zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

31 grudnia 2020 roku suma aktywów Grupy PZU wynosiła 378 974 mln zł i była o 35 589 mln zł wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku.

Aktywa

52,1%, aktywów Grupy (wobec 56,7% na koniec 2019 roku) stanowiły należności od klientów z tytułu kredytów. Ich saldo sięgnęło 197 288 mln zł. Zwiększyło się w porównaniu z końcem 2019 roku o 2 420 mln zł głównie dzięki rosnącym kredytom dla klientów indywidualnych (w szczególności kredytom hipotecznym) i pomimo spadku sprzedaży dla klientów biznesowych.

39,5% aktywów (wobec 33,9% na koniec 2019 roku) stanowiły lokaty: inwestycyjne aktywa finansowe, nieruchomości inwestycyjne i pochodne instrumenty finansowe. Wyniosły łącznie 149 754 mln zł i były wyższe o 33 250 mln zł w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku. Wzrost wartości lokat dotyczył zwłaszcza Banku Pekao i był związany z wyższym poziomem portfela dłużnych rządowych papierów wartościowych. Z wyłączeniem działalności bankowej wzrost portfela lokat wynikał z napływu środków ze składki w związku z rozwojem biznesu i wypracowanym wynikiem inwestycyjnym.

2,7% aktywów (wobec 3,3% na koniec 2019 roku) stanowiły aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych. Wyniosły 10 170 mln zł i były o 1 250 mln zł niższe niż na koniec 2019 roku. Spadek wynikał m.in. z odpisu z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) i Banku Pekao (555 mln zł) oraz odpisu aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (161 mln zł).

2,1% aktywów (wobec 2,3% na koniec 2019 roku) to środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Ich wartość wyniosła 7 939 mln zł i była o 151 mln zł większa niż rok wcześniej. Zdecydował o tym wzrost salda środków pieniężnych zgromadzonych przez Bank Pekao.

1,6% aktywów (wobec 1,7% na koniec 2019 roku) stanowiły należności Grupy PZU, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych i bieżącego podatku dochodowego. Wyniosły 6 246 mln zł i były o 509 mln zł wyższe niż przed rokiem. Wzrost wynikał przede wszystkim z wyższej wartości nierozliczonych transakcji dotyczących instrumentów finansowych oraz depozytów zabezpieczających. Częściowo zniwelował go spadek należności od ubezpieczających.

0,2% aktywów (wobec analogicznego udziału na koniec 2019 roku) stanowiły aktywa przeznaczone do sprzedaży. Ich saldo wzrosło w ciągu roku o 10 mln zł – do 590 mln zł. Dotyczyło w szczególności nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego.

Struktura aktywów Grupy PZU (w %)

Pasywa

Na koniec 2020 roku skonsolidowane kapitały własne Grupy PZU osiągnęły wartość 43 403 mln zł, a więc o 4 115 mln zł więcej niż przed rokiem.

Wartość udziałów niekontrolujących zwiększyła się o 1 507 mln zł – do 24 626 mln zł. Było to wypadkową wzrostu wyceny instrumentów dłużnych i zabezpieczających przepływy pieniężne wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, a także wypracowanego przez Alior Bank i Bank Pekao wyniku przypisanego akcjonariuszom niekontrolującym w wysokości 618 mln zł.

Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 2 608 mln zł – 18 777 mln zł. To efekt wypracowanego w 2020 roku zysku netto przypisanego udziałowcom jednostki dominującej w wysokości 1 912 mln zł oraz wzrostu wyceny instrumentów dłużnych i zabezpieczających przepływy pieniężne wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

63,9% pasywów Grupy stanowiły na koniec 2020 roku zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów. Wyniosły 241 975 mln zł i były o 23 387 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Miał na to wpływ wzrost depozytów bieżących Banku Pekao i Alior Banku o 58 795 mln zł, częściowo niwelowany spadkiem depozytów terminowych.

31 grudnia 2021 roku Grupa PZU posiadała zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych w wysokości 7 532 mln zł, w tym:

 • 4 597 mln zł z tytułu obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao i Alior Bank,
 • 1 611 mln zł z tytułu certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank Pekao i Alior Bank,
 • 1 324 mln zł z tytułu listów zastawnych wyemitowanych przez Bank Pekao.

Zobowiązania podporządkowane Grupy PZU na koniec 2020 roku osiągnęły wartość 6 679 mln zł, zbliżoną do tej z końca 2019 roku.

12,8% pasywów na koniec 2020 roku to wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wyniosła 48 471 mln zł i była o 1 142 mln zł większa niż rok wcześniej. Wpłynęły na to:

 • wzrost rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych związany z wyższym poziomem rezerw szkodowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych (obu segmentów) oraz kilkoma zdarzeniami o wysokiej wartości w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych;
 • wyższe rezerwy w ubezpieczeniach na życie w efekcie pogłębiania współpracy z bankami w zakresie produktów ochronnych i inwestycyjnych, a także wskutek rozwoju produktów emerytalnych – Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), w przypadku których saldo wpłat przewyższyło poziom wypłat;
 • spadek rezerw w przypadku wycofanego z oferty produktu strukturyzowanego w ubezpieczeniach na życie;
 • spadek rezerwy składki wynikający z wyhamowania sprzedaży wskutek obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, czego efektem były ograniczenia w dostępie klientów do sieci sprzedaży, a także z niższego udziału długoterminowych umów o wysokiej wartości jednostkowej w portfelu ubezpieczeń majątkowych w segmencie korporacyjnym;
 • zwiększenie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w wyniku wzrostu rezerw w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC.

Rewizja rezerw w ubezpieczeniach na życie uwzględniała:

 • obniżenie stopy technicznej dla portfela ubezpieczeń kontynuowanych i grupowych – efektem było zwiększenie rezerw o 2 512 mln zł;
 • wprowadzenie indywidualnej metody kalkulacji rezerw dla portfela ubezpieczeń grupowych – wzrost rezerw o 34 mln zł;
 • zmianę założeń dotyczących śmiertelności i prawdopodobieństwa posiadania osób współubezpieczonych – spadek rezerw o 2 552 mln zł.

Dla portfela ubezpieczeń grupowych będących ubezpieczeniami rocznymi odnawialnymi na 31 grudnia 2020 roku zawiązano rezerwę na ryzyka niewygasłe w wysokości 51 mln zł. Ma ona na celu pokrycie deficytu przyszłych składek, w stosunku do oczekiwanych świadczeń i innych wypływów (kosztów i prowizji), powstałego z tytułu zwiększonej śmiertelności spowodowanej pandemią COVID-19.

3,3% pasywów na koniec 2020 roku stanowiły inne zobowiązania w wysokości 12 434 mln zł. Były o 1 835 mln zł  wyższe niż rok wcześniej. Na zmianę salda wpłynęły przede wszystkim zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż), transakcji z przyrzeczeniem odkupu oraz dostaw i usług.

Struktura pasywów Grupy PZU (w %)

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto na koniec 2020 roku osiągnęły wartość (29) mln zł i zwiększyły się o 9 263 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost dotyczył w szczególności przepływów z działalności operacyjnej.

Istotne pozycje pozabilansowe

Wartość zobowiązań warunkowych na koniec 2020 roku wynosiła 65 785 mln zł i wzrosła rok do roku o 6 348 mln zł. Złożyło się na to przede wszystkim:

 • 11 324 mln zł zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR i kart kredytowych,
 • 33 239 mln zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w transzach,
 • 9 826 mln zł zobowiązań w postaci udzielonych poręczeń i gwarancji,
 • 4 339 mln zł w postaci gwarancji dotyczących emisji papierów wartościowych.