zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości i kluczowe szacunki i osądy

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości i kluczowe szacunki i osądy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o następujące zasady wyceny:

  • według wartości godziwej dla instrumentów pochodnych, aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów kapitałowych, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, aktywów finansowych zaklasyfikowanych do modelu biznesowego, którego celem jest osiąganie korzyści z pozyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych oraz ze sprzedaży aktywów finansowych i jednocześnie spełniających test SPPI, pozostałych aktywów finansowych niespełniających kryterium SPPI;
  • według zamortyzowanego kosztu dla aktywów finansowych zaklasyfikowanych do modelu biznesowego, którego celem jest osiąganie korzyści z pozyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych i jednocześnie spełniających test SPPI oraz pozostałych zobowiązań finansowych;
  • według kosztu historycznego dla aktywów i zobowiązań niefinansowych.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu PZU dokonania profesjonalnych osądów oraz szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów.

Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

Dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia Zarząd PZU może, w istotnych kwestiach, opierać się na opiniach niezależnych ekspertów.

Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Ich zmiany są ujmowane w sposób opisany w punkcie 5.2.

Najważniejsze zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny zastosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego opisano poniżej oraz w poszczególnych notach, zgodnie z poniższą tabelą.

Pozycja rachunku zysków i strat Numer noty Pozycja sprawozdania z sytuacji finansowej Numer noty
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 Wartość firmy 27
Przychody z tytułu prowizji i opłat 11 Wartości niematerialne 28
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 12 Odroczone koszty akwizycji 30
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 14 Rzeczowe aktywa trwałe 31
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 38 Nieruchomości inwestycyjne 32
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 18 Jednostki wyceniane metodą praw własności 33
Koszty odsetkowe 20 Należności od klientów z tytułu kredytów 34
Koszty akwizycji 21 Pochodne instrumenty finansowe 35
Koszty administracyjne 22 Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 36
Podatek dochodowy 25 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 39
Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 49
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 40
Udziały niekontrolujące 2.4
Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 41
Zobowiązania podporządkowane 42
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 43
Zobowiązania wobec banków 44
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 45
Inne zobowiązania 46
Rezerwy 47
Odroczony podatek dochodowy 48