zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy

PZU Raport Roczny 2020 > Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

W 2020 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 1 912 mln zł wobec 3 295 mln zł w 2019 roku (spadek o 42,0%). Zysk netto sięgnął 2 530 mln zł i był o 2 655 mln zł niższy niż w 2019 roku, a zysk brutto osiągnął poziom 4 058 mln zł wobec 7 080 mln zł w poprzednim roku.

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto spadł o 23,6% względem ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej za 2020 rok wyniósł 4 058 mln zł i był niższy o 42,7% mln zł w stosunku do wyniku za 2019 rok.

Na wysokość zysku z działalności operacyjnej miały w szczególności wpływ:

 • wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych będący efektem niższej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych (ze względu na mniejszą częstość szkód);
 • spadek składki przypisanej brutto o 1,3% rok do roku – jej poziom w ubezpieczeniach na życie determinowała rosnąca sprzedaż produktów unit-linked oferowanych we współpracy z bankami i rozwój portfela grupowych produktów zdrowotnych, a w ubezpieczeniach majątkowych – niższa składka z ubezpieczeń komunikacyjnych będąca rezultatem przedłużającej się pandemii COVID-19;
 • nieznacznie niższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, będący wypadkową wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz różnych ryzyk finansowych przy jednoczesnym spadku sprzedaży głównie ubezpieczeń komunikacyjnych;
 • spadek wyniku w ubezpieczeniach indywidualnych będący wypadkową dalszego rozwoju produktów ochronnych w kanale bankowym i terminowych sprzedawanych w sieci własnej, spadku dochodów z lokat alokowanych wg cen transferowych, niższego wyniku na wygasającym portfelu produktu rentowego oraz zmniejszenia kosztów akwizycji dla produktów unit-linked;
 • niższa rentowność w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, przy rosnącym portfelu ubezpieczeń zdrowotnych, będąca rezultatem wzrostu wypłat świadczeń związanych ze zgonami w IV kwartale 2020 roku;
 • wyższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, głównie ze względu na wzrost wyceny spółki z branży logistycznej;
 • niższe wyniki związane z działalnością bankową, o których zdecydowały: jednorazowy efekt odpisu  z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) i Banku Pekao (555 mln zł), odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł, wyższe koszty ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych z powodu pandemii COVID-19, obniżki stóp procentowych, które przyczyniły się do spadku dochodów odsetkowych w bankach oraz zwiększenie w IV kwartale rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich w Banku Pekao.

W poszczególnych pozycjach wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała:

 • spadek składki przypisanej brutto o 1,3% – do 23 866 mln zł. Dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych – zarówno w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, jak i masowych – i był efektem mniejszej liczby polis przy jednoczesnym spadku ich średniej ceny. Został częściowo skompensowany wyższą składką w segmentach ubezpieczeń na życie w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz rozwojem portfela grupowych produktów zdrowotnych. Wzrósł ponadto przypis w ubezpieczeniach NNW i pozostałych w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu medycznego na wypadek zakażenia COVID-19. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerwy składki składka zarobiona netto wyniosła 23 024 mln zł i była o 0,3% niższa niż w 2019 roku;
 • niższe o 19,8% dochody z działalności lokacyjnej – po uwzględnieniu kosztów odsetkowych2 wyniosły 7 352 mln zł, podczas gdy w 2019 roku – 9 169 mln zł. Spadek dotyczył dochodów z lokat w działalności bankowej. Był spowodowany wyższymi kosztami ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Banku Pekao i Alior Banku, obniżkami stóp procentowych, które przyczyniły się do spadku dochodów odsetkowych w bankach oraz zwiększeniem przez Bank Pekao rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Na niższy wynik odsetkowy Alior Banku wpłynął wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich. Dochody z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej3, wzrosły głównie z powodu lepszego wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych, w szczególności wyższej wyceny spółki z branży logistycznej. Pozytywny efekt częściowo zniwelowały gorsze wyniki portfeli długu zmiennokuponowego (wskutek obniżonego poziomu stóp procentowych), jak również słabsze wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych. Wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych nie mają wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez zmianę poziomu odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto;
 • niższy poziom odszkodowań i wypłaconych świadczeń – wyniosły 15 580 mln zł, a więc o 0,7% mniej w porównaniu z 2019 rokiem. Spadek – mimo wzrostu średniej wypłaty – dotyczył w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych. Był efektem mniejszej częstości szkód wynikającej z ograniczeń w ruchu krajowym i międzynarodowym w związku z COVID-19. Wzrost odszkodowań i świadczeń odnotowano w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w związku ze zwiększeniem wypłat z tytułu śmierci ubezpieczonych i współubezpieczonych w IV kwartale 2020;
 • niższe o 1,4% koszty akwizycji – spadły z poziomu 3 363 mln zł w 2019 roku do 3 317 mln zł. Były rezultatem mniejszych kosztów prowizji z ubezpieczeń komunikacyjnych (pochodna niższej sprzedaży w efekcie spowolnienia na rynku leasingów, presji cenowej oraz spowodowanych pandemią ograniczeń w dostępie klientów do agentów i oddziałów), a także spadku kosztów pośrednich;
 • spadek o 0,1% kosztów administracyjnych – do 6 597 mln zł wobec 6 606 mln zł w 2019 roku. Koszty administracyjne w segmencie działalności bankowej (bez uwzględnienia korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej) spadły o 68 mln zł, a w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce zwiększyły się o 36 mln zł, co było spowodowane m.in. wzrostem kosztów osobowych związanych z presją płacową oraz wprowadzeniem w obszarze sprzedaży pakietów pomocowych w związku z pandemią COVID-19;
 • wzrost ujemnego salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – do 3 990 mln zł wobec 2 790 w 2019 roku. Był efektem głównie jednorazowego odpisu z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) i Banku Pekao (555 mln zł), odpisu aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł oraz zwiększenia z 1 134 mln zł w 2019 roku do 1 203 mln zł w 2020 roku obciążeń z tytułu podatku od instytucji finansowych (to rezultat wzrostu aktywów będących przedmiotem opodatkowania, a nie stawki podatku). Jednocześnie spadły opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – z 611 mln zł w 2019 roku do 541 mln zł w 2020 roku.

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat 2016 2017 2018 2019 2020
w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 20 219 22 847 23 470 24 191 23 866
Składki zarobione netto 18 625 21 354 22 350 23 090 23 024
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 740 2 312 3 355 3 279 3 166
Wynik netto na działalności inwestycyjnej* 3 312 7 893 9 931 11 298 8 486
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -11 857 -14 941 -14 563 -15 695 -15 580
Koszty akwizycji -2 613 -2 901 -3 130 -3 363 -3 317
Koszty administracyjne -2 923 -5 357 -6 609 -6 606 -6 597
Koszty odsetkowe -697 -1 350 -2 046 -2 129 -1 134
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -721 -1 552 -2 201 -2 790 -3 990
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 991 5 458 7 087 7 084 4 058
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności  -3 16 -1 -4 -
Zysk (strata) brutto 2 988 5 474 7 086 7 080 4 058
Podatek dochodowy -614 -1 289 -1 718 -1 895 -1 528
Zysk (strata) netto 2 374 4 185 5 368 5 185 2 530
Zyski (straty) netto przypisane właścicielom jednostki dominującej 1 935 2 895 3 213 3 295 1 912

dane przekształcone za lata 2016-2019

*w tym: przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, pozostałe przychody netto z inwestycji, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji, zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2020 roku (w mln zł)

wynik operacyjny 2020

wynik graf

1 Zdarzenia jednorazowe obejmują: odpis z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) i Banku Pekao (555 mln zł), odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł (po uwzględnieniu wpływu odroczonego podatku dochodowego i udziału mniejszości wpływ na wynik netto przypisany dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 42 mln zł), efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P

 w tym: przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, pozostałe przychody netto z inwestycji, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji, zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, koszty odsetkowe

3 Grupa PZU z wyłączeniem danych Banku Pekao i Alior Banku