zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (2019-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Sprawozdanie z sytuacji finansowej (2019-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Aktywa Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 (przekształcone) 1 1 stycznia 2019 (przekształcone) 1
Wartość firmy 27 2 776 4 034 3 871
Wartości niematerialne 28 3 206 3 157 3 180
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 2 511 2 313 2 234
Inne aktywa 29 753 734 562
Odroczone koszty akwizycji 30 1 550 1 574 1 546
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 41 2 101 1 856 1 512
Rzeczowe aktywa trwałe 31 4 188 4 229 3 184
Nieruchomości inwestycyjne 32 2 493 1 981 1 697
Jednostki wyceniane metodą praw własności 33 72 11 17
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 49 590 580 1 147
Należności od klientów z tytułu kredytów 34 197 288 194 868 182 054
Pochodne instrumenty finansowe 35 6 339 3 107 2 487
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 36 140 922 111 416 101 665
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 66 864 45 938 45 234
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 64 248 55 211 38 737
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 9 810 10 267 17 694
Należności 37 6 246 5 737 6 343
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 39 7 939 7 788 17 055
Aktywa, razem 378 974 343 385 328 554

 

Kapitały i zobowiązania Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 (przekształcone) 1 1 stycznia 2019 (przekształcone) 1
Kapitały
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 18 777 16 169 14 925
Kapitał podstawowy 40.1 86 86 86
Pozostałe kapitały 40.3 17 093 13 036 12 566
Niepodzielony wynik 1 598 3 047 2 273
Strata z lat ubiegłych -314 -248 -940
Zysk netto 1 912 3 295 3 213
Udziały niekontrolujące 2.4 24 626 23 119 22 482
Kapitały, razem 43 403 39 288 37 407
Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 41 48 471 47 329 45 839
Zobowiązania podporządkowane 42 6 679 6 700 6 061
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 43 7 532 9 273 12 009
Zobowiązania wobec banków 44 9 751 6 604 6 044
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 45 241 975 218 588 207 635
Pochodne instrumenty finansowe 35 6 281 3 018 3 365
Inne zobowiązania 46 12 434 10 599 8 805
Rezerwy 47 1 378 1 211 854
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 949 746 486
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 49 121 29 49
Zobowiązania, razem 335 571 304 097 291 147
Kapitały i zobowiązania, razem 378 974 343 385 328 554
1 Informacje o przekształceniu danych na 1 stycznia i 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.