa i pasywa (2016-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Aktywa (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Wartości niematerialne 1 463 3 443 3 180 3 157 3 206
Wartość firmy 1 583 3 830 3 871 4 034 2 776
Rzeczowe aktywa trwałe 1 467 3 287 3 184 4 229 4 188
Nieruchomości inwestycyjne 1 738 2 355 1 697 1 981 2 493
Jednostki wyceniane metodą praw własności  37 20 17 11 72
Należności od klientów z tytułu kredytów 44 998 169 457 182 054 194 868 197 288
Pochodne instrumenty finansowe 953 2 351 2 487 3 107 6 339
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 59 335 110 046 101 665 111 416 140 922
Należności 5 664 9 096 6 343 5 737 6 246
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 990 1 250 1 512 1 856 2 101
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 641 1 590 2 234 2 313 2 511
Odroczone koszty akwizycji 1 407 1 485 1 546 1 574 1 550
Inne aktywa 866 692 562 734 753
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 2 973 8 239 17 055 7 788 7 939
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 1 189 317 1 147 580 590
Aktywa razem 125 304 317 458 328 554 343 385 378 974
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku

Kapitały (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapitał podstawowy 86 86 86 86 86
Kapitał zapasowy 10 758 11 824 12 660 13 113 15 848
Kapitał z aktualizacji wyceny 106 157 -65 294 891
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracownicznych 3 4 0 1 3
Akcje własne -1 0 -11 -7 -9
Pozostałe kapitały rezerwowe 5 5 18 -324 295
Różnice kursowe z przeliczenia -2 -73 -36 -41 65
Zysk (strata) z lat ubiegłych 100 -299 -940 -248 -314
Zysk (strata) netto 1 935 2 895 3 213 3 295 1 912
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 4 067 22 961 22 482 23 119 24 626
Kapitały razem 17 057 37 560 37 407 39 288 43 403
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku

Zobowiązania (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 42 194 44 558 45 839 47 329 48 471
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego  7 076 8 008 8 525 8 885 8 834
Rezerwa ubezpieczeń na życie 15 928 16 060 16 204 16 346 16 309
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 8 272 8 898 9 690 10 298 10 984
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 673 5 776 5 981 5 999 6 226
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 5 14 7 9 8
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 323 287 256 214 190
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 4 917 5 515 5 176 5 578 5 920
Zobowiązania podporządkowane 1 027 5 319 6 061 6 700 6 679
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 6 449 9 610 12 009 9 273 7 532
Zobowiązania wobec banków 503 5 323 6 044 6 604 9 751
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 48 472 198 163 207 635 218 588 241 975
Instrumenty pochodne 787 3 474 3 365 3 018 6 281
Inne zobowiązania 7 897 11 960 8 805 10 599 12 434
Inne rezerwy 416 850 854 1 211 1 378
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 469 638 486 746 949
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 33 3 49 29 121
Zobowiązania razem 108 247 279 898 291 147 304 097 335 571
Kapitały i zobowiązania razem 125 304 317 458 328 554 343 385 378 974
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku