zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

16. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 16. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

16.1 Zasady rachunkowości

Informacje o sposobie ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań zaprezentowano w punkcie 9.

16.2 Dane ilościowe

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Inwestycyjne (lokacyjne) instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 723 522
Instrumenty kapitałowe 215 122
Dłużne papiery wartościowe 191 139
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 317 261
Instrumenty pochodne -85 325
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych -15 -5
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) -8 -10
Nieruchomości inwestycyjne 252 2
Należności od klientów z tytułu kredytów 2 3
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem 869 837