zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Etyczne podstawy prowadzenia biznesu

PZU Raport Roczny 2020 > Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Zgłaszanie problemów natury etycznej - „każdy z nas ma obowiązek działania zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i przepisami prawa. Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania wszelkich wątpliwości, które dotyczą problemów natury etycznej oraz działań niezgodnych z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. Przyjmujemy, że informacje takie przekazywane są dobrowolnie i w dobrej wierze. W sytuacjach budzących wątpliwości możemy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub zgłosić je do Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości działającego w podmiotach Grupy PZU.”
„W PZU dochowujemy najwyższych standardów. Wyróżnia nas uczciwe i obiektywne traktowanie klientów i partnerów biznesowych. To zasada, która przyświeca etycznemu prowadzeniu biznesu i obowiązuje każdego pracownika Grupy PZU. Ogromną wagę przykładamy do budowania i wzmacniania w organizacji świadomości, że przestrzeganie etyki zawodowej i postępowanie zgodnie z prawem buduje wśród klientów zaufanie do PZU. Świadczy też o wysokiej jakości naszych usług. Wyznacza również kierunek, w którym powinien podążać cały rynek finansowy.” 
Sławomir Niemierka, Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji PZU i PZU Życie

Polityki Grupy PZU [UoR]

[GRI 102-16, GRI 103-2, GRI 103-3]

System zarządzania ryzykiem braku zgodności w Grupie Kapitałowej PZU opiera się na najlepszych standardach rynkowych oraz autorskich rozwiązaniach, z jednoczesnym wykorzystaniem szeregu porozumień pomiędzy podmiotami PZU oraz polityk grupowych. Jest to zintegrowany zbiór wartości, standardów, narzędzi, w tym procedur i regulaminów postępowania, wsparty odpowiednią komunikacją oraz edukacją pracowników. Spółki w ramach Grupy Kapitałowej PZU posiadają również szereg osobnych polityk i procedur oraz praktyk w tym obszarze. Na cały system składają się:

 • wartości i zasady postępowania, w tym „Dobre Praktyki Grupy PZU”, „Kodeks Etyki Alior Bank” oraz „Kodeks Postępowania Grupy Pekao”;
 • procedury, polityki i rozwiązania organizacyjne;
 • system zgłaszania nieprawidłowości i potencjalnych nadużyć (whistleblowing);
 • działania edukacyjne i komunikacyjne skierowane do pracowników i dostawców.

Fundamentem norm etycznych dla całej Grupy są „Dobre Praktyki Grupy PZU”, których celem jest kształtowanie spójnej kultury organizacyjnej firmy we wszystkich kluczowych aspektach jej funkcjonowania.

„Dobre Praktyki Grupy PZU” definiują zachowania i sposób postępowania wobec wszystkich interesariuszy spółki polegający na szacunku i zaufaniu. Jest to jednocześnie dokument, który stanowi wspólny mianownik dla kultury korporacyjnej wszystkich podmiotów w Grupie. Dzięki systemowej zgodności fundamentalnych pryncypiów wszelkie działania i realizowane procesy są oparte na spójnych przesłankach, zapewniając tym samym wysoki standard operacyjny Grupy. W Grupie Alior Bank i Grupie Pekao funkcjonują odrębne kodeksy etyczne.

W PTE PZU dodatkowo obowiązuje „Kodeks etyczny pracowników PTE PZU SA”, który zawiera 11 kluczowych zasad. Przede wszystkim nakazuje pracownikom działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz regulacjami wewnętrznymi spółki. Chodzi więc o profesjonalne i etyczne działania, należytą staranność przy podejmowaniu działań i dbanie o wizerunek pracodawcy. „Kodeks” zakazuje natomiast angażowania się w działania, które mogłyby zostać uznane za sprzeczne z interesami członków funduszu. Nie wolno też wykorzystywać informacji poufnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

DOBRA PRAKTYKA

W Grupie PZU obowiązują „Dobre Praktyki Grupy PZU”. Dokument został przyjęty jako jednolity wzorzec standardów przestrzeganych przez wszystkie podmioty Grupy PZU, z wyjątkiem Grupy Alior Banku oraz Grupy Pekao, w ramach których funkcjonuje „Kodeks Etyki Alior Bank” oraz „Kodeks Postępowania Grupy Pekao”. „Dobre Praktyki Grupy PZU” stanowią zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy. Stanowią zobowiązanie do prowadzenia działalności zgodnie z przyjętymi wartościami, obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami oraz najwyższymi standardami postępowania.

W „Dobrych Praktykach Grupy PZU” opisane są wartości Grupy PZU, a także podstawowe zasady postępowania pracowników odnoszące się do m.in. do takich zagadnień jak:

 • konfliktu interesów;
 • posługiwania się informacjami wrażliwymi;
 • korupcja i polityka prezentowa;
 • zgłaszania problemów natury etycznej;
 • zasady współpracy z kontrahentami;
 • udzielanie informacji;
 • oraz wiele innych.”

[GRI 102-16]

Wartości Grupy Kapitałowej PZU Obietnica dla klienta Obietnica dla pracownika
Stabilność
 • Bezpieczne i godne zaufania prowadzenie biznesu
 • Oferta wiarygodnych produktów
 • Troska o rozwój pracowników i możliwość kariery w Grupie PZU
 • Bezpieczne formy zatrudnienia
Uczciwość
 • Przejrzyste zasady komunikacji
 •  Dotrzymywanie zobowiązań
 • Wywiązywanie się z zobowiązań
 • Jasne zasady działania organizacji
Innowacyjność
 • Znajomość potrzeb klientów  i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Wyznaczanie trendów na rynku usług finansowych
 • Niestandardowe, łamiące schematy myślenie
 • Poszukiwanie usprawnień  w funkcjonowaniu firmy
Odpowiedzialność
 • Bycie odpowiedzialnym za klientów na każdym etapie ich życia
 • Świadome wybory dzięki edukacji  i działaniom prewencyjnym
 • Branie pod uwagę wpływu decyzji na pracowników
 • Angażowanie w społecznie odpowiedzialne działania

Alior Bank przestrzega reguł uczciwości i etyki biznesowej we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Stosuje „Politykę zgodności”, która precyzyjnie określa zasady przestrzegania przepisów prawa, standardów rynkowych i wewnętrznych regulacji. Działanie Alior Banku, jako instytucji zaufania publicznego, opiera się na zasadach opisanych w „Kodeksie Etyki Alior Bank”. Są one egzekwowane również na poziomie spółek zależnych, tj. Alior Leasing Sp. z o.o., Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., NCS Bancovo oraz Alior TFI. Pracownicy pozostałych spółek należących do Grupy Kapitałowej Alior Banku są zatrudnieni w banku, więc także są zobowiązani do postępowania zgodnie z zasadami „Kodeksu Etyki”. Dokument jest adresowany zarówno do pracowników, jak i osób, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe.

DOBRA PRAKTYKA

„Kodeks Etyki Alior Bank” składa się z czterech części zawierających zasady postępowania wobec klienta, wobec siebie nawzajem, wobec kontrahentów oraz wobec rynku i społeczności. Znajdują się w nim wskazówki dotyczące przestrzegania w pracy zasad profesjonalizmu i szacunku oraz kultury osobistej, a także zachowania otwartości na różnorodność i tolerancyjność. Ponadto pracownicy w dokumencie tym znajdą informacje zachęcające do dbałości o środowisko naturalne.

Także „Kodeks Postępowania Grupy Pekao” zawiera najważniejsze zasady, które obowiązują wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Opisuje sposób postępowania w kontaktach z klientami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami lokalnych społeczności oraz innymi interesariuszami, a także relacje między pracownikami. Dodatkowo w Banku Pekao obowiązuje „Polityka przeciwdziałania korupcji”, która reguluje postępowanie przy identyfikacji oraz zapobieganiu potencjalnym „aktom korupcji”.

W spółkach Grupy PZU (PZU Zdrowie, PTE PZU, TFI PZU, TUW PZUW, PZU Finanse i PZU Centrum Operacji) z wyłaczeniem banków, funkcjonują również zasady etyki członków organów, tj. „Zasady etyki członków zarządów spółek Grupy PZU”, „Zasady etyki członków rad nadzorczych spółek Grupy PZU, nie będących pracownikami spółki Grupy PZU i nie związanych ze spółką Grupy PZU inną umową o podobnym charakterze” oraz „Zasady etyki członków rad nadzorczych spółek Grupy PZU będących pracownikami spółki Grupy PZU lub związanych ze spółką Grupy PZU inną umową o podobnym charakterze”. Zasady etyki członków organów służą:

 • zapewnieniu właściwego, zgodnego z najwyższymi standardami postępowania wypełniania przez członków organów swoich funkcji;
 • zapobieganiu występowaniu konfliktu interesów, w szczególności przeciwdziałanie wykorzystywaniu zajmowanego stanowiska w celu uzyskania prywatnych korzyści;
 • określeniu norm etycznych, wartości i postaw którymi winni się kierować członkowie organów.

Najwyższe standardy etyczne

Kultura etyczna w Grupie Kapitałowej PZU jest kształtowana z zachowaniem najwyższych standardów oraz adekwatnie do potrzeb spółek Grupy, a więc z uwzględnieniem skali, specyfiki, rodzaju ich działalności oraz przepisów prawa krajowego.

Grupa Kapitałowa PZU wdraża kulturę etyczną, tworząc systemowe rozwiązania na poziomie PZU. Jako podmiot dominujący PZU kształtuje i wyznacza standardy postępowania, a następnie rekomenduje ich wdrożenie pozostałym podmiotom Grupy (z wyłączeniem banków, które mają własne kodeksy etyczne). Implementacja tych rozwiązań w spółkach odbywa się zgodnie z zasadą odpowiedniości i adekwatności. Spółki raportują ryzyka braku zgodności do PZU, z poszanowaniem tajemnic prawnie chronionych.

Obowiązek postępowania zgodnie z przyjętymi standardami dotyczy wszystkich pracowników Grupy PZU bez wyjątku.

PZU kładzie duży nacisk na budowanie wśród pracowników świadomości, że wartości etyczne i zgodność z zasadami (Compliance) są istotne zarówno w prowadzeniu biznesu przez spółki, jak i wykonywaniu codziennych obowiązków pracowniczych.

Działania budujące świadomość Compliance:

 • Szkolenia dla pracowników
  Standardy Compliance są stałym elementem szkolenia dla osób nowo zatrudnionych w Grupie PZU. Pracownicy mogą uczestniczyć w dodatkowych tematycznych warsztatach i szkoleniach dotyczących m.in. polityki antykorupcyjnej;
 • Komunikacja wewnętrzna
  Co kwartał pracownicy PZU otrzymują Biuletyn Compliance, czyli wewnętrzny magazyn poświęcony zagadnieniom zgodności. Systematycznie trafiają do nich Alerty Compliance. To mailowe wiadomości opisujące planowane zmiany w prawie i nowe wytyczne krajowych i europejskich organów nadzoru, organizacji branżowych.

Etyka jest również elementem zarządzania ryzykiem braku zgodności na poziomie:

 • systemowym – przez Zarząd, który m.in. odpowiada za ustalanie strategii i polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz promowanie przestrzegania w PZU standardów postępowania, a także przez Biuro Compliance, które koordynuje proces zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 • bieżącym – przez kierujących poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi PZU w obszarze podlegającym ich nadzorowi.