zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Odpowiedzialna sprzedaż

PZU Raport Roczny 2020 > Odpowiedzialna sprzedaż
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Jesteśmy rzetelni - „mamy odpowiednie kwalifikacje i narzędzia do realizacji naszych zobowiązań wobec klientów. Dzięki temu zapewniamy im rzetelne i zrozumiałe informacje o ofercie i produktach. Dbajmy, aby ta wiedza nie wprowadzała nikogo w błąd. Formułujemy przejrzyste i jednoznaczne wzorce umów oraz materiały reklamowe. Kontakt z klientem opiera się na zaufaniu.

Pamiętajmy, że podczas pełnienia obowiązków służbowych występujemy zawsze w imieniu Grupy PZU. Jeśli klient straci do nas zaufanie, to dalsza współpraca stanie pod znakiem zapytania. Jesteśmy zobowiązani do równego traktowania wszystkich klientów. Nie należy odmawiać żadnemu z nich obsługi, udzielenia informacji albo wyjaśnień. Równie profesjonalnie podchodzimy do obsługi posprzedażowej.”

Michał Lutostański„Grupa PZU to lider ubezpieczeń w Polsce, który oferuje klientom kompleksową ochronę w kluczowych obszarach życia i biznesu. Jesteśmy nowoczesną firmą, zmieniającą się z myślą o milionach Polaków, którzy zaufali nam i powierzyli w opiekę najważniejsze dla nich sprawy. Nie chcemy tego zaufania stracić. Dlatego w komunikacji stawiamy na najważniejsze wartości marki, takie jak bezpieczeństwo, profesjonalizm i zaufanie. Są to fundamentalne wartości, którymi kierujemy się w działaniach marketingowych”

Michał Lutostański, Dyrektor Biura Marketing

Polityki Grupy PZU [UoR]

[GRI 103-2]

Odpowiedzialność za produkty w Grupie PZU ma wyjątkowy charakter – priorytetem każdej oferty i każdego produktu spółek Grupy jest szeroko pojęte bezpieczeństwo klienta. Korporacyjna wartość „jesteśmy fair” nie jest pustym sloganem, ale przekłada się na codzienną praktykę tysięcy osób pracujących w Grupie. Zgodnie z „Kodeksem Dobrych Praktyk Grupy PZU” stosujemy przejrzyste zasady w komunikacji, dotrzymujemy zobowiązań, a klient zawsze może na nas polegać.

[G4-FS15]

Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych

Wszystkie usługi i produkty Grupy, zanim zostaną zaproponowana klientom, są starannie sprawdzane przez ekspertów. Prawnicy i pracownicy Biura Compliance dbają m.in. o to, aby żaden z zapisów umowy nie naruszał interesów klienta, a całość była zgodna z aktualnym orzecznictwem dotyczącym praw konsumentów.

Przejrzystość produktów ubezpieczeniowych Grupy zapewniają wprowadzone w 2018 roku przepisy ustawy z 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń z późniejszymi zmianami. Ustawa jest efektem wdrożenia do polskiego porządku prawnego regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywy IDD).

W PZU obowiązuje „Procedura tworzenia, modyfikacji i wycofania produktów nadzorowanych przez Biuro Produktów Masowych”. Zakłada, że kierownik produktu opracowuje projekt Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) i taryfy składek, które wraz z uchwałami je wprowadzającymi uzgadnia z właściwymi jednostkami spółki, zgodnie z obowiązującym w spółce procesem legislacyjnym. Następnie na podstawie uzgodnionych OWU kierownik produktu opracowuje lub modyfikuje dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie, tzw. IPID (Insurance Product Information Document), uwzględniając złożoność produktu oraz rodzaj klienta (wymóg art. 8 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) dla wszystkich produktów PZU.

Z kolei PZU Życie ma „Procedurę tworzenia, wdrażania i modyfikacji indywidualnych produktów ochronnych i ochronno-kapitałowych oraz indywidualnych i grupowych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych zarządzanych przez Biuro Rozwoju Produktów”. Biuro Rozwoju Produktów (BRP) przygotowuje oraz konsultuje szczegółowy zakres informacji o produkcie. Następnie zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru przygotowywane są OWU, a wraz z nimi tzw. karta produktu, czyli obiektywna informacja o produkcie. Dzięki niej klienci mogą podejmować bardziej świadome decyzje i kupować ochronę, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom. W przypadkach, w których wymaga tego „Procedura przeglądu i zmian Dokumentów zawierających kluczowe informacje”, przygotowywany jest także dokument z kluczowymi informacjami o produkcie, czyli KID.

DOBRA PRAKTYKA

Grupa PZU chce, aby jej klienci inwestowali i ubezpieczali się w sposób odpowiedzialny – świadomie podejmowali decyzje oraz rozumieli ryzyka i koszty związane z nabywanym produktem. Dlatego firma w pełni spełnia normy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z 8 marca 2017 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 26 listopada 2014 roku w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów. Tym samym w zrozumiały sposób przekazuje klientom ważne dla nich informacje. Wszystkim produktom, dla których zgodnie z tym rozporządzeniem jest to wymagane, głównie ubezpieczeniowym produktom inwestycyjnym oraz ubezpieczeniom na życie i dożycie, towarzyszy tzw. KID (Key Information Document). To ustandaryzowana karta informacyjna pozwalająca klientom na łatwe porównanie produktów oferowanych przez różne zakłady ubezpieczeń. Karta jest obowiązkowo przekazywana klientowi w czasie prezentacji oferty. Można ją znaleźć na stronach produktowych portalu pzu.pl.

TUW PZUW dokonuje regularnych przeglądów istniejących produktów i usług (w tym oferowanych przez strony trzecie), aby ocenić, czy nadal przynoszą korzyści konsumentom czy też powodują negatywne skutki. W pierwszym kwartale każdego roku TUW PZUW przygotowuje zbiorczą informację na temat spełnienia oczekiwań klientów wobec poszczególnych produktów, szczegółowo analizując ewentualne skargi, problemy przy obsłudze oraz mankamenty polegające na braku precyzji i niejasności umów. Monitoring jest podstawą przygotowania oceny adekwatności i wprowadzania coraz lepszych rozwiązań. Służy temu także coroczna analiza skarg pod kątem jakości produktu i obsługi oraz stosowanych procedur, a wnioski i rekomendacje znajdują odzwierciedlenie w kompleksowym raporcie. Na tej podstawie TUW PZUW wypracowuje oraz regularnie i planowo wdraża rozwiązania zmierzające do dalszej poprawy jakości. Obowiązek odpowiedzialnego oferowania produktów w TUW PZUW znajduje się w kompetencjach Zarządu tej spółki.

W Banku Pekao kluczowe regulacje odnoszące się do tego obszaru w zakresie oceny ryzyka braku zgodności to „Polityka Procesu Wdrażania Nowych Produktów w Banku Pekao S.A.” oraz „Zasady tworzenia komunikacji marketingowej Banku Pekao S.A.”
DOBRA PRAKTYKA

W Alior Banku funkcjonuje „Polityka przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży”, która ma za zadanie zapobiegać praktykom missellingu. Określono zasady właściwej konstrukcji i dystrybucji produktów. Ograniczono półkę produktową, a wybrane elementy z oferty mogą być dystrybuowane tylko przez uprawnione do tego kanały (np. Private Banking) oraz pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Procesy sprzedaży podlegają systematycznemu monitoringowi pod kątem missellingowych zagrożeń. Są ustalone zasady postępowania ze zidentyfikowanymi przypadkami missellingu.

Także we wszystkich spółkach zagranicznych obowiązują odpowiednie procedury. Działająca na Łotwie AAS Balta, oprócz wytycznych dotyczących komunikowania się z klientem, stosuje politykę identyfikowania potrzeb klientów oraz zarządzania zmianami i rozwojem produktów. Z kolei Lietuvos Draudimas na Litwie ma procedurę zarządzania uruchomieniem nowych usług.
DOBRA PRAKTYKA
System zapobiegania skargom

Odpowiedzialną sprzedaż wspiera proces zapobiegania skargom. Na podstawie wniosków z reklamacji wszyscy pracownicy rozpatrujący skargi zgłaszają do Biura Relacji z Klientem (właściciela procesu obsługi skarg) tzw. inicjatywy skargowe, czyli pomysły na usprawnienia i eliminowanie źródeł reklamacji i niezadowolenia klientów. Do tego zostało stworzone odpowiednie narzędzie – Baza Inicjatyw Skargowych. Biuro Zarządzania Relacjami z Klientem odpowiada za zarządzanie zgłoszonymi inicjatywami – weryfikuje zgłoszone pomysły, uzgadnia zasadność wdrażania zmian z właścicielami biznesowymi i monitoruje postępy prac, a następnie raportuje wyniki zmian i ich wpływ biznesowy.

W 2020 roku wypracowanych zostało 107 inicjatyw skargowych (czyli tych, które zostały zgłoszone na bazie wniosków z reklamacji klienckich). W 2020 roku na podstawie rekomendacji pozyskanych w projekcie Customer Journey w obszarze reklamacji wypracowano szereg inicjatyw związanych z usprawnieniem procesu obsługi skarg i organizacji pracy i zaangażowania pracowników obsługujących skargi.

[GRI 417-2, GRI 417-3]

Od 2018 roku w spółkach PZU i PZU Życie nie odnotowano niezgodności z regulacjami lub kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług ani komunikacji marketingowej.

Odpowiedzialna i czytelna komunikacja

Jedną z wartości zapisanych w Dobrych Praktykach Grupy PZU jest uczciwość. Oznacza to, że „stosujemy przejrzyste zasady w komunikacji z klientami”. Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce PZU szczyci się aż czterema „Certyfikatami prostej polszczyzny”. To znak jakości wydawany przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dorota Macieja, Członkini Zarządu PZU Życie„Posługiwanie się jasnym i przystępnym językiem to warunek skutecznej komunikacji i dobrych relacji z klientami. PZU jest w tej dziedzinie rynkowym pionierem. Utworzyliśmy Biuro Prostego Języka, które dba, aby zrozumiały język był u nas standardem. Upraszczamy pisma i informacje dla klientów, nadajemy im przejrzystą graficznie formę. Nasi pracownicy przed wysłaniem maila lub pisma mogą sprawdzić, czy zostało ono napisane zgodnie regułami prostego języka – każdy ma dostęp do specjalnego, prostego programu, który podpowiada odpowiednią formę. Nie zapominamy także o szkoleniach.”
Dorota Macieja, Członkini Zarządu PZU Życie

Z sondażu, przeprowadzonego we wrześniu 2020 roku przez firmę Norstat Polska, wynika, że klienci PZU częściej niż inni deklarują, iż w korespondencji, którą otrzymują, łatwo znaleźć potrzebne informacje i są one napisane zrozumiałym językiem. To wynik konsekwentnych działań PZU na rzecz przystępnej, jasnej i przejrzystej komunikacji z klientami. Dowodem znaczenia, jakie przywiązuje do tego PZU, było utworzenie w 2020 roku, w miejsce istniejącego wcześniej zespołu, Biura Prostego Języka.

Biuro realizuje swoje zadania, wprowadzając językowe standardy w komunikacji z klientami i w korespondencji wewnętrznej. Opracowuje szablony pism, prowadzi liczne szkolenia dla pracowników oraz popularyzuje zasady prostej polszczyzny podczas konferencji, webinarów i za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji: serwisu PZU24, regularnych newsletterów i magazynu „Świat PZU”. Angażuje się w komunikację zewnętrzną, promując PZU jako spółkę, która przykłada wielką wagę do tego, by przekazywane klientom informacje były jasne i zrozumiałe. 

Współpracuje przy tym z renomowanymi ośrodkami naukowymi: Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Narzędzia i standardy

PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce uruchomił specjalny informatyczny program To proste! do analizy tekstów pod względem językowym. Dzięki niemu pracownicy PZU mogą sprawdzać, czy pisane przez nich teksty nie zawierają niezrozumiałych zwrotów albo czy zdanie nie jest zbyt skomplikowane i za długie.

Czytelną komunikację wspierają także:

 • „Strategia prostego języka w PZU”, czyli zbiór uniwersalnych zasad stosowanych w komunikacji;
 • „Standardy korespondencji z klientem”, które porządkują wzorce oficjalnej korespondencji z klientami;
 • „Standardy korespondencji wewnętrznej”, które ujednolicają dotychczasową formę komunikacji wewnątrz firmy;
 • „Polityka zarządzania efektywną komunikacją”, określająca zasady porozumiewania się z klientami i wewnątrz organizacji, sposób ich wdrażania oraz monitorowania. Służy zachowaniu spójności komunikacji między kanałami, procesami lub produktami, świadomemu zarządzaniu interakcjami z klientem, budowaniu pozytywnych relacji z klientem, poprawie doświadczeń klientów, zbudowaniu i utrzymaniu kompetencji językowych wśród pracowników.

Szkolenia i konferencje

W ramach warsztatów z prostego języka, prowadzonych przez twórców polskiego modelu efektywnej komunikacji, przeszkolono w 2020 roku ponad 400 pracowników PZU. Podczas zajęć upraszczali skomplikowane, pełne niezrozumiałych określeń z języka finansów i ubezpieczeń, treści. Tworzyli szablony pism, które są dziś wykorzystywane w komunikacji z klientami.

Rekordową liczbę, ponad 1,6 tys. pracowników PZU, zgromadziła doroczna Konferencja Prostego Języka. Swoją wiedzą i doświadczeniami dzielili się językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego, a także specjaliści w dziedzinie customer experience. Zaprezentowano wyniki sondażu, według którego 89% Polaków oczekuje od firm prostych i zrozumiałych informacji, a PZU wypada pod tym względem lepiej od innych firm.

Podobnym jak konferencja zainteresowaniem cieszyły się organizowane przez Biuro Prostego Języka webinary mające dostarczać praktyczną wiedzę w dziedzinie języka. Na jednym z nich o tym, jak mówić, aby nas rozumiano, opowiadał znany dziennikarz, uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polskiej, Przemysław Babiarz.

Promocja w mediach

Inicjatywy Biura Prostego Języka zaowocowały około tysiącem materiałów w mediach, które informowały o tym, jak dużą wagę PZU przykłada do prostej i zrozumiałej komunikacji z klientami.

Niektóre inicjatywy miały niekonwencjonalny charakter. Żartobliwy klip PZU „Z oficjalnym tonem precz!”, w którym do posługiwania się przystępnym językiem przekonywał śpiewając bas-baryton Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, wyemitowały „Teleexpress” i popularny program „Pytanie na śniadanie” w TVP. Za pośrednictwem serwisu YouTube nagranie trafiło do około miliona odbiorców.

DOBRA PRAKTYKA

Biuro Prostego Języka PZU, we współpracy z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, podjęło też prace nad wydaniem „Encyklopedii Prostej Polszczyzny”. Prestiżowe wydawnictwo ma zawierać słownik terminów pochodzących z języka biznesowego i urzędowego, podsuwać bliskoznaczne określenia zastępujące niezrozumiałe wyrazy i służyć wiedzą na temat prostej polszczyzny. Celem projektu jest promowanie PZU jako spółki, która przykłada olbrzymie znacznie do tego, by komunikować się w zrozumiały sposób z klientami.

Nowatorskim projektem była też współpraca z popularnym, skierowanym głównie do młodzieży kanałem na YouTube „Matura to Bzdura”. Jego twórcy w sondzie ulicznej odpytywali napotkane osoby z tego, co rozumieją z tzw. korpomowy i na ile sami potrafią posługiwać się prostym językiem. Powstały we współpracy z PZU odcinek „Jak dobrze Polacy mówią po polsku?” miał prawie 330 tysięcy wyświetleń.

[GRI 417-1]

Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat

Wszystkie produkty Grupy PZU należące do czterech głównych kategorii produktowych (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, produkty zdrowotne i inwestycyjne) spełniają wymogi ustawowe:

 • w zakresie ogólnych warunków umów – Grupa PZU stosuje wprost ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dodatkowo w procedurach tworzenia produktów zawarty jest zapis dotyczący obowiązkowego wypracowania OWU;
 • w zakresie KID (Key Information Document) – Grupa PZU stosuje wprost rozporządzenie PRIIP oraz procedurę tworzenia produktów;
 • w zakresie kart produktu ubezpieczeniowego (Insurance Product Information Document) Grupa PZU stosuje wprost przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także zasady dotyczące systemu zarządzania produktem oraz procedury tworzenia produktów.

[G4-FS13], [G4-FS14]

Odpowiedzialna sieć sprzedawców

Grupa PZU stworzyła największą geograficznie sieć sprzedaży usług finansowych w Polsce. Zapewnia również wysoką jakość obsługi.

Sieć sprzedażowo-obsługowa PZU obejmuje:

 • 410 placówek z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, w tym 189 w małych miejscowościach;
 • 10 tys. agentów na wyłączność i agencji;
 • ponad 3,2 tys. multiagencji;
 • blisko 1,1 tys. brokerów ubezpieczeniowych;
 • elektroniczne kanały dystrybucji.

W Polsce klienci Grupy PZU mają dostęp także do sieci dystrybucji Banku Pekao (713 placówek) oraz Alior Banku (674 placówki, w tym 180 oddziałów tradycyjnych, 7 oddziałów Private Banking, 13 Centrów Bankowości Korporacyjnej oraz 474 placówki partnerskie, dodatkowo Alior Bank posiadał na koniec 2020 roku 51 oddziałów w Rumunii). Oba banki posiadają profesjonalne centra obsługi telefonicznej oraz platformy bankowości internetowej i mobilnej.

W ramach bankassurance i partnerstw strategicznych Grupa PZU współpracuje z 13 bankami i 21 partnerami strategicznymi. Sieć PZU Zdrowie liczy około 2 200 placówek partnerskich i 130 własnych.

Zacieśnienie współpracy z bankami w ramach Grupy PZU (Alior Bankiem oraz Bankiem Pekao) otworzyło dodatkową płaszczyznę do budowania trwałych relacji z klientami. Na koniec 2020 roku ponad 9 tys. doradców bankowych (5,3 tys. w Banku Pekao oraz 4,1 tys. w Alior Banku) uzyskało licencję KNF i posiadało uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń PZU. 

Struktura sieci oddziałów 

PZU Sieć 410 wystandaryzowanych oddziałów PZU jest równomiernie rozłożona na terenie całej Polski w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach. Oddziały PZU to jedyny kanał dystrybucji zapewniający w każdej placówce kompleksową sprzedaż i obsługę posprzedażową ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych oraz produktów inwestycyjnych Grupy PZU. Oferta w oddziałach PZU skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Struktura sieci Agentów Wyłącznych PZU 

Podnoszenie profesjonalizmu i jakości obsługi klienta w biurach agentów, a także zwiększenie ich fizycznej obecności w terenie to priorytety rozwoju sieci. Atrakcyjne wyposażenie i oznakowanie marketingowe biur, szkolenia ze standardów jakości obsługi, pomoc merytoryczna zespołów sprzedaży, a nawet wsparcie finansowe od PZU – to wszystko ma pomóc agentom w osiągnieciu najwyższego poziomu.

Ważna jest również uniwersalizacja agentów, którzy sprzedają produkty oferowane przez Grupę PZU. Stają się profesjonalnymi doradcami na każdym etapie życie klienta. Dzięki temu u jednego agenta można ubezpieczyć majątek, kupić ubezpieczenia medyczne i na życie, a także zadbać o emeryturę. Już teraz większość agentów prowadzących biura oferuje kompleksową obsługę klientów w zakresie produktów całej Grupy PZU, a ich oferta jest cały czas poszerzana.

Do oferty leasingowej oferowanej przez agentów wyłącznych w ramach współpracy z Pekao Leasing w 2020 roku dołączyła kolejna spółka z Grupy PZU – Alior Leasing. Agenci oferują leasingi komunikacyjne oraz majątkowe dotyczące maszyn i urządzeń dla segmentu MŚP. 

Agenci oferują także Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emertytalnego (IKZE). W 2020 roku klienci wpłacili na umowy zawarte za pośrednictwem agentów wyłącznych ponad pół miliona złotych. W akwizycji Pracowniczych Programów Emerytalnych swój udział także mają agenci wyłączni. W 2020 roku zawarli w sumie niemal sześć tysięcy umów o zarządzanie PPK przez PZU TFI w polskich przedsiębiorstwach. 

W ofercie agentów wyłącznych pojawiły się nowe produkty PZU Ochrona dla Rolnika i PZU z Myślą o życiu i zdrowiu. Agenci wyłączni zyskali także możliwość ubezpieczenia klientom całej rodziny na jednej polisie.

Dzięki agentom ponad 380 tys. klientów otworzyło w 2020 roku konta w serwisie mojePZU, który jest wygodnym narzędziem do zdalnej obsługi. Agenci mogą przesłać ofertę ubezpieczenia klientowi, którą on zawrze i opłaci bez konieczności osobistego spotkania. 

Już ponad 20 tys. klientów agentów wyłącznych korzysta z innowacyjnego rozwiązania PZU GO.

DOBRA PRAKTYKA

Zespoły Rozwoju Portfela

Kanał Agentów Wyłącznych czynnie uczestniczy we wszystkich wprowadzanych zmianach. Dla wsparcia tych działań powołano dwuosobowe Zespoły Rozwoju Portfela funkcjonujące w każdym Obszarze Sprzedaży.

Na koniec 2020 roku PZU miał w Polsce 1,5 tys. biur agentów wyłącznych. Natomiast uprawnienia do sprzedaży produktów PZU i PZU Życie posiadało ponad 3 tysiące spośród ok. 5,5 tysiąca agentów wyłącznych. 

Wynagrodzenie agentów PZU reguluje umowa agencyjna. Zasady są jasne, przejrzyste i wynikają z wyników ich pracy i zaangażowania. Na ich uposażenie składają się: 

 • wynagrodzenie prowizyjne określone w umowie agencyjnej, uzależnione od segmentu agenta;
 • wynagrodzenie premiowe, czyli premia za realizację kontraktu sprzedażowego (kwartalnie);
 • premie i nagrody uzyskane w konkursach i akcjach sprzedażowych.

Szkolenia rozwojowe 

Wprowadzone ze względu na pandemię ograniczenia zdeterminowały także sposób szkolenia agentów – wszystkie warsztaty odbyły się zdalnie. W sumie w 2020 roku blisko dwa tysiące agentów uczestniczyło w 325 szkoleniach rozwojowych, w tym w 82 szkoleniach, które zorganizowano dla 480 osób w ramach Akademii Adepta.

Wsparcie w czasie pandemii

W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 agenci otrzymali od PZU dodatkowe wsparcie, które zapewniło bezpieczeństwo zarówno im, jak i klientom. PZU wyposażył ich biura w przesłony plexi, przekazał 7 tysięcy litrów płynu dezynfekcyjnego, 55 tys. maseczek ochronnych i 168 tys. rękawiczek jednorazowych. Dzięki intensywnej promocji portalu mojePZU agenci byli również dobrze przygotowani do efektywnej sprzedaży za pośrednictwem tego narzędzia, co miało szczególne znaczenie w początkowej fazie pandemii.

DOBRA PRAKTYKA

PZU rozwija i promuje obecność agentów w Internecie: 

 • zakłada im strony internetowe, które są następnie zamieszczane w witrynie www.agentpzu.pl;
 • przygotowuje wizytówki Google;
 • od 2020 roku PZU oferuje również – współzarządzane przez PZU – profile na Facebooku.

Statystyki odwiedzin oraz informacje od agentów potwierdzają, że działania te pomagają w dotarciu do szerszej grupy klientów.

Skargi i reklamacje

„Zasady przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania oraz raportowania skarg kierowanych przez klientów” razem z wytycznymi określającymi organizację procesu obsługi skarg precyzyjnie definiują całą procedurę. Zasady te są elementem systemu zarządzania produktem w PZU.

Etapy rozpatrywania skargi:

 • niezwłoczne zbadanie okoliczności sprawy;
 • ocena zasadności kwestii w niej przedstawionych;
 • zajęcie stanowiska;
 • podjęcie działań prowadzących do usunięcia ewentualnie stwierdzonych uchybień;
 • odpowiedź dla klienta oraz instytucji zewnętrznej, jeśli była podmiotem składającym skargę w imieniu klienta.
DOBRA PRAKTYKA

Skargi i reklamacje związane z pracą agentów przyjmowane są przez PZU w dowolnej formie. To od klientów zależy, czy zdecydują się na tradycyjne pismo, e-mail, formularz na stronie internetowej PZU czy też rozmowę z pracownikiem przez telefon lub w placówce firmy. Zgłoszenia nie są rozpatrywane przez jednostkę lub osobę, której bezpośrednio dotyczą. Zajmuje się nimi specjalnie powołany w strukturach korporacji Zespół Obsługi Reklamacji. Na każde zgłoszenie pracownicy zespołu odpowiadają tak szybko, jak to jest możliwe – w standardowych przypadkach klienci czekają na odpowiedź nie więcej niż 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten jest wydłużony, ale nie przekracza 60 dni. W razie stwierdzenia przez PZU naruszania przez agenta swoich obowiązków, firma może ograniczyć zakres udzielonego mu pełnomocnictwa do zawierania umów ubezpieczenia bądź rozwiązać umowę. W przypadku poważnych naruszeń właściwą jednostką do reagowania jest Biuro Bezpieczeństwa.

W 2020 roku do PZU wpłynęły 144 skargi na agentów – 23 zostały uznane w całości, a 22 częściowo. Dotyczyły m.in. niewłaściwego zachowania pracownika, udzielenia nieprawidłowych informacji oraz organizacji pracy agenta. Z kolei do PZU Życie wpłynęło w tym samym czasie 37 skarg, z których 6 zostało uznanych w całości, a 5 tylko częściowo. Dotyczyły przede wszystkim braku należytej informacji w zakresie charakterystyki produktu oraz udzielenia nieprawidłowej informacji. 

Informacje o przyczynach skarg są analizowane także przez osoby odpowiedzialne za obszary, których te skargi dotyczą. Ma to służyć podejmowaniu działań, które mogą eliminować przyczyn skarg i ich źródła w przyszłości. Szczególnie dotyczy to obszaru rozwoju oferty produktowej, sprzedaży, kanałów dystrybucji, sieci partnerów zewnętrznych (w tym współpracę z usługodawcami i zleceniobiorcami), obsługę klienta, obsługę szkód i świadczeń oraz marketing.

Odpowiedzialna komunikacja marketingowa

Grupa PZU przykłada dużą wagę do odpowiedzialnego kształtowania wizerunku marki oraz przekazu reklamowego związanego z ofertą produktową. Reklamuje więc swoje produkty i usługi odpowiedzialnie, zgodnie z zasadami uwzględnionymi w „Kodeksie Etyki Reklamy PZU”. To zbiór dodatkowych standardów, niezależnych od przepisów prawa oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Wszelkie działania objęte postanowieniami Kodeksu powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Główne zasady Kodeksu:

 • reklama nie zawiera treści dyskryminacyjnych, nie uchybia godności człowieka, nie kwestionuje praw zwierząt;
 • przekaz nie wprowadza w błąd ani nie wykorzystuje braku wiedzy klientów;
 • przedstawione dane są prawdziwe i udokumentowane.
DOBRA PRAKTYKA

Kodeks Etyki Reklamy PZU

Odbiorca oferty dostarczonej w ramach marketingu bezpośredniego ma możliwość zidentyfikować, że jest to reklama. PZU nie przedstawia ofert, które mogłyby być łatwo pomylone zwłaszcza z rachunkiem, fakturą lub podobnymi dokumentami.

Kodeks reguluje też zasady sponsorowania wydarzeń. Jasno określa, że nie mogą one naruszać dobrych obyczajów, narażać na uszczerbek obiektów o znaczeniu historycznym lub artystycznym ani negatywnie wpływać na środowisko naturalne.
DOBRA PRAKTYKA

Działania marketingowe są opiniowane przez Biuro Prawne i Biuro Compliance (pod kątem ryzyka braku zgodności, w tym zgodności z prawem – ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd, zastosowania przekazu naruszającego dobra odbiorcy) oraz odpowiednimi biurami właściwymi dla danego produktu (zgodność przekazu ze stanem faktycznym – ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd). Eksperci sprawdzają m.in. czy dany przekaz nie wiąże się z ryzykiem utraty dobrego imienia PZU oraz PZU Życie.

Opiniowanie działań marketingowych oraz komunikacyjnych przez Biuro Prawne odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach wewnętrznych dotyczących zasad organizacji i świadczenia pomocy prawnej w PZU oraz PZU Życie

DOBRA PRAKTYKA
Synergia działań

Dbając o lepsze zrozumienie ścieżki zakupowej użytkowników, liczbę i jakość interakcji z marką PZU, produktami czy usługami, a także mając na celu efektywniejsze dopasowanie komunikacji do użytkownika, w PZU wdrożono jedną platformę analityczno-mediową. Dzięki temu centralizowane są wszystkie aktywności prowadzone w ramach digital marketingu. W jednym miejscu zbierane są dane o efektywności kanałów reklamowych, dzięki czemu można je w łatwy sposób ze sobą porównać. Wdrożenie platformy pozwoliło na zbudowanie segmentów użytkowników oraz stworzenie strategii komunikacji z odpowiednim przekazem reklamowym do konkretnych segmentów użytkowników.

Odpowiedzialną komunikację marketingową wspierają także: 

 • „Polityka Marketingowa”, która określa cele, standardy i zasady prowadzenia działalności marketingowej w Grupie PZU. Skupia się na zapewnieniu spójności wszelkiej aktywności marketingowej i przekazu, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także z wytycznymi organów państwowych; 
 • „Zasady opiniowania działań marketingowych oraz działań z zakresu komunikacji wewnętrznej i korporacyjnej”, które regulują tryb opiniowania przez Biuro Compliance materiałów marketingowych pod kątem ryzyka braku zgodności.

W Banku Pekao kluczowymi regulacjami odnoszącymi się do obszaru marketingu w zakresie oceny ryzyka braku zgodności to „Polityka Procesu Wdrażania Nowych Produktów w Banku Pekao S.A.” oraz „Zasady tworzenia komunikacji marketingowej Banku Pekao S.A.

DOBRA PRAKTYKA
Bierz Internet za rogi

W tym wyjątkowym, naznaczonym pandemią COVID-19 2020 roku Bank Pekao, jako lider bankowej cyfryzacji, zdecydował o uruchomieniu wyjątkowej, prospołecznej kampanii marketingowej „Bierz Internet za rogi”, której celem było zbudowanie nowego, wirtualnego wymiaru relacji społecznych. Kampania, skierowana do osób starszych, seniorów, podkreślała możliwości i wygodę, jaką daje poruszanie się w Internecie oraz dostarczała ciekawych treści informacyjnych i edukacyjnych, w tym korzystania z bankowości elektronicznej.

Celem kampanii była edukacja i aktywizacja starszych klientów (powyżej 55. roku życia) oraz zaangażowanie ich bliskich w działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów m.in. poprzez realizowanie płatności za pośrednictwem bankowości internetowej, korzystanie z transakcji bezgotówkowych i ograniczenie wizyt w placówkach bankowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem spółki z Grupy PZU są zobligowane do rzetelnego i terminowego przekazywania informacji o polisach, zdarzeniach i odszkodowaniach w ubezpieczeniach komunikacyjnych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Z uwagi na zmianę ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych od 13 listopada 2017 roku wprowadzono obowiązek przekazywania do UFG danych o zawartych umowach ubezpieczenia OC/AC w czasie wykonania czynności (~on-line). Mając świadomość wykorzystywania tych danych zarówno w wewnętrznych procesach spółki (m.in. przeciwdziałanie wyłudzeniom i przestępczości ubezpieczeniowej z użyciem systemu antyfraudowego), jak i w rozwiązaniach rynkowych sukcesywnie budowanych przy wykorzystaniu tych danych (m.in. integracja z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców – CEPiK, badanie ciągłości OC lub osób nieubezpieczonych), Grupa PZU zwraca szczególną uwagę na jakość, kompletność i terminowość przekazywanych informacji, tak aby uzyskać maksymalne efekty biznesowe oraz dbać o kwestie wizerunkowe. Wysiłki pracowników Grupy PZU są doceniane. Od pięciu lat PZU zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Zakładów Ubezpieczeń UFG.

Za rok 2020 wprowadzono podział rankingu w zależności od wielkości zakładu. PZU zajęło pierwsze miejsce w grupie zakładów, które raportują wysoki wolumen rekordów (pow. 2 mln), a w Rankingu Liderów drugie miejsce ze wskaźnikiem końcowym 92,18% (wzrost z 90,80% za rok 2019). Z kolei LINK4 z wynikiem 90,82% zajął drugą lokatę w grupie zakładów raportujących do bazy UFG średni wolumen rekordów (od 280 tys. do 2 mln rekordów). Wskaźnik końcowy w rankingu jest wypadkową m.in. jakości i kompletności danych oraz terminowości ich przekazywania i może wynieść maksymalnie 100%. Minimalny akceptowalny poziom w tym rankingu wynosi 80%.