zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Rating

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Rating emitenta

PZU i PZU Życie od 2004 roku podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową S&P Global Ratings (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie wynika z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej obu spółek oraz ratingu kraju. Zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółek w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

6 kwietnia 2020 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings (S&P) zmieniła perspektywę ratingową PZU z „pozytywnej” na „stabilną”. Rating siły finansowej i rating kredytowy PZU pozostał na poziomie A-.

Zmiana perspektywy ratingu była rezultatem pogorszenia się warunków finansowych i biznesowych w Polsce w związku z wybuchem pandemii COVID-19. W ocenie analityków agencji może to mieć wpływ na działalność Grupy PZU, w szczególności na niższą kontrybucję wyników z działalności bankowej. Jednocześnie S&P oceniła w prognozie, że sytuacja Grupy PZU pozostanie stabilna. W opinii analityków agencji Grupa PZU utrzyma wiodącą pozycję biznesową w Polsce, silną pozycję kapitałową i stabilne wyniki z działalności ubezpieczeniowej. Dzięki temu będzie w stanie wytrzymać potencjalne dalsze pogorszenie otoczenia gospodarczego.

Rating kraju

2 października 2020 roku agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A- dla długo- i A-2 dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A dla długo- i A-1 dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Jako podstawy utrzymania oceny ratingowej agencja S&P wskazała zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego, solidną pozycję bilansu zewnętrznego, rozważnie prowadzoną politykę pieniężną ze stabilnym systemem bankowym oraz relatywnie głęboki krajowy rynek.

W ocenie agencji pandemia będzie miała negatywny wpływ na polską gospodarkę, powodując w 2020 roku spadek realnego PKB o 3,4%. Analitycy S&P wskazali jednocześnie, że będzie to najniższy spadek w całej UE. Zostanie osiągnięty dzięki stosunkowo zdywersyfikowanej i konkurencyjnej bazie eksportowej, w mniejszym stopniu zależnej od sektora motoryzacyjnego i turystyki, jak również dzięki zaangażowaniu znacznych środków w ramach nadzwyczajnej polityki łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Agencja szacuje, że wykorzystane do walki z kryzysem środki fiskalne będą jednymi z najwyższych w Europie Środkowo- Wschodniej. W połączeniu z działaniami na poziomie UE i standardowymi transferami środków unijnych, wspieranymi przez popyt krajowy i ożywienie w strefie euro, mogą przyczynić się do dalszego wzrostu gospodarczego, który S&P prognozuje dla Polski na poziomie 4,5% w 2021 roku i 3,6% w 2022 roku1.

Rating Polski

Obecnie Poprzednio
Kraj Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
Rzeczpospolita Polska
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) A /stabilna/ 12 października 2018 A- /pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej) A- /stabilna/ 12 października 2018 BBB+ /pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) A-1 12 października 2018 A-2 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej) A-2 13 kwietnia 2018 A-2 13 kwietnia 2018

Źródło: S&P Global Ratings

Rating PZU

Obecnie Poprzednio
Nazwa zakładu Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
PZU
Rating siły finansowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
Rating wiarygodności kredytowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
PZU Życie
Rating siły finansowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
Rating wiarygodności kredytowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
TUW PZUW
Rating siły finansowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019

Źródło: S&P Global Rating

Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao

Bank Pekao współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, S&P Global Ratings i Moody’s Investors Service.

Fitch Ratings i S&P Global Ratings przygotowują oceny na zlecenie Banku na podstawie zawartych z nim umów. Agencja Moody’s Investors Service Bank, z którą Bank Pekao nie ma umowy, dokonuje oceny na podstawie publicznie dostępnych informacji i spotkań przeglądowych.

14 kwietnia 2020 roku agencja Fitch Ratings poinformowała o zmianie, w konsekwencji pandemii COVID-19, perspektyw ratingowych Banku, „długoterminowej oceny IDR” i „krajowej długoterminowej oceny”, ze „stabilnych” na „negatywne”. Jednocześnie agencja utrzymała na dotychczasowym poziomie wszystkie oceny ratingowe Banku Pekao.

8 kwietnia 2020 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings poinformowała o zmianie perspektywy ratingowej Banku z „pozytywnej” na „stabilną”. Jednocześnie potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku Pekao.

7 stycznia 2021 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service obniżyła ocenę indywidualną „baseline Credit Assesment” z poziomu „baa1” do poziomu „baa2” oraz długoterminowy rating ryzyka kontrahenta z poziomu „A1” do poziomu „A2”. Długoterminowa ocena ryzyka kredytowego została obniżona z poziomu „A1(cr)”do „A2(cr)”.

Rating Banku Pekao

Rating (Fitch) Bank Pekao Polska
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BBB+ A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) F2 F2
Ocena viability bbb+ -
Ocena wsparcia 5 -
Minimalna ocena wsparcia Brak wsparcia -
Perspektywa Negatywna Stabilna
 

Rating (S&P Global Ratings) Bank Pekao Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BBB+ A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BBB+ A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych A-2 A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej A-2 A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ -
Perspektywa Stabilna Stabilna
S&P Global Ratings
(ocena kontrahenta w przypadku przymusowej restrukturyzacji)
Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-2 -
Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-2 -
Moody's Investors Service Ltd. (oceny niezamawiane przez bank) Bank Pekao Polska
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Baseline Credit Assessment baa2 -
Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta A2(cr) -
Krótkookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta Prime-1(cr) -
Perspektywa Stabilna Stabilna
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Long-term Counterparty Risk Rating) A2 -
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Short-term Counterparty Risk Rating) Prime-1 -
  

Rating Alior Banku

14 kwietnia 2020 roku Fitch Ratings obniżyła perspektywę ratingu Alior Banku ze „stabilnej” do „negatywnej”. 17 grudnia 2020 roku agencja potwierdziła przyznane oceny ratingowe.

Fitch Ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BB A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) B F2
Ocena viability bb -
Ocena wsparcia 5 -
Minimalna ocena wsparcia 'No Floor' -
Perspektywa Negatywna Stabilna
 

27 kwietnia 2020 roku S&P Global Ratings obniżyła perspektywę ratingu Alior Banku ze „stabilnej” do „negatywnej”. 21 stycznia 2021 agencja potwierdziła przyznane oceny ratingowe.

S&P Global Ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BB A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BB A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych B A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej B A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bb- -
Perspektywa Negatywna Stabilna
    

1 https://www.gov.pl/web/finanse/sp-potwierdza-dotychczasowy-rating-polski4