zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Rachunek zysków i strat (2019-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Rachunek zysków i strat (2019-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (przekształcone)1
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 23 866 24 191
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -1 016 -1 012
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 850 23 179
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto 174 -89
Składki zarobione netto 23 024 23 090
Przychody z tytułu prowizji i opłat 11 4 197 4 139
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 12 10 262 12 015
Pozostałe przychody netto z inwestycji 13 586 376
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 14 111 278
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 15 -3 342 -2 208
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 16 869 837
Pozostałe przychody operacyjne 17 1 395 1 203
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -16 105 -16 085
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 525 390
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 18 -15 580 -15 695
Koszty z tytułu prowizji i opłat 19 -1 031 -860
Koszty odsetkowe 20 -1 134 -2 129
Koszty akwizycji 21 -3 317 -3 363
Koszty administracyjne 22 -6 597 -6 606
Pozostałe koszty operacyjne 24 -5 385 -3 993
Zysk z działalności operacyjnej 4 058 7 084
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności - -4
Zysk brutto 4 058 7 080
Podatek dochodowy 25 -1 528 -1 895
Zysk netto, w tym: 2 530 5 185
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 1 912 3 295
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 618 1 890
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 863 332 499 863 285 340
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 26 2,21 3,82
Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.