zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Koszty akwizycji i administracyjne Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Koszty akwizycji i administracyjne Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Koszty akwizycji zmniejszyły się w 2020 roku o 46 mln zł w stosunku do poprzedniego roku, a więc o 1,4% i wyniosły 3 317 mln zł. Spadek był rezultatem niższych kosztów prowizji z ubezpieczeń komunikacyjnych, na co wpływ miały: mniejsza sprzedaż w efekcie spowolnienia na rynku leasingów, presja cenowa oraz spowodowane pandemią COVID-19 ograniczenia w dostępie klientów do agentów i oddziałów. Dodatkowym czynnikiem był spadek kosztów pośrednich.

Koszty administracyjne Grupy PZU wyniosły w 2020 roku 6 597 mln zł wobec 6 606 mln zł rok wcześniej, a więc były o 9 mln zł niższe. W segmencie działalności bankowej (bez uwzględnienia korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej) spadły o 68 mln zł w związku z utrzymaniem dyscypliny kosztowej w Banku Pekao i Alior Banku. W segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce wzrosły o 36 mln zł, m.in. ze względu na utrzymującą się presję płacową oraz wprowadzenie w związku z pandemią COVID-19 pakietów pomocowych w obszarze sprzedaży.