zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

29. Inne aktywa

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 29. Inne aktywa
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Inne aktywa 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 282 279
Szacowane regresy i odzyski 189 182
Odroczone koszty informatyczne 91 79
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód 51 58
Koszty do rozliczenia w czasie 67 75
Zapasy 40 36
Zarachowane prowizje 14 14
Pozostałe składniki aktywów 19 11
Inne aktywa, razem 753 734

Inne aktywa 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Krótkoterminowe 648 615
Długoterminowe 105 119
Inne aktywa, razem 753 734