zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

43. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 43. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

43.1 Zasady rachunkowości

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, że ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym.

W kolejnych okresach wycenia się je w zamortyzowanym koszcie.

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych (lub ich części) wyłącza się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

43.2 Dane ilościowe

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Obligacje 4 597 3 976
Certyfikaty depozytowe 1 611 3 940
Listy zastawne 1 324 1 357
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych, razem 7 532 9 273

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych
wg wymagalności
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Do 1 roku 6 189 6 726
Powyżej 1 roku do 5 lat 1 051 2 185
Powyżej 5 lat 292 362
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych wg wymagalności, razem 7 532 9 273