zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Biznes w obliczu zmian klimatu

PZU Raport Roczny 2020 > Biznes w obliczu zmian klimatu
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Odpowiedzialność - „staramy się ograniczyć negatywne następstwa ekologiczne naszej działalności przez wdrażanie „zielonych” inicjatyw, angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystywanie narzędzi IT do optymalizacji zużycia materiałów”
„Coraz lepiej rozumiemy, w jaki sposób podejmowane przez nas działania wpływają na środowisko naturalne. Nie podlega dyskusji fakt, że przyszłość kolejnych pokoleń zależy od naszych decyzji i wyborów. Inwestorzy, organy regulacyjne, rządy i opinia publiczna oczekuje od firm działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy szczególną rolę, którą w tym procesie odgrywają spółki branży ubezpieczeniowej i finansowej. Oferowane przez nas produkty w istotnym stopniu mogą przyczyniać się do zielonej transformacji gospodarki. I z takim celem chcemy rozpocząć kolejne dziesięciolecie XXI wieku.”
Dorota Macieja, Dyrektor Grupy PZU, Członkini Zarządu PZU Życie odpowiedzialna m.in. za obszar zrównoważonego rozwoju

Grupa PZU jest świadoma, że zarówno jej bezpośrednia działalność, jak i oferowane produkty ubezpieczeniowe, a także działalność bankowa i inwestycyjna to obszary, za pośrednictwem których spółki mogą oddziaływać na zachowania klientów, a w konsekwencji też na ich wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne.

[GRI 102-12]

PZU jest jednym z sygnatariuszy globalnego Programu Finansowego Programu Narodów Zjednoczonych Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FInance Initiative). Globalne partnerstwo ustanowione między Programem Środowiska Narodów Zjednoczonych a sektorem finansowym służy mobilizacji sektora finansowego i ubezpieczeniowego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dołączając do tej inicjatywy, Grupa PZU stała się jedną z ponad 350 instytucji, które świadomie podejmują decyzje biznesowe, żeby przyczynić się do pozytywnego wpływu na życie ludzi i jakość środowiska naturalnego.

Grupa PZU uczestniczy w dialogu na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania. Przedstawiciel PZU przewodniczy Grupie roboczej ds. zrównoważonego finansowania w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU), bierze także udział w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. zrównoważonego finansowania. Grupa PZU udziela się także w pracach powołanej przez PIU, Związek Banków Polskich i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych grupy roboczej, która ma wypracować jednolite podejście do wdrażania obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR dotyczącego ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Celem działania tej grupy jest zwiększenie przejrzystości raportowania i zapewnienie porównywalności danych między spółkami oraz instytucjami dostarczającymi produkty finansowe. Ma się to przyczynić do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zwiększenie transparentności spółek oraz informowanie inwestorów końcowych o sposobie wprowadzania przez uczestników rynku ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Grupa PZU monitoruje działania i inicjatywy instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych, tj. Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Podejmując działania w zakresie ujawniania informacji i zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatycznymi w sektorze finansowym, Grupa PZU uwzględnia zapisy porozumienia klimatycznego zawartego przez 195 krajów w Paryżu w 2015 roku. Z punktu widzenia ograniczania klęsk żywiołowych drogowskazem wyznaczającym kierunek działania jest „Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczący ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 – podejście oparte na ryzyku klęsk żywiołowych dla wszystkich strategii politycznych UE” (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030). Pracując nad rozwiązaniami odpowiadającymi na wyzwania środowiskowe i związane ze zmianami klimatu, Grupa uwzględnia również działania prowadzone przez polski rząd i założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

Grupa PZU podejmuje szereg działań wspierających transformację energetyczną. To odpowiedź na oczekiwania stawiane branży finansowej, od której wymaga się większego wsparcia dla sektorów gospodarki, szczególnie energetyki, transportu i przemysłu w ograniczaniu zmian klimatycznych spowodowanych emisją gazów cieplarnianych.

Prowadzona przez Grupę PZU działalność ubezpieczeniowa nakierowana jest na zapewnienie produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych i korporacyjnych w różnych sektorach gospodarki. Najwyższym priorytetem jest odpowiedź na aktualne potrzeby polskiego rynku i gospodarki w zgodzie z krajowymi i unijnymi regulacjami (m.in. poszanowania zasad uczciwej konkurencji i współpracy wyłącznie z klientami biznesowymi, których działalność, według wiedzy PZU, jest zgodna z prawem). Kompleksowość potrzeb, a co za tym idzie – oferty sprawia, że PZU zapewnia ochronę ubezpieczeniową również podmiotom z sektora wydobywczego i energetycznego. Klienci z tej grupy, poza tradycyjną działalnością operacyjną wykorzystującą paliwa kopalne, rozwijają też działania w obszarze energetyki ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo Grupa PZU jest świadoma, że proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku zeroemisyjności będzie wymagał zaangażowania i inwestycji ze strony podmiotów obecnie działających w sektorze energetycznym. Aby ta transformacja dokonała się w sposób uporządkowany, potrzebna jest dostępność produktów finansowych, w tym finansowania oraz ubezpieczeń dla podmiotów tego sektora.

Grupa PZU systematycznie rozwija ofertę produktów przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu środowiskowego, uwzględniając jednocześnie polską specyfikę gospodarczą. W swojej ofercie produktowej posiada rozwiązania przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych oraz instytucjonalnych. W przypadku dużych klientów, takich jak zakłady przemysłowe, przeprowadzana jest inżynieryjna ocena ryzyka, która pozwala ubezpieczycielowi wycenić składkę. Szczegółowe wyniki wraz z pełną oceną ryzyka i scenariuszami zdarzeń przedstawiane są klientowi. Ocena odnosi się do ryzyka biznesowego, które niejednokrotnie łączy się z ryzykiem środowiskowym. Dlatego też podejmowane przez klienta działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia jego pewnych elementów – nawet jeśli motywowane wyłącznie chęcią obniżenia kosztów ubezpieczenia – przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego lub ludzi.

Również banki podejmują działania dla minimalizowania ryzyk środowiskowych. Bank Pekao, wraz z oceną zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, starannie ocenia ryzyko specyficzne transakcji, w tym ryzyka ekologiczne i klimatyczne czy też ryzyko nieprzestrzegania przez klienta zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. W polityce kredytowej Bank Pekao uwzględnia ryzyko klimatyczne, środowiskowe i społeczne, wynikające m.in. z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i „odporną” na zmianę klimatu oraz zagrożenia wynikające z tzw. ryzyka fizycznego zmiany klimatu. Kwestie finansowania energetyki są zawarte w obowiązującej polityce ryzyka kredytowego Banku Pekao. Zgodnie z nią Bank Pekao wspiera stopniowe i uporządkowane przejście na gospodarkę niskoemisyjną, ograniczając finansowanie górnictwa węglowego i produkcji energii z paliw kopalnych (ropa, węgiel) na rzecz zwiększania finansowania energii ze źródeł odnawialnych (woda, wiatr, słońce). Bank wspiera klientów i projekty, które mają łagodzić zmiany klimatyczne i ograniczać zanieczyszczenia środowiska oraz projekty wspierające zrównoważony rozwój społeczny. Bank uznaje za pożądane inwestycje infrastrukturalne, które charakteryzują się niską emisją CO2 i są odporne na zmianę klimatu i katastrofy.

TUW PZUW, spółka działająca w segmencie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw, podmiotów medycznych i instytucji publicznych, w kompleksowy sposób uwzględnia kwestie klimatyczne w swojej ofercie. Specyfika ubezpieczeń gospodarczych w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych opiera się na zawieraniu ubezpieczeń w toku negocjacji z wykorzystaniem indywidualnej oceny ryzyka, a programy ubezpieczeniowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań członków towarzystwa.

TUW PZUW:

 • jest partnerem zielonej transformacji polskiej gospodarki – przez ubezpieczenie podmiotów szeroko rozumianego sektora energetyczno-węglowego, które zainicjowały lub są w procesie zmiany tzw. miksu energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów działalności spółek energetycznych, które rozwijają odnawialne źródła energii, tj. farmy wiatrowe, fotowoltaiczne, sieć elektrowni wodnych oraz biogazowni;
 • wspiera przedsiębiorstwa działające w segmencie wykorzystującym niskoemisyjne źródła energii oparte na gazie ziemnym (np. Gaz System, PLNG, nowe inwestycje Baltic Pipe). Z materiałów Ministerstwa Energii wynika, że już w 2040 roku w Polsce ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z gazu ziemnego przekroczy tę wyprodukowaną z węgla;
 • wspiera nowe przyjazne środowisku inwestycje w przemyśle energetycznym, spełniające wysokie wymogi środowiskowe UE i zastępujące mniej efektywne ekologicznie składniki majątku;
 • kreuje i promuje własne standardy bezpieczeństwa pożarowego ograniczające liczbę pożarów w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji toksycznych produktów spalania do atmosfery oraz zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych;
 • wykonuje cykliczne analizy ryzyka oraz wydaje rekomendacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa – rekomendacje wydawane przez inżynierów ryzyka TUW PZUW dla przedsiębiorstw sklasyfikowanych jako Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR) i Zakłady Zwiększonego Ryzyka (ZZW), zmniejszają ryzyko awarii przemysłowych i ograniczają ich skutki dla ludzi i środowiska.

Do podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami TUW PZUW skierował ofertę, która szczególnie promuje proekologiczne sposoby zagospodarowania odpadów, tj. tworzenie instalacji, które w maksymalny sposób zagospodarowują odpady, np. przetwarzając je na nawozy, odzyskiwanie ciepła przy termicznej ich obróbce lub produkowanie paliwa alternatywnego.

DOBRA PRAKTYKA

Gwarancja środowiskowa 

Stanowi zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska, np.:

 • zakładów chemicznych;
 • firm zajmujących się transgranicznym przemieszczaniem odpadów;
 • zakładów gospodarki komunalnej.

To zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy firma, której została udzielona gwarancja, nie usunęła negatywnych dla środowiska skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Beneficjentem jest organ ochrony środowiska wydający odpowiedni akt administracyjny na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, np. marszałek, wojewoda lub starosta.

Większość działających w Polsce firm należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Grupa PZU wie, że ich zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska może przynieść znaczące korzyści. Dlatego oferta PZU Doradca skierowana do przedsiębiorców z segmentu MŚP ma chronić majątek ich firm. Zakres ubezpieczenia obejmuje takie instalacje i urządzenia:

 • instalacje fotowoltaiczne, w tym farmy fotowoltaiczne;
 • elektrownie wiatrowe (wiatraki);
 • biogazownie – urządzenia do wytwarzania energii gazowej z biomasy;
 • oczyszczalnie ścieków.

Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje mienie osób trzecich, które dana firma przyjęła w celu realizacji świadczonych usług i może być zakupione przez firmy instalujące panele fotowoltaiczne na rzecz indywidualnych klientów. Taka współpraca wspiera dynamiczną sprzedaż instalacji fotowoltaicznych, ale przede wszystkich chroni użytkowników przed ewentualnymi szkodami w tej instalacji. W ofercie dla MŚP znajdują się również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym (pokrycie kosztów usunięcia np. wycieku substancji do gleby).

Alior Bank stworzył ofertę Kredytu EKOFIRMA, przeznaczonego na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla MŚP. Skierowany jest do prosumentów energii odnawialnej, tzn. do przedsiębiorców, którzy dla zaspokojenia potrzeb energetycznych własnej firmy planują wytwarzać energię elektryczną ze słońca w mikro instalacji o mocy do 50 kW.

Grupa PZU kieruje również bogatą ofertę produktów uwzględniających aspekt środowiskowy dla klientów indywidualnych. Ubezpieczenie majątkowe PZU Dom już w podstawowym zakresie oferuje szeroką ochronę ubezpieczeniowej urządzeń wykorzystywanych w domu lub na posesji do oszczędzania energii lub ochrony środowiska.

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem:

 • instalacje fotowoltaiczne; 
 • instalacje solarne;
 • instalacje „inteligentnego domu” (w zakresie oszczędzania energii elektrycznej);
 • instalacje grzewcze: elektryczną, gazową, pompę ciepła (pompę ciepła powietrze, pompę ciepła ziemia-woda);
 • instalację rekuperacji (pozwala na minimalizacją strat energii);
 • przydomową oczyszczalnię ścieków;
 • instalację odzyskiwania deszczówki.

TUW PZUW zrobiło kolejny krok w stronę wspierania ekologicznych inicjatyw swoich członków, oferując klientom produkt, promujący naprawę zepsutego urządzenia zamiast zakupu nowego. Dostarcza w ten sposób końcowemu klientowi oszczędności i pomaga odciążyć środowisko naturalne przez ograniczanie odpadów. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu assistance w TUW PZUW. Zakłady energetyczne dzięki współpracy z TUW PZUW wspierają swoich klientów w losowych sytuacjach, oferując im produkt „fachowcy”, polegający na zorganizowaniu i dokonaniu napraw instalacji i urządzeń znajdujących się w domu.

Jest to odpowiedź na zmieniające się trendy i rosnącą świadomość oraz potrzebę ochrony środowiska wśród konsumentów oraz poszukiwanie kompleksowych, nowoczesnych usług pomocy w domu. W ramach oferty klienci zakładów energetycznych mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia w przypadku awarii: 

 • urządzeń elektrycznych (RTV, AGD, PC), urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych;
 • wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, drzwi, zamków i innych.

DOBRA PRAKTYKA

Grupa PZU dba o ograniczenie wpływu środowiskowego swoich produktów nie tylko w procesie tworzenia i oferowania, ale również w całym jego cyklu, a w szczególności w procesie obsługi i likwidacji szkód. W ramach likwidacji szkód w ubezpieczeniach OC i AC funkcjonuje Green Parts, innowacyjny proces regulujący kwestie gospodarowania odpadami powstałymi w trakcie naprawy pojazdu po szkodzie. Ma trzy uniwersalne wartości:

 • Odpowiedzialność

PZU pokrywa koszty wytworzenia ok. czterech mln części zamiennych do pojazdów rocznie. Przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie pozostałości po naprawie pojazdu po szkodzie (części podlegających wymianie na nowe) zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

 • Ekologia

Niewłaściwa utylizacja uszkodzonych części stanowi zagrożenie dla środowiska. Dlatego partnerzy Green Parts, realizujący odbiory pozostałości po naprawie, to firmy z doświadczeniem w utylizowaniu pojazdów mechanicznych i ich części zamiennych. Posiadają oni wszystkie wymagane pozwolenia. Ich profesjonalizm i renoma gwarantuje, że każda przekazana im część będzie zagospodarowana zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi standardami środowiskowymi.

 • Bezpieczeństwo 

Stan techniczny uszkodzonych elementów pojazdów może zagrażać zdrowiu i życiu. Wraz z siecią wykwalifikowanych partnerów dokładamy starań, aby wszystkie części (zakwalifikowane w ramach szkody do wymiany na nowe), zostały na pewno wymienione i nie były naprawiane. Nasze działanie ma również na celu ograniczenie obrotu wtórnego pozostałości, które utraciły walory bezpieczeństwa.

Bank Pekao posiada w swojej ofercie pożyczkę ekspresową na cele ekologiczne w ramach akcji „Zadbaj o dobry klimat” na preferencyjnych warunkach (RRSO 8,3% i prowizją 0%, kwota 5-50 tys, 10 lat okres kredytowania). 80% wartości kredytu musi być przeznaczone na zakup lub instalację jednego z poniższych celów ekologicznych:

 • odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych;
 • kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych);
 • pomp ciepła;
 • okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu;
 • samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym.

Grupa PZU dostrzega, że potrzeba zapobiegania zmianom klimatu oraz przystosowywania się do zmian klimatycznych wymaga skoordynowanych działań decydentów, przedsiębiorstw oraz sektora finansowego. Grupa PZU prowadzi analizę scenariuszową zmian klimatu według struktury zaproponowanej przez The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Prawdopodobieństwo materializacji ryzyka związanego z procesem transformacji gospodarki światowej jest w ocenie Grupy PZU dużo wyższe niż prawdopodobieństwo materializacji najbardziej ekstremalnego ryzyka fizycznego związanego ze zmianą klimatu. Zgodnie z analizą scenariuszową wpływ dla Grupy byłby większy w przypadku materializacji scenariusza „świat efektu cieplarnianego”, w którym emisja gazów cieplarnianych cały czas rośnie i brak jest działań mających na celu uniknięcia ryzyk fizycznych. Niemniej jednak, zakres oferty produktowej oraz działania Grupy PZU są dwutorowe – w ofercie znajdują się produkty, które są nakierowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym takie, które ograniczają prawdopodobieństwa materializacji ryzyk związanych z transformacją poprzez inwestycje na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz takie, które zwiększają możliwości adaptacji klientów i otoczenia do zmian klimatu.

Dodatkowe działania wspierające przeciwdziałanie ryzykom klimatycznym oraz zdolności adaptacyjne

Dodatkowe działania wspierające przeciwdziałanie ryzykom klimatycznym oraz zdolności adaptacyjne

Dodatkowe działania wspierające przeciwdziałanie ryzykom klimatycznym oraz zdolności adaptacyjne