zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Notowania akcji PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Notowania akcji PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

PZU zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 12 maja 2010 roku. Od debiutu wchodzi w skład najważniejszego indeksu WIG201, obliczanego na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z rynku głównego GPW. PZU należy również do polskich indeksów: WIG, WIG30, WIG-Poland, WIGdiv, WIG20TR, WIG.MS-FIN, CEEplus, WIG ESG (indeks zrównoważonego rozwoju) oraz zagranicznych: MSCI Poland (rynki wschodzące), Stoxx Europe 600 (rynki rozwinięte), FTSE Russel mid cap index (rynki rozwinięte).

Indeksy GPW

W 2020 roku indeks największych polskich spółek (WIG20) poruszał się w szerokim przedziale między 1306 a 2200 pkt. Rozpiętość między tymi krańcowymi punktami na poziomie 894 pkt była o 527 pkt większa niż w analogicznym okresie 2019 roku (367 pkt). W 2020 roku indeks WIG20 spadł o 7,7% r/r, a przy uwzględnieniu dywidend – o 7,2% (WIG20 TR). Indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,4% r/r. Zdecydowanie lepiej w tym okresie zachowywał się indeks małych spółek sWIG (wzrost o 33,6%), który już drugi rok z rzędu notował dwucyfrową stopę zwrotu.

Kurs akcji PZU

W 2020 roku akcje PZU utrzymywały się w czołówce najbardziej płynnych spółek na GPW. Z kapitalizacją ponad 27,9 mld zł na koniec 2020 roku PZU zajmował piątą pozycję pod względem wyceny rynkowej wśród krajowych spółek notowanych na GPW. Udział akcji PZU w obrotach całego parkietu wyniósł 5,9% (6. miejsce).

Cena maksymalna akcji PZU w 2020 roku wyniosła 41,80 zł (według cen na zamknięciu sesji), a cena minimalna – 20,55 zł, osiągając najniższy poziom w historii notowań akcji PZU (bez uwzględniania historycznych dywidend). W 2019 roku było to odpowiednio: 45,39 zł i 35,79 zł.

Uwzględniając wypłacone dywidendy2, spadek notowań był dużo mniej dotkliwy. Dołek cenowy 20,55 zł z 28 października 2020 roku jest porównywalny do dołka cenowego ze stycznia 2016 roku i o 23,5% wyższy od historycznie zanotowanej minimalnej ceny na akcjach PZU. Skumulowana wartość wypłaconej dywidendy na akcję od debiutu PZU na giełdzie w 2010 roku to 26,1 zł. Całkowita stopa zwrotu liczona do końca roku 2020 (według tej metodologii) wynosi 75,7%.

Na początku I kwartału 2020 roku notowania akcji PZU podążały za głównymi indeksami polskiej giełdy. Sytuacja zaczęła się gwałtownie zmienić na początku marca, kiedy w Polsce zdiagnozowano pierwszego chorego na COVID-19. Gdy 11 marca WHO ogłosiła pandemię, indeks WIG spadł następnego dnia o 12,7%, WIG20 o 13,3%, a PZU o 11,3%, notując tym samym największe jednodniowe spadki w swojej historii. Od 5 do 12 marca 2020 roku skumulowany spadek akcji PZU wyniósł 30%.

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w latach 05.2010-2020

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w latach 05.2010-2020

Źródło: www.infostrefa.com, www.msci.com

Kurs akcji PZU skorygowany o wypłacone dywidendy w okresie 05.2010-2020

Kurs akcji PZU skorygowany o wypłacone dywidendy w okresie 05.2010 – 2020

Źródło: www.stooq.pl

Po 12 marca sytuacja zaczęła się poprawiać. Podobnie jak w przypadku rynków globalnych, lokalne indeksy w II kwartale 2020 roku odrobiły znaczą cześć spadków. Jednakże kurs PZU już w połowie II kwartału 2020 roku zaczął się zachowywać relatywnie słabiej niż benchmarkowy indeks WIG20. Było to związane m.in. z pogorszeniem się warunków makroekonomicznych dla działalności bankowej. Od marca do maja 2020 roku NBP trzykrotnie obniżył stopy procentowe, sprowadzając je do poziomu bliskiego 0%.

Ponadto 26 marca 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wstrzymaniu w 2020 roku wypłat dywidend z zysku za 2019 rok (w przypadku zakładów ubezpieczeń i banków). Decyzja wiązała się z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii i jego możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy i sektor ubezpieczeniowy.

Sytuacja bardzo dynamicznie zmieniła się w IV kwartale 2020 roku. 9 listopada 2020 roku świat obiegła informacja, że amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer wraz z niemiecką spółką biotechnologiczną BioNTech SE potwierdziły ponad 90-procentową skuteczność ich autorskiej szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Globalne indeksy zauważalnie rosły. Akcje PZU od dołka cenowego na poziomie 20,55 zł urosły do końca 2020 roku o 57,5%. Kurs na ostatniej sesji w 2020 roku wyniósł 32,36 zł.

Kurs akcji PZU na tle WIG i WIG20

Kurs akcji PZU na tle WIG i WIG20

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl    

Stopa referencyjna NBP

Stopa referencyjna NBP

Źródło: www.nbp.pl

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2020 roku 

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2020 roku

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl 

Kody Quick Response (QR) do transmisji video

Kody Quick Response (QR) do transmisji video

Źródło: Spółka

Płynność

Akcje PZU utrzymywały w 2020 roku bardzo wysoką płynność. Średni dzienny spread akcji PZU wyniósł 9 p.b. wobec 22 p.b. średniego spreadu dla 20 najbardziej płynnych spółek. Średni dzienny wolumen obrotu akcjami PZU w 2020 roku wyniósł 2,4 mln akcji (wzrost o 43,2% r/r). Roczna wartość obrotu przekroczyła 17,6 mld zł.

Największy dzienny wolumen obrotu został zanotowany na wzrostowych sesjach 17 grudnia (7,3 mln akcji, wzrost kursu o 4,8%) i 18 grudnia 2020 roku (7,5 mln akcji, wzrost o 0,5%). Tak duży obrót mógł być związany z publikacją przez KNF stanowiska w sprawie przywrócenia możliwości wypłat dywidendy przez ubezpieczycieli. Po sesji 16 grudnia 2020 roku KNF ogłosiła, że ubezpieczyciele będą mogli wypłacić dywidendy w wysokości równej 100% zysku za 2019 rok oraz 50% zysku za 2020 rok po spełnieniu określonych kryteriów jakościowych i kapitałowych.

Zmienność

W odniesieniu do szerokiego rynku WIG ryzyko systematyczne PZU, wyrażone współczynnikiem Beta (kurs akcji PZU względem indeksu WIG dla zmiennych dziennych), wyniosło w 2020 roku 0,99 (0,86 w 2019 roku). Urocznione odchylenie standardowe (liczone na dziennych zmianach) kursu akcji PZU wzrosło o 18,7 p.p. i wyniosło 38,7%. Mocno wzrosły również analogiczne wartości dla WIG – o 17,1 p.p. do 29,8% i WIG20 – o 15,7 p.p. do 32,7%. Spadek kapitalizacji przy utrzymaniu wysokiej płynności przełożył się na znaczący wzrost wolumenu obrotu.

Wolumen obrotu PZU

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl, Spółka

Statystyka akcji PZU po skorygowaniu o wypłacone dywidendy

Statystyka akcji PZU po skorygowaniu
o wypłacone dywidendy
2016 2017 2018 2019 2020
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 52,59 62,94 67,18 66,11 58,44
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 45 416 54 354 58 015 57 091 50 468

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl, Spółka

Statystyka akcji PZU

Statystyka akcji PZU 2016 2017 2018 2019 2020
Kurs maksymalny (zł) 36,3 49,06 47,34 45,39 41,80
Kurs minimalny (zł) 24,38 32,82 36,31 35,79 20,55
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 33,21 42,16 43,9 40,03 32,36
Średni kurs na sesję (zł) 30,76 42,53 41,48 40,61 30,06
Wartość obrotów (mln zł) 16 755 18 902 17 183 16 620 17 588
Średnia wartość obrotu na sesję (mln zł) 66,8 75,6 69,6 67,0 69,8
Liczba transakcji (szt.) 1 046 398 985 515 926 486 928 493 1 523 449
Średnia liczba transakcji na sesję 4 169 3 942 3 751 3 744 6 045
Wolumen obrotu (szt.) 558 496 833 448 832 864 415 380 500 408 999 167 595 296 291
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.) 2 225 087 1 795 331 1 681 702 1 649 190 2 362 287
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 28 677 36 406 37 908 34 567 27 944

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

Wskaźniki

  

Akcje PZU* 2016 2017 2018 2019 2020
C/WK (P/BV) Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję 2,2x 2,6x 2,5x 2,1x 1,5x
WKNA (zł) BVPS (PLN) Wartość księgowa na akcję 15,0 16,3 17,3 18,7 21,7
C/Z (P/E) Cena / zysk netto na akcję 14,8x 12,6x 11,8x 10,5x 14,6x
ZNA (zł) EPS (PLN) Zysk (strata) netto właścicieli/ ilość akcji 2,2 3,4 3,7 3,8 2,2

* kalkulacja na danych Grupy PZU (wg MSSF); cena akcji i wartość księgowa na koniec roku; zysk netto za okres 12 miesięcy; liczba akcji PZU: 863 523 000

Wycena PZU na tle grupy porównawczej (C/WK i ROE) 2020 

Wycena PZU na tle grupy porównawczej

Źródło: PZU (2018, 2019, 2020) – dane raportowane; pozostałe spółki - prognozy roczne 2020 (Bloomberg); ceny akcji PZU na koniec 2020 roku

1 WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend

2 Zgodnie z metodologią serwisu stooq (http://stooq.pl/pomoc/?q=9&s=pzu)