zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Polityki Grupy PZU [UoR]

[GRI 103-2]

Odpowiedzialne podejście do biznesu przekłada się w Grupie PZU na prowadzenie go w sposób ekologiczny, czyli taki, który w maksymalny sposób redukuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ochrona środowiska podniesiona została w firmie do rangi strategicznej – odpowiednie zapisy znalazły się w „Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018–2020”.

Wdrożenie odpowiednich procedur i systemów zarządzania pozwala Grupie PZU spełniać wszystkie ekologiczne wymogi formalnoprawne. Grupa nie ogranicza się do obowiązkowych aktywności, a rozszerza zakres swojej działalności w tym obszarze. Spójność zarządzania obszarem ochrony środowiska w Grupie PZU zapewnia specjalnie powołany Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska.

W ślad za strategicznymi decyzjami Grupy w listopadzie 2018 roku uchwalono standard Grupy PZU „Zielone PZU”, który został wdrożony dla sprawnego i pełniejszego dbania o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Standard środowiskowy Grupy PZU określa kluczowe założenia podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych.

Są to zasady:

 • zrównoważonego rozwoju; 
 • wysokiego poziomu ochrony środowiska;
 • przezorności i przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań;
 • zapobiegania zanieczyszczeniom i ich likwidacji u źródła;
 • włączania elementów z zakresu ochrony środowiska do strategii i polityki biznesowej;
 • partnerstwa – konieczności podejmowania przez wszystkie podmioty z Grupy PZU wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Dodatkowo w Grupie funkcjonują polityki i dokumenty podkreślające znaczenie ochrony środowiska w codziennej praktyce biznesowej.

W jednostkach spółki zależnej od PZU Zdrowie (POLMEDIC Radom) został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Spółki obszaru zdrowie mają w wybranych centrach medycznych wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO9001:2015. Funkcjonuje w nich również procedura gospodarowania odpadami, która w szczególności określa zasady postępowania z odpadami medycznymi.

Polityka środowiskowa działającej na Łotwie spółki AAS BALTA określa obowiązki firmy z zakresie dbania o środowisko. Opisuje też zasady ochrony środowiska i określa ramy, w jakich firma ma przestrzegać tych zasad i dzięki temu osiągać wyznaczone cele. 

Spółka Lietuvos Draudimas na Litwie posiada sformalizowaną politykę środowiskową. Dane dotyczące ochrony środowiska publikowane są w raportach rocznych i raportach CSR.

W Grupie Pekao obowiązuje „Polityka w sprawie optymalizacji zużycia energii w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. Określa standardy i wytyczne w zakresie optymalizacji zużycia energii w banku, służące ochronie środowiska. Opiera się na zaangażowaniu we właściwe monitorowanie i w miarę możliwości także zapobieganie wszelkim negatywnym dla środowiska skutkom jej działalności. Obowiązek dbałości o zasoby naturalne spoczywa na wszystkich pracownikach banku bez względu na zajmowane przez nich stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy, dlatego też stosowne zapisy odnoszące się do poszanowania środowiska naturalnego zdefiniowano w „Kodeksie Postępowania Grupy Pekao”.

W Armaturze Kraków funkcjonuje kompleksowa „Polityka Jakości”, której zapisy uwzględniają również kwestie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

[GRI 307-1]

W 2020 roku w Grupie PZU nie odnotowano naruszeń prawa lub przepisów dotyczących ochrony środowiska i nie naliczono żadnych kar środowiskowych.

Grupa PZU zmierza do zmniejszenia swojego bezpośredniego śladu środowiskowego we wszelkich aspektach działalności.

Liczne działania nakierowane na minimalizację tego wpływu prowadzone są w obszarze nieruchomości i floty samochodowej. Celem jest zmniejszenie wykorzystania surowców, materiałów i energii elektrycznej w działalności Grupy. w coraz większym stopniu decyzje zakupowe podejmowane są w myślą o minimalizacji pośredniego wpływu środowiskowego, tj. występującego w całym łańcuchu wartości.

Oprócz wdrożonych dokumentów Grupa w codziennej działalności podejmuje działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego. Pracownicy Biura Nieruchomości i Biura Administracji podejmują kompleksowe działania zmierzające do widocznych efektów w ekologicznym planie Grupy PZU.

Bezpośredni ślad środowiskowy Grupy:

Bezpośredni ślad środowiskowy Grupy

Ekologiczny plan Biura Nieruchomości:

 • ograniczenie zużycia mediów;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 • montaż klimatyzacji z ekologicznym czynnikiem chłodniczym;
 • preferowanie aspektów środowiskowych i społecznych przy wyborze powierzchni do najmu;
 • prowadzenie akcji edukacyjnych wśród pracowników w zakresie zachowań proekologicznych.

Działania w obszarze administracji służące ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko:

 • ograniczanie zużycia materiałów biurowych;
 • ograniczanie wytwarzania dokumentacji;
 • wtórne zagospodarowanie używanych składników majątku;
 • współpraca w zakresie utylizacji składników majątku z firmami, które spełniają najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska;
 • prowadzenie proekologicznych działań w polityce zarządzania flotą samochodową;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 • prowadzenie akcji edukacyjnych wśród pracowników w zakresie zachowań proekologicznych.
Program ten jest formą środowiskowego systemu zarządzania polegającym na systematycznym wprowadzaniu proekologicznych rozwiązań w funkcjonowaniu Grupy PZU. 
DOBRA PRAKTYKA
Oszczędność ciepła

Kolejny rok z rzędu w PZU i PZU Życie były kontynuowane były prace związane z termomodernizacją budynków – ocieplanie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO. Nastąpiła wymiana wyeksploatowanych kotłów grzewczych na nowoczesne, wysokoefektywne urządzenia z możliwością dostosowania pracy do warunków atmosferycznych (sterowniki pogodowe). Nowoczesne kotły dostarczają ciepło i jednocześnie oszczędzają energię cieplną i elektryczną oraz zmniejszają emisję gazów do atmosfery.

W 2020 roku nastąpił spadek zużycia energii wytworzonej i zakupionej przez Grupę PZU o 10,2%, przy czym zużycie energii wytworzonej z surowców nieodnawialnych spadło o 16,1%, a zużycie energii zakupionej spadło o 6,3% r/r. Przyczyną było wystąpienie pandemii i wynikające z niej ograniczenia w eksploatacji nieruchomości przez spółki Grupy, a także szereg działań nakierowanych na zmniejszenie zużycia surowców i energii, jak termomodernizacja nieruchomości, modernizacja źródeł ciepła i wymiana oświetlenia. Czynnikiem częściowo niwelującym te redukcje, w szczególności zużycia energii zakupionej, był dalszy rozwój PZU Zdrowie oraz włączenie do konsolidacji dwóch spółek z obszaru diagnostyki obrazowej, które wykorzystują energochłonne urządzenia jak rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe oraz RTG.

[GRI 302-4]

DOBRA PRAKTYKA
Oszczędność energii

Realizacja Standardu Grupy PZU „Zielone PZU”

W 2020 roku Biuro Nieruchomości kontynuowało działania służące ograniczaniu w nieruchomościach PZU i PZU Życie zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, emisji gazów do atmosfery, rozszerzanie zakresu selektywnej zbiórki odpadów. W ten sposób realizuje założenia Standardu Grupy PZU „Zielone PZU”

Przeprowadzone działania:

 • wykonano termomodernizację 8 nieruchomości PZU i PZU Życie;
 • zainstalowano kompensatory mocy na 7 nieruchomościach;
 • w 5 nieruchomościach zmniejszono moc umowną energii elektrycznej;
 • zainstalowano wewnętrzne oświetlenie LED w 21 nieruchomościach;
 • zainstalowano 14 ścianek wizerunkowych z oświetleniem LED;
 • zmodernizowano lub zmieniono instalację grzewczą lub źródło ogrzewania w 10 nieruchomościach, w 2 nieruchomościach zmniejszono moc cieplną;
 • wymieniono 7 kotłów grzewczych;
 • zamontowano 18 urządzeń klimatyzacyjnych, w których zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R 32.

Bank Pekao w 2020 roku kontynuował wdrażanie rozwiązań ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które ograniczają zużycie energii elektrycznej i redukują negatywny wpływ na środowisko. Były to przede wszystkim:

 • wdrożenie technologii oświetlenia energooszczędnego LED;
 • optymalizacja zużycia energii (ograniczanie tzw. mocy umownych);
 • wymiana przestarzałych technologicznie urządzeń UPS na nowe, o większej sprawności maksymalnej;
 • likwidacja niepotrzebnych podłączeń zasilania rezerwowego;
 • montaż systemów klimatyzacyjnych charakteryzujących się coraz lepszymi wskaźnikami, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w najwyższych klasach efektywności energetycznej;
 • zastępowanie urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących szkodliwe dla środowiska czynniki chłodnicze urządzeniami bazującymi na mieszaninie gazów ekologicznych;
 • analizy zmierzające do instalacji urządzeń kompensujących moc bierną (a w rezultacie eliminacja niepotrzebnych wydatków energii);
 • przełączanie urządzeń elektronicznych w godzinach wieczornych na tryb czuwania, czyli „stand by”.

Przy kompleksowych modernizacjach nieruchomości należących do Banku wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, np. oszczędne energetycznie systemy oświetlenia LED czy baterie sanitarne z perlatorami, dzięki którym następuje redukcja zużycia wody.

Białe certyfikaty z Urzędy Regulacji Energetyki (URE)

Armatura Kraków uzyskała białe certyfikaty z URE, które stanowią potwierdzenie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej i skutkujących oszczędnością energii. Na podstawie uzyskanego Świadectwa Efektywności Energetycznej Nr PL 6589/4/F/69182/2021 wartość świadectwa efektywności energetycznej wynosi: 705,641 toe, czyli 29 544 GJ średniorocznie przez najbliższe 7 lat. Przedsięwzięcie zakończyło się w październiku 2020, więc jego rezultaty będą widoczne w pełni od 2021 roku.

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych w Grupie Kapitałowej

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii zakupionej w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowite zużycie energii zakupionej w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych oraz zakupionej w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych oraz zakupionej w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych w PZU i PZU Życie

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych w PZU i PZU Życie

Całkowite zużycie energii zakupionej w PZU i PZU Życie

 Całkowite zużycie energii zakupionej w PZU i PZU Życie

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych oraz zakupionej w PZU i PZU Życie

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych oraz zakupionej w PZU i PZU Życie


W celu przeliczenia paliw na energię zostały zastosowane wartości opałowe za KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

DOBRA PRAKTYKA
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

W 2020 roku ponad 80% energii elektrycznej zakontraktowanej i zakupionej przez PZU oraz ponad 60% energii elektrycznej zakupionej przez PZU Życie pochodziło ze źródeł odnawialnych (OZE5).

Dodatkowo w 2020 roku PZU i PZU Życie zamontowały w 12 nieruchomościach panele fotowoltaiczne – ich łączna moc to 248,05 kWp6.

Obecnie trwa proces przyłączania instalacji do sieci elektroenergetycznej i wdrażanie systemu monitorującego ilość wytworzonej energii elektrycznej. Pozwoli to Grupie PZU na bieżąco analizować dane dotyczące energii pochodzącej z fotowoltaiki.

Wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE oprócz aspektu ekonomicznego ma istotny wpływ na ochronę klimatu poprzez obniżenie poziomu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Powoduje ograniczenie emisji w zakresie 2 poprzez spadek zapotrzebowania na energię oraz w konsekwencji – spadek wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii ze źródeł wysokoemisyjnych. Oszczędności kosztowe energii elektrycznej zużytej na potrzeby 12 nieruchomości, w których zainstalowano panele fotowoltaiczne szacowane są na poziomie ok. 25%.

Dzięki zakupowi przez PZU i PZU Życie energii elektrycznej z gwarancjami pochodzenia, jej udział w całkowitym zużyciu (energii zakupionej oraz z paliw) wyniósł odpowiednio 23% i 14%. W kolejnych latach planowane jest dalsze korzystanie z OZE i w miarę dostępności na rynku zielonej energii zwiększanie jej udziału.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w PZU i PZU Życie

Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w PZU i PZU Życie

Emisje CO2e w Grupie Kapitałowej PZU 

Poniżej zaprezentowano dane dotyczące łącznych emisji bezpośrednich oraz pośrednich odrębnie dla całej Grupy Kapitałowej PZU oraz dla głównych spółek ubezpieczeniowych: PZU i PZU Życie. Obliczenia śladu węglowego zostało zrealizowane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Jako rok bazowy zostały przyjęty 2018, pierwszy, dla którego były wykonane obliczenia.

W 2020 roku Grupa PZU podjęła wielokierunkowe działania nakierowane na redukcję własnych emisji z zakresie 1 i 2, między innymi poprzez zakup energii ze źródeł odnawialnych, oraz zakup energii od dostawców, którzy charakteryzują się niższymi wskaźnikami emisyjności. Aby zobrazować wpływ tych działań na całkowite emisje grupy, dane w zakresie 2 (emisje pośrednie) zostały wzbogacone o wyliczenie emisji metodą market–based, która w pełniejszym stopniu oddaje efekty podjętych działań, dzięki wykorzystaniu wskaźników emisji specyficznych dla danych sprzedawców energii elektrycznej. Dodatkowo, zakres raportowania emisji we wszystkich zakresach został rozszerzony w spółkach Grupy PZU, tj. poza PZU oraz PZU Życie.

DOBRA PRAKTYKA

Redukcja emisji CO2

W PZU i PZU Życie podjęto działania nakierowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, związanych ze spalaniem paliw. W tym celu w 2020 roku spółki rozbudowały flotę o 24 samochody o napędzie hybrydowym i elektrycznym. Szacuje się, że przełoży się to na zmniejszenie rocznej emisji CO2e o 42,3 tony* w 2021 roku.

Na rok 2021 planowane są działania, które przyczynią się do dalszej redukcji pośrednich emisji:

 • rozwój modelu zrównoważonych podróży służbowych,
 • korzystanie z usług firm przewozowych posiadających flotę elektryczną i hybrydową,
 • współpraca z hotelami, posiadającymi wysokie standardy środowiskowe.

 * Dla celów pomiaru redukcji emisji CO2e przyjęto zużycie paliwa (w litrach), a następnie przeliczono tony CO2e.

[GRI 305-1]

Całkowita wielkość emisji bezpośrednich (zakres 1) w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowita wielkość emisji bezpośrednich (zakres 1) w Grupie Kapitałowej PZU

Emisje (zakres 1) 2020 vs. 2019

Całkowite emisje bezpośrednie Grupy Kapitałowej PZU w zakresie 1 wyniosły 25,8 tys. ton CO2e w porównaniu do 30,5 tysięcy ton CO2e w 2019 roku, co oznacza spadek o 15,4% (-4,7 tys. ton r/r). W dużej mierze wynikał on z niższego zużycia paliw wskutek ograniczeń wprowadzonych z powodu stanu epidemicznego w Polsce. Ograniczenia w przemieszczaniu się i lockdown oraz przejście w tryb pracy zdalnej przełożyły się na niższe wykorzystanie samochodów służbowych i niższe zużycie mediów w prowadzonej działalności operacyjnej. W szczególności redukcji uległy emisje związane ze zużyciem benzyny, gazu ziemnego i oleju opałowego. Prowadzone były liczne inicjatywy zmierzające do ograniczenia emisji w zakresie 1, m.in. zmieniano i modernizowano instalacje i wymieniano kotły grzewcze. Dodatkowo PZU i PZU Życie już w poprzednich latach rozpoczęły montaż urządzeń klimatyzacyjnych z nowym, ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, który ma trzykrotnie niższy wskaźnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) w porównaniu do standardowych czynników. Do 2020 roku zamontowano 18 takich urządzeń klimatyzacyjnych. W PZU, PZU Życie i w obu bankach Grupy PZU wymieniono flotę na modele samochodów, charakteryzujących się niższą emisyjnością.

Spadek emisji w 2020 roku w zakresie 1 nastąpił mimo zmiany (rozszerzenia) zakresu raportowania. Od 2020 roku zbierane są dane we wszystkich spółkach grupy dotyczące wycieków czynników chłodniczych (do 2019 tylko dla PZU i PZU Życie). Mimo tego, że zakres raportowania jest szerszy, emisje z tego źródła spadły o 3,6% r/r. Na bazie porównywalnej, spadek emisji gazów cieplarnianych z tytułu czynników chłodniczych wyniósłby 66% r/r, a spadek emisji w zakresie 1 wyniósłby 18% r/r9.

Emisje (zakres 1) 2020 vs. 2018

Całkowite emisje w zakresie 1 spadły o 17,9% wobec roku bazowego (2018), w tym emisje związane z wyciekami czynników chłodniczych były niższe o 37,7%, pomimo objęcia raportowaniem dodatkowych spółek Grupy PZU, a emisje związane z paliwami spadły o 16,5% w porównaniu do roku bazowego. Podobnie jak w raporcie za 2019 rok obliczeń dokonano dla obiektów gdzie zużycia są opomiarowane. W przypadku zużycia gazu ziemnego przez PZU i PZU Życie (łącznie) dotyczą one około 90% powierzchni nieruchomości użytkowanych przez te spółki.

[GRI 305-2]

Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda market-based


Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda market-based


Emisje (zakres 2 – market based) 2020 vs. 2019

Emisje pośrednie w zakresie 2 w ujęciu market-based wyniosły 79,8 tys. ton CO2e w 2020 roku w porównaniu do 115 tys. ton w 2019 roku, co oznacza spadek o 30,6% (-35,2 tys. ton). Przyczyniły się do tego niższe emisje związane zarówno z dostarczoną energią elektryczną (-33,0%, -29,4 tys. ton) jak i cieplną (-22,3%, -5,7 tys. ton).

Dla energii elektrycznej, spadek wynikał w znacznej mierze z zakupu energii elektrycznej z gwarancjami pochodzenia (wpływ na emisje został oszacowany na -10,7 tys. ton) oraz z zakupu energii od dostawców charakteryzujących się niższymi wskaźnikami emisji (-12,3 tys. ton). Wpływ miały również niższe wykorzystanie energii oraz spadek emisyjności pozostałych dostawców energii elektrycznej. Z drugiej strony – na wzrost emisji zadziałał dalszy rozwój Grupy PZU Zdrowie, w tym w szczególności włączenie do konsolidacji dwóch spółek z obszaru diagnostyki obrazowej, które wykorzystują energochłonne urządzenia jak rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe oraz RTG (wpływ około 3 tys. ton).

Emisje związane z energią cieplną spadły o 22,3% (-5,7 tys. ton r/r). Spadek wiązał się z niższym wykorzystaniem energii cieplnej (-7,7%) oraz obniżeniem ogólnych wskaźników emisyjności w Polsce.

Dodatkowo, na powyższe tendencje miały wpływ zrealizowane w Grupie inicjatywy redukcyjne w obszarze własnych nieruchomości oraz działania takie jak m.in. termomodernizacje, instalacje kompensatorów mocy, wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne i optymalizacja zużycia energii poprzez zmniejszanie mocy umownej. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej zostało również ograniczone ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego w Polsce, oraz objęcie znacznej części pracowników rygorem pracy zdalnej i postój zakładów produkcyjnych spółek Grupy PZU.

Emisje (zakres 2 – market based) 2020 vs. 2018

Całkowite emisje w zakresie 2 liczone metodą market-based spadły o 40,7% wobec roku bazowego (2018), w tym emisje związane z dostarczoną energią cieplną były niższe o 32,6% a emisje związane z energią elektryczną – o 43,0% niższe wobec roku bazowego. Podobnie jak w raporcie za 2019 rok, obliczeń dokonano dla obiektów gdzie zużycia są opomiarowane. W przypadku PZU i PZU Życie (łącznie) dotyczą one około 90% powierzchni nieruchomości użytkowanych przez PZU i PZU Życie dla zużycia energii elektrycznej oraz około 80% dla zużycia energii cieplnej.

[GRI 305-2]

Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda location-based


Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda location-based


Emisje (zakres 2 – location based) 2020 vs. 2019

Emisje pośrednie w zakresie 2 w ujęciu location-based wyniosły 97,1 tys. ton CO2e w 2020 roku w porównaniu do 113,9 tys. ton w 2019 roku, co oznacza spadek o 15% r/r (-16,8 tys. ton). Spadek emisji jest mniej wyraźny niż w przypadku metody market-based, ponieważ w metodzie location-based nie są uwzględnione gwarancje pochodzenia ani różnice w emisyjności poszczególnych dostawców.

 Na ograniczenie emisji w zakresie 2 mierzonym metodą location-based złożyło się ograniczenie emisji związane z niższym zużyciem energii elektrycznej (-11,1 tys. ton CO2e) i cieplnej (-5,7 tys. ton CO2e). W obydwu źródłach, niższe emisje wynikały zarówno ze spadku zużycia energii jak i obniżenia ogólnych wskaźników emisyjności w Polsce.

Emisje (zakres 2 – location based) 2020 vs. 2018

Całkowite emisje w zakresie 2 liczone metodą location-based spadły o 20,5% wobec roku bazowego (2018), w tym emisje związane z dostarczoną energią cieplną były niższe o 32,6% a emisje związane z dostarczoną energią elektryczną – o 16,6% niższe wobec roku bazowego.

Emisje 2020 (zakres) – location-based vs market-based

Porównując wyniki uzyskane metodą location-based i marketbased widoczne staje się podejście zarządcze w obszarze wyboru dostawców ze względu na emisyjność oraz zakup energii ze źródeł odnawialnych. W PZU i PZU Życie całkowita emisja w zakresie 2 (liczona metodą market-based) wyniosła w 2020 roku 9,5 tys. ton CO2e, co jest wartością dwukrotnie mniejszą od rezultatu osiągniętego bez uwzględnienia emisyjności dostawców oraz energii z OZE (location-based). Udział PZU i PZU Życie w całości emisji Grupy w zakresie 1 i 2 (liczony metodą market-based) zmniejszył się znacząco w 2020 roku: o 9,1 p.p. r/r do 16,1%.

Udział PZU i PZU Życie w tworzeniu emisji gazów cieplarnianych Grupy PZU (zakres 1 i 2)

Udział PZU i PZU Życie w tworzeniu emsji gazów cieplarnianych Grupy PZU (zakres 1 i 2)

[GRI 305-3]

Całkowita wielkość innych emisji pośrednich (zakres 3) w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowita wielkość innych emisji pośrednich (zakres 3) w Grupie Kapitałowej PZU


Emisje (zakres 3) 2020 vs. 2019

Emisje w zakresie 3 (pośrednie) w kategoriach10 1, 3, 5 oraz 6 (wymienione w tabeli powyżej) w Grupie PZU wyniosły 18,1 tys. ton CO2e wobec 23 tys. ton w 2019 roku (-21,3% r/r, -4,9 tys. ton). Spadek był widoczny głównie w emisjach związanych z energią i paliwami w łańcuchu wartości i wynikał przede wszystkim z zakupu energii z gwarancjami pochodzenia, z którą wiążą się niższe emisje pośrednie (wpływ ok. 1,5 tys. ton) oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Niższe były również emisje związane z zakupionymi surowcami i usługami, w szczególności papieru oraz emisje związane z podróżami służbowymi – pomimo rozszerzenia zakresu raportowania emisje z tego źródła uległy ograniczeniu o 76,5%. Przyczyną było głównie wprowadzenie ograniczeń w poruszaniu się a w szczególności odbywaniu podróży służbowych. W przyszłości planuje się rozszerzanie zakresu raportowania, zarówno w zakresie liczby kategorii przewidzianych w standardzie jak i konsolidowanych spółek Grupy PZU.

Emisje (zakres 3) 2020 vs. 2018

Emisje w zakresie 3 (pośrednie) w wybranych kategoriach spadły o 27,4% wobec roku bazowego (2018), przy czym największy wpływ na spadek miało ograniczenie emisji związanych z energią i paliwami nieujętymi w zakresie 1 i 2.

Metodyka obliczeń

Przy obliczaniu emisji zgodnie ze standardem GHG Protocol, dla paliw oraz energii elektrycznej (zużywanej w Polsce) zostały wykorzystane wskaźniki emisji lub dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami natomiast dla energii cieplnej (zużywanej w Polsce) przyjęto wskaźnik za Urzędem Regulacji Energetyki (na podstawie publikacji: „Energetyka Cieplna w Liczbach 2019). Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej zużywanej w spółkach zagranicznych za 2020 rok pochodziły z danych Europejskiej Agencji Środowiska (w poprzednich latach z Międzynarodowej Agencji Energii), a dla energii cieplnej pochodziły z bazy Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii (DEFRA). Dla emisji w zakresie 2 obliczonych zgodnie z metodą location-based przyjęto wskaźniki emisji średnie dla krajów. Wskaźniki dla energii elektrycznej od konkretnego sprzedawcy (metoda market-based) pochodziły ze stron internetowych sprzedawców energii (m. in. Enea, Energa, PGE, Innogy Polska, Tauron Sprzedaż, Tauron Sprzedaż GZE, Tauron Polska Energia, PKN Orlen, ENGIE Zielona Energia).

Wskaźniki emisji dla energii w zakresie WTT – well to tank (zakres 3), podróży służbowych, zakupionych surowców i usług, zagospodarowania odpadów oraz współczynniki GWP dla czynników chłodniczych pochodziły z bazy DEFRA. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji gazów cieplarnianych.

Wykorzystano następujące źródła danych: zużycia paliw i energii elektrycznej oraz cieplnej pochodziły z faktur dla obiektów gdzie zużycia są opomiarowane. Dla PZU i PZU Życie dotyczyło to ok. 90% powierzchni obiektów dla zużycia energii elektrycznej, ok. 90% powierzchni dla gazu ziemnego i ok. 80% powierzchni, dla energii cieplnej. Dla pozostałych spółek zgodnie z zaraportowanymi przez nie danymi. Zużycia surowców, czynników chłodniczych, wielkości odpadów oraz podróży służbowych określono na podstawie wewnętrznych rejestrów. Dane niezbierane z pozostałych spółek oznaczono myślnikiem w tabeli.

Gaz cieplarniany ujęty we wskaźnikach emisji dla paliw oraz energii elektrycznej i cieplnej w Polsce to CO2. Pozostałe wskaźniki obejmowały emisję CO2, CH4 i N2O oraz gazy będące czynnikami chłodniczymi. Wielkość emisji w poszczególnych spółkach konsolidowano na poziomie Grupy PZU według kryterium kontroli operacyjnej.

Poniżej zostały zaprezentowane emisje gazów cieplarnianych w przeliczeniu na aktywa skonsolidowane i na liczbę pracowników.

[GRI 305-4]

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

W efekcie podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia emisyjności, spadku zużycia energii i paliw oraz spadku emisyjności w Polsce, intensywność emisji w zakresie 1 i 2 market-based w przeliczeniu na pracownika spadła z 4,0 w roku bazowym i 3,6 w 2019 roku do 2,6 ton CO2e w 2020 roku. Natomiast emisje na milion zł aktywów skonsolidowanych spadły z 0,51 w roku bazowym i 0,42 w 2019 roku do 0,28 ton CO2e w 2020 roku.

Grupa PZU znalazła się na liście liderów klimatycznych – pierwszym rankingu polskich firm wykazujących największą redukcję gazów cieplarnianych (GHG) organizowanym przez „Forbes Polska” i Statistę, firmę specjalizującą się w danych rynkowych i konsumenckich. Celem tego rankingu jest zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa, które są najbardziej świadome stojących przed nimi wyzwań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykazując tym samym szacunek dla środowiska.

[GRI 305-5]

Redukcje emisji gazów cieplarnianych

Grupa PZU, a w szczególności PZU i PZU Życie zredukowały swoje emisje o 10,7 tys. ton CO2e w 2020 roku poprzez zakup energii z gwarancjami pochodzenia. Redukcja została wykazana w zakresie 2 oraz obliczona jako suma iloczynów zakupionej energii elektrycznej od poszczególnych dostawców pomnożona przez odpowiednie wskaźniki emisyjności wykazywane dla tych sprzedawców. Dodatkowo, Armatura Kraków uzyskała białe certyfikaty z URE, które stanowią potwierdzenie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej i skutkujących oszczędnością energii. Wartość uzyskanego Świadectwa Efektywności Energetycznej wartość świadectwa efektywności energetycznej wynosi: 705,641 toe, czyli 29 544 GJ średniorocznie przez najbliższe 7 lat. Przedsięwzięcie zakończyło się w październiku 2020, więc jego rezultaty będą widoczne w pełni od 2021 roku. Przełoży się to na redukcję emisji CO2e o 1,6 tys. ton CO2 w zakresie 1 w kolejnych latach.

Całkowita emisja CO2 (zakres 1, 2 i 3) w Grupie Kapitałowej PZU - w rozbiciu na źródła emisji

Całkowita emisja CO2 (zakres 1, 2 i 3) w Grupie Kapitałowej PZU - w rozbiciu na źródła emisji

W celu dalszej redukcji śladu węglowego, Grupa PZU podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do ograniczenia zużycia surowców w bieżącej działalności spółki. Zużycie surowców, zarówno w ujęciu całej Grupy, jak i z wyszczególnieniem spółek PZU i PZU Życie, zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

[GRI 301-1]

Całkowite zużycie surowców w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowite zużycie surowców w Grupie Kapitałowej PZU


[GRI 301-1]

Całkowite zużycie surowców w PZU i PZU Życie

Całkowite zużycie surowców w PZU i PZU Życie


DOBRA PRAKTYKA

Paperless w wydrukach masowych

PZU i PZU Życie dąży do zwiększenia liczby wysyłek elektronicznych. Na podstawie udzielonych zgód „papierowa” komunikacja z klientem została zamieniona na elektroniczną. W ciągu roku liczba klientów, z którymi spółki kontaktują się elektronicznie, wzrosła pięciokrotnie. Liczba maili w związku z odnowieniem polisy przekroczyła w 2020 roku 1 mln. Przełożyło się to na oszczędności szacowane rocznie na 32,2 tony papieru, czyli ok. 24,8 Mg ekwiwalentu dwutlenku węgla.

W 2020 roku (grudzień do stycznia):

W 2020 roku (grudzień do stycznia):

Zużycie papieru w PZU i PZU Życie

Zużycie papieru w PZU i PZU Życie

* Ilość zamawianego papieru jest silnie uzależniona od poziomu sprzedaży produktów PZU, 80% papieru jest zużywane przez jednostki sprzedażowe. Pandemia spowodowała nienaturalne zmniejszenie ilości wydruków i tym samym zużycia papieru, rok 2021 może przynieść wzrost zużycia papieru w stosunku do 2020 roku

DOBRA PRAKTYKA

Optymalizacja zakupu i zużycia materiałów biurowych

W PZU i PZU Życie systematycznie ogranicza się zakup i zużycie materiałów biurowych, w tym papieru, stale zmniejszając liczbę eksploatowanych drukarek. Wszystkie nowe urządzenia drukujące są wyposażone w moduł automatycznego druku dwustronnego (dupleks) – wszędzie tam, gdzie pozwala na to specyfika pracy, wydruk dwustronny jest ustawiany jako domyślna forma druku. Od 1 października 2020 roku kupowano i eksploatowano wyłącznie ekologiczny papier o mniejszej gramaturze Discovery Eco-Efficient 70 g/ m2 zamiast dotychczas kupowanego POL Copy 80 g/m2, sama zmiana rodzaju papieru na cieńszy powoduje ponad 8% zmniejszenie wagi zużywanego papieru. Dodatkowo papier Discovery jest produkowany z drzew eukaliptusa gałkowego, który dzięki innej strukturze włókien pozwala na osiągnięcie ok. 37% redukcji drewna zużywanego do produkcji papieru w stosunku do powszechnie używanych do produkcji papieru drzew takich jak sosna nadmorska czy brzoza papierowa. Dodatkowo w PZU i PZU Życie rozpoczęto działania związane z wykorzystaniem papieru posiadającego certyfikaty FSC lub PEFC. Co najmniej 50% formularzy ubezpieczeniowych w udziale wagowym jest przygotowywanych na papierze z certyfikatem.

Krok 1: Zwiększenie udziału dostawców oferujących do produkcji druków papiery z certyfikatem. W 2020 roku kolejny z dostawców wdrożył odpowiedni certyfikat;

Krok 2: Wskazanie asortymentu, który może być drukowany na papierach certyfikowanych. Są to ogólne warunki ubezpieczeń, blankiety i podkłady, zamawiane przez PZU w wysokich nakładach;

Krok 3: Bieżący monitoring udziału surowców certyfikowanych wśród innych materiałów poligraficznych do drukowania.

DOBRA PRAKTYKA

W Alior Banku wprowadzono ograniczenia wydruku dokumentów przez optymalizację procesu drukowania. Korzystanie z drukarek firmowych jest możliwe dopiero po zalogowaniu pracownika do urządzenia, co zapobiega przypadkowym wydrukom i powoduje lepsze zarzadzanie zużyciem papieru i tonera. Dodatkowo drukarki zostały ustawione domyślnie na druk dwustronny. Alior Bank konsekwentnie realizuje ideę „banku bez papieru”, co z roku na rok pozwala na ograniczanie jego zużycia.

DOBRA PRAKTYKA

Armatura Kraków wymieniła opakowania grzejnika ze standardowego pudełka na tzw. „boczki”. Działanie to przyczyniło się do oszczędności 43 ton papieru w skali roku, co stanowi niemal 26% rocznego zużycia.

DOBRA PRAKTYKA

W TOW „SOS Service Ukraina” częściowo wdrożono elektroniczny obieg dokumentów w celu minimalizacji zużycia papieru. Podjęto działania w celu ponownego wykorzystania i recyklingu zużytego papieru. Podpisana została umowa ze spółką, która zaopatruje biura w specjalne skrzynki do odbioru i przetwarzania papieru.

Oprócz ograniczenia zużycia zasobów, surowców i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Grupie PZU podejmowane są działania zmniejszające liczbę eksploatowanych urządzeń drukujących:

 • wycofanie z eksploatacji najmniej wykorzystywanych drukarek;
 • przekierowywanie wydruków na współdzielone urządzenia wielofunkcyjne;
 • wprowadzenie współdzielenia urządzeń drukujących w oddziałach, gdzie układ biurek.

Redukcja liczby urządzeń drukujących w PZU i PZU Życie

Redukcja liczby urządzeń drukujących w PZU i PZU Życie

PZU i PZU Życie w sposób zrównoważony i odpowiedzialny podchodzą do utylizacji i ponownego wykorzystanie składników majątku, w myśl zasady „5 R”:

 • Reduce (redukuj, ograniczaj);
 • Reuse (użyj ponownie, wykorzystaj);
 • Recycle (segreguj i przekaż do recyklingu);
 • Recover (odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach);
 • Renew (odnawiaj).

Zasada ta zachęca do odnawiania i naprawiania starszych rzeczy, żeby wydłużyć ich czas działania. Spółki współpracują z firmami o najwyższych standardach zagospodarowania odpadów potwierdzonych stosownymi certyfikatami ekologicznymi. Za cel PZU i PZU Życie postawiły sobie zwiększenie udziału zagospodarowania wtórnego w ogólnej liczbie likwidowanych składników majątku z 33% na koniec 2018 roku do 40% na koniec 2020. Wskaźnik ten osiągnięto dzięki promowaniu sprzedaży składników majątku pracownikom i klientom zewnętrznym lub przekazywania w formie darowizny. Dodatkowo cyklicznie prowadzone są zbiórki używanych telefonów komórkowych i odsprzedaż wyspecjalizowanej firmie (recykling).

Potencjalne korzyści wynikające z redukcji urządzeń drukujących i wtórnego wykorzystania składników majątku:

 • redukcja ilości generowanych elektrośmieci;
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;
 • zmniejszenie zapasów w wyniku standaryzacji używanych materiałów eksploatacyjnych i ujednolicenie modeli używanych urządzeń drukujących.

Osiągnięte rezultaty:

Wolumen używanych telefonów komórkowych i modemów do recyklingu oraz odsprzedaż pracownikom firmy przedstawia się następująco:

 • 2018 rok – 2 602 szt.
 • 2019 rok - do 2 030 szt.
 • 2020 rok - ponad 3 000 szt.

Zmiana sposobu dystrybucji wody

Redukcja dystrybucji wody w galonach z powodu plastikowych opakowań na rzecz dystrybutorów z wodą z sieci wodociągowej, zastosowanie filtrów bieżącej wody lub spożycie wody w miejscach, gdzie jest zdatna do picia bezpośrednio z kranu spowoduje:

 • zmniejszenie liczby plastikowych opakowań w obiegu (do utylizacji);
 • optymalizację wykorzystania wody;
 • ograniczenie emisji CO2 do atmosfery ze względu na ograniczenie ich transportu;
 • zmniejszenie ilości energii i surowców potrzebnych do wyprodukowania butli plastikowych.

[GRI 303-5]

Całkowite zużycie wody w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowite zużycie wody w Grupie Kapitałowej PZU

[GRI 303-5]

Całkowite zużycie wody z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie

Całkowite zużycie wody z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie

DOBRA PRAKTYKA

W ramach zarządzania odpadami Bank Pekao systematyczne przekazuje do specjalistycznej utylizacji dokumentację papierową, nośniki informatyczne, meble i urządzenia AGD i RTV. Przy zamawianiu nowych urządzeń AGD i RTV uwzględniana jest usługa odbioru i utylizacji starych. Na przełomie 2019/2020 roku rozpoczęto montaż zgniatarek do butelek, puszek i kartonów po sokach i napojach. Odpady bieżące są segregowane w pięciu kategoriach, zgodnie z obowiązującym z tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Bank kontynuował rozpoczętą już w 2018 roku kampanię informacyjną dla pracowników – dotyczyła zasad segregacji odpadów w centrali i placówkach.

Planowana redukcja liczby dystrybutorów na wodę i butli z wodą*

Planowana redukcja liczby dystrybutorów na wodę i butli z wodą

* W lokalizacjach PZU, w których warunki techniczne to umożliwiają, instalowane są sukcesywnie dystrybutory na wodę bieżącą. W dystrybutorach woda z sieci wodociągowej poddawana jest wielostopniowemu procesowi filtracji, po czym uzdatniona możliwa jest do pobrania jako zimna, w temperaturze otoczenia lub gorąca

** Umowa na dystrybutory (plastikowe butle) ze względu na sytuację z COVID-19 została przedłużona o osiem miesięcy do końca lutego 2022 roku. Przedłużenie to pozwoli również na przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego na dystrybutory sieciowe w całym kraju jednocześnie.

DOBRA PRAKTYKA

Angażowanie pracowników PZU i PZU Życie w działania ekologiczne i budowa świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Grupa PZU jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Ma świadomość, że kształtowanie odpowiedzialnych postaw pracowników przyczynia się również do zmniejszania negatywnego wpływu środowiskowego. Cyklicznie podejmowane są działania zachęcające do oszczędzania papieru związane z ograniczeniem liczby wydruków w jednostkach PZU w całej Polsce (back-office):
 • naklejki zachęcające do ograniczania wydruków z hasłem „Nie musisz? Nie drukuj. Zielone PZU”;
 • ograniczenie druku plakatów i ulotek w komunikacji wewnętrznej.

Komunikacja i kampanie edukacyjne promujące zachowania prośrodowiskowe:

 • wydruki czarno-białe i dwustronne;
 • ograniczenie wydruków poprzez komunikaty: nie kopiuj – skanuj, to nic nie kosztuje, używaj podglądu wydruku – unikaj źle sformatowanych wydruków, prowadź spotkania bez papieru – używaj projektora;
 • eco-driving (edukacja dotycząca ekologicznego użytkowania samochodu na portalu kierowcy samochodu służbowego na stronie intranetowej PZU);
 • akcje informacyjne dotyczące recyklingu używanych telefonów komórkowych;
 • akcja edukacyjna „nie potrzebujesz – oddaj innym”, mająca na celu oddanie zbędnych materiałów biurowych i przekazanie ich innym pracownikom do wykorzystania. Zostały wyznaczone i oplakatowane miejsca wymiany. Celem było podniesienie świadomości ekologicznej, zmniejszenie ilości materiałów do utylizacji oraz obniżenie kosztów zakupu materiałów biurowych;
 • dodatkowo w każdym wydaniu wewnętrznego magazynu dla pracowników „Moje PZU” publikowane są artykuły podejmujące najważniejsze tematy ekologiczne.

W 2020 roku z okazji Światowego Dnia Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju zorganizowano konkurs dla pracowników na innowacyjne pomysły biznesowe pod hasłem „SDG (Sustainable Development Goals) Challenge, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”. Konkurs prowadzony był za pośrednictwem Generatora Pomysłów, platformy do wymiany pomysłów i spostrzeżeń pracowników Grupy PZU. W ramach tej edycji konkursu poszukiwano pomysłów na inicjatywy biznesowe, które będą wspierały realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pracownicy Grupy PZU podzielili się aż 57 pomysłami odpowiadającymi na wyzwanie konkursu. Często były to kompleksowe rozwiązania, których współautorami było kilku pracowników. Organizacja tej edycji konkursu jest przykładem nie tylko efektywnej współpracy pomiędzy biurami i innowacyjnego podejścia do wspierania pracowników w rozwoju kompetencji wykraczających poza ich codzienne obowiązki, ale także budowania świadomości zrównoważonego rozwoju. Na podstawie określonych kryteriów jury konkursowe wybrało 10 najlepszych pomysłów, spośród których zwycięska trójka otrzymała nagrody finansowe. Najlepsze pomysły zostały przekazane do jednostek biznesowych w celu ich pogłębionej analizy.

1 Wartość opałowa dla gazu ziemnego na poziomie 36,54 MJ/m3 za 2020 rok oraz 36,62 MJ/m3 za 2019 rok

2 Wartość opałowa dla oleju opałowego na poziomie 43 MJ/kg za 2020 i 2019 rok

3 Wartość opałowa dla benzyny na poziomie 44,3 MJ/kg za 2020 i 2019 rok

4 Wartość opałowa dla oleju napędowego na poziomie 43 MJ/kg za 2020 i 2019 rok

5 OZE - ogół zasobów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, których długotrwałe wykorzystywanie nie powoduje znacznego deficytu lub, których odnawianie następuje w krótkim czasie. Źródła te obejmują energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, energię wodną, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów

6 kWp - określa wydajność, jaką mogą osiągnąć panele fotowoltaiczne, jeśli ich praca odbywa się w tzw. standardowych warunkach pomiarowych - ile energii elektrycznej (1 kWh), jest w stanie wyprodukować dany panel lub cała instalacja fotowoltaiczna

7 CO2e - ekwiwalent dwutlenku węgla, uniwersalna jednostka służąca do pomiaru emisji gazów cieplarnianych, która odzwierciedla ich różny współczynnik ocieplenia globalnego. Określa stężenie dwutlenku węgla, którego emisja do atmosfery miałaby identyczny skutek jak dane stężenie porównywalnego gazu cieplarnianego

8 w Grupie Kapitałowej PZU zbierane są dane na temat zużycia następujących paliw: benzyna, olej napędowy, gaz ziemny i olej opałowy

9 emisje w roku bazowym nie zostały przeliczone do zmian konsolidacyjnych, z uwagi na brak przesłanek w zakresie przyjętych kryteriów istotności

10 zgodnie z metodyką GHG Protocol https://ghgprotocol.org/