zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

31. Rzeczowe aktywa trwałe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 31. Rzeczowe aktywa trwałe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

31.1 Zasady rachunkowości

Składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Amortyzuje się wszystkie składniki rzeczowych aktywów trwałych oraz ich istotne komponenty, z wyjątkiem gruntów oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie. Składnik amortyzuje się od momentu, gdy jest on dostępny do użytkowania, to znaczy od momentu jego dostosowania do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami.

Poniżej przedstawiono roczne stawki amortyzacji dla istotnych składników aktywów:

Kategoria aktywów Stawka
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 2,50%
Budynki i budowle 1,5% - 10%
Maszyny i urządzenia techniczne 10% - 40%
Środki transportu 14% - 33%
Sprzęt informatyczny 14,3% - 40%
Pozostałe aktywa trwałe 7% - 20%

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich użyteczności, o ile występuje racjonalna pewność ich zakupu lub przeniesienia własności. W przeciwnym razie amortyzuje się je przez okres nie dłuższy niż przez okres trwania leasingu.

Zasady dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości są analogiczne do tych, które obowiązują dla wartości niematerialnych i zostały opisane w punkcie 28.1.

Na 31 grudnia 2020 roku Grupa PZU analizując przesłanki utraty wartości uwzględniła potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na potencjalne odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. W wyniku tych analiz nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.

31.2 Dane ilościowe

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym
31 grudnia 2020
Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nieruchomości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 227 267 257 3 982 599 6 332
Zmiany: 232 20 -28 289 58 571
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 86 22 441 21 25 595
- zwiększenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 10 - 284 4 298
- zmiana składu grupy - - - 1 - 1
- sprzedaż i likwidacja -123 -19 -1 -17 -33 -193
- zmniejszenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania (rozwiązanie umów, sprzedaż) - -4 - -39 - -43
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - - - -
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - - - -
- przeniesienia 281 9 -456 103 63 -
- różnice kursowe i pozostałe -12 2 -12 -64 -1 -87
Wartość brutto na koniec okresu 1 459 287 229 4 271 657 6 903
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -677 -88 - -968 -260 -1 993
Zmiany: -132 -26 - -388 -46 -592
- amortyzacja za okres -201 -20 - -126 -57 -404
- amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania - -14 - -269 -2 -285
- sprzedaż i likwidacja 69 8 - 7 16 100
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - - - -
- różnice kursowe i pozostałe - - - - -3 -3
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -809 -114 - -1 356 -306 -2 585
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -9 - - -93 -8 -110
Zmiany odniesione na pozostałe koszty operacyjne -6 -1 - -18 -2 -27
Zmiany odniesione na pozostałe przychody operacyjne 2 - - 1 1 4
Inne zmiany - - - 4 -1 3
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -13 -1 - -106 -10 -130
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 637 172 229 2 809 341 4 188
- w tym wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 21 - 973 4 998

Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania zaprezentowano w punkcie 50.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nieruchomości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 109 226 198 2 780 485 4 798
Ujęcie aktywów z tytułu prawa do użytkowania na moment zastosowania MSSF 16 76 3 - 1 168 3 1 250
Zmiany: 42 38 59 34 111 284
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 107 37 295 21 18 478
- zwiększenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 40 - 168 - 208
- zmiana składu grupy 4 1 1 33 63 102
- sprzedaż i likwidacja -84 -55 - -55 -18 -212
- zmniejszenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania (rozwiązanie umów, sprzedaż) -57 - - -78 - -135
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 -25 -1 - -82 -4 -112
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - -3 - -3
- przeniesienia 102 44 -231 43 42 -
- różnice kursowe i pozostałe -5 -28 -6 -13 10 -42
Wartość brutto na koniec okresu 1 227 267 257 3 982 599 6 332
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -576 -88 - -617 -233 -1 514
Zmiany: -101 - - -351 -27 -479
- amortyzacja za okres -172 -23 - -139 -45 -379
- amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania -19 -13 - -264 -1 -297
- sprzedaż i likwidacja 66 36 - 21 16 139
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 24 1 - 30 3 58
- różnice kursowe i pozostałe - -1 - 1 - -
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -677 -88 - -968 -260 -1 993
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -4 - - -85 -11 -100
Zmiany odniesione na pozostałe koszty operacyjne -5 - - -5 -1 -11
Inne zmiany - - - -3 4 1
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -9 - - -93 -8 -110
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 541 179 257 2 921 331 4 229
- w tym wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 30 - 994 2 1 026

W pozycjach „przeniesienia do i z nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono wartości analogiczne do wyjaśnionych w punkcie 32.