zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Struktura Grupy

PZU Raport Roczny 2020 > Struktura Grupy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Grupa PZU prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ubezpieczeń i finansów. Spółki Grupy PZU oferują w szczególności usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych, a także zarządzają aktywami klientów w ramach otwartego funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych. Dzięki inwestycji w Bank Pekao oraz Alior Bank Grupa PZU oferuje również usługi bankowe.

Struktura Grupy Kapitałowej PZU (stan na 31 grudnia 2020 roku)

Struktura Grupy Kapitałowej PZU


1 w ramach PZU Zdrowie funkcjonują oddziały: CM Nasze Zdrowie, CM Medicus, CM Cordis, CM Warszawa, CM Kraków, CM Poznań, CM Wrocław, CM Revimed, CM Artimed
2 w skład Grupy Centrum Medyczne Medica wchodzą następujące spółki: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o.
3 w skład Grupy Elvita wchodzą następujące spółki: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych
4 w skład Grupy Alior Banku wchodzą m.in.: Alior Bank SA, Alior Services sp. z o.o., Alior Leasing sp. z o.o., Meritum Services ICB SA , Alior TFI SA, New Commerce Services sp. z o.o., Absource Sp. z o.o., PayPo sp. z o.o., CORSHAM Sp. z o.o.
5 w skład Grupy Banku Pekao wchodzą m.in.: Bank Pekao SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, Centalny Dom Maklerski Pekao SA, Pekao Leasing sp. z o.o., Pekao Investment Banking SA, Pekao Faktoring sp. z o.o., Centrum Kart SA, Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o., Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o., Pekao Investment Management SA (który posiada 100% udziałów w Pekao TFI SA), CPF Management
6 w skład Grupy Armatura wchodzą następujące spółki: Armatura Kraków SA, Aquaform SA, Aquaform Ukraine TOW, Aquaform Romania SRL
7 w skład Grupy Tomma wchodzą dwie spółki zależne: Bonus Diagnosta Sp. z o.o. oraz Asklepios Diagnostyka Sp. z o.o.
Struktura nie zawiera funduszy inwestycyjnych oraz spółek w likwidacji.

PZU – jako jednostka dominująca – przez swoich reprezentantów w organach nadzoru spółek oraz głosowanie podczas zgromadzeń akcjonariuszy wpływa na wyznaczanie strategicznych kierunków dotyczących zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Dzięki specjalizacji wybranych spółek świadczą one wzajemne usługi na warunkach rynkowych i z wykorzystaniem wewnętrznego modelu alokacji kosztów w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

W 2020 roku i do daty publikacji niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PZU:

 • 2 stycznia 2020 roku doszło do połączenia Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „PROF-MED” sp. z o.o. z Centrum Medycznym Medica sp. z o.o.;
 • 19 lutego 2020 roku Alior Bank nabył 100% udziałów w spółce Harberton sp. z o.o.;
 • 17 kwietnia 2020 roku zarejestrowano w KRS spółkę RBL_VC sp. z o.o. ASI S.K.A, założoną 21 listopada 2019 roku przez Alior Bank i RBL_VC sp. z o.o.;
 • 3 czerwca 2020 roku spółki Harberton sp. z o. o., w której Alior Bank posiada 100% udziałów i Lurena Investments B.V. zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży akcji. Na jej podstawie Alior Bank pośrednio nabył 108 824 007 akcji spółki RUCH SA, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego za cenę 1 zł. Spółka Haberton sp. z o.o. stała się pośrednio właścicielem następujących podmiotów, w 100% zależnych od spółki RUCH SA: Fincores Business Solutions sp. z o.o., RUCH Detal SA, RUCH Marketing sp. z o.o., RUCH Nieruchomości V sp. z o.o.;
 • 30 czerwca 2020 roku doszło do połączenia spółki PZU Zdrowie ze spółką Alergo-Med Sp. z o.o. oraz spółki „Bonus-Diagnosta” sp. z o.o. z Asklepios Diagnostyka sp. z o.o.; 
 • 1 września 2020 roku została zawiązana spółka akcyjna PZU Projekt 01 SA z kapitałem zakładowym 150 tys. zł;
 • 30 października 2020 roku połączono spółki PZU Zdrowie i FCM Zdrowie sp. z o.o. W wyniku tej transakcji cały majątek spółki FCM Zdrowie sp. z o.o. został przejęty przez PZU Zdrowie, a spółka FCM Zdrowie sp. z o.o. przestała istnieć;
 • 30 października 2020 roku PZU Zdrowie nabył 24 000 udziałów w spółce CM Gamma sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, dzięki czemu udział PZU Zdrowie w spółce CM Gamma sp. z o.o. zwiększył się z 60,46% do 100%;
 • 3 listopada 2020 roku PZU nabył 96 000 000 akcji w spółce Armatura Kraków SA o wartości nominalnej 1 zł każda. 10 listopada 2020 roku nastąpiło wydanie akcji. Tym samym PZU posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach spółki Armatura Kraków SA;
 • 24 listopada 2020 nastąpiły zmiany struktury właścicielskiej w spółce RUCH SA, w wyniku których spółki PZU i PZU Życie posiadają po 14,5% udziału w kapitale zakładowym oraz po 14,5% udziału w głosach spółki Ruch SA, a Alior Bank posiada 6% udziału w kapitale zakładowym i 6% udziału w głosach spółki Ruch SA;
 • 7 stycznia 2021 roku spółka CORSHAM sp. z o.o. zbyła wszystkie posiadane udziały w spółce PayPo sp. z o.o.; 
 • 1 lutego 2021 spółka Haberton sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Rejestracja zmiany w KRS nastąpiła 25 lutego 2021 roku.

Pozycja rynkowa spółek Grupy PZU

 

Pozycja rynkowa spółek Grupy PZU