zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

36.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 36. Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe > 36.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem
Instrumenty kapitałowe nd. 605 946 1 551 nd. 518 845 1 363
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne nd. nd. 5 298 5 298 nd. nd. 4 820 4 820
Dłużne papiery wartościowe 57 871 63 643 3 566 125 080 35 930 54 693 4 602 95 225
Rządowe 50 632 48 250 3 443 102 325 29 187 37 476 4 393 71 056
Krajowe 50 417 45 577 3 262 99 256 28 985 35 373 4 255 68 613
Oprocentowanie stałe 47 227 37 420 2 695 87 342 25 785 22 820 3 054 51 659
Oprocentowanie zmienne 3 190 8 157 567 11 914 3 200 12 553 1 201 16 954
Zagraniczne 215 2 673 181 3 069 202 2 103 138 2 443
Oprocentowanie stałe 215 2 673 181 3 069 202 2 103 138 2 443
Pozostałe 7 239 15 393 123 22 755 6 743 17 217 209 24 169
Oprocentowanie stałe 2 466 7 671 53 10 190 892 9 032 40 9 964
Oprocentowanie zmienne 4 773 7 722 70 12 565 5 851 8 185 169 14 205
Pozostałe, w tym: 8 993 - - 8 993 10 008 - - 10 008
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 4 657 - - 4 657 4 064 - - 4 064
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 952 - - 952 1 454 - - 1 454
Pożyczki 3 384 - - 3 384 4 490 - - 4 490
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem 66 864 64 248 9 810 140 922 45 938 55 211 10 267 111 416

Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Wartość godziwa Dywidendy ujęte
w okresie
Wartość godziwa Dywidendy ujęte
w okresie
Grupa Azoty SA 198 - 232 -
Biuro Informacji Kredytowej SA 240 24 177 20
PSP sp. z o.o. 59  - 50 -
Polimex-Mostostal SA 51  - 29 -
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA 19 1 14 1
Astaldi SpA 15 - - -
Pozostałe 23 1 16 1
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem 605 26 518 22