zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Efektywność finansowa

PZU Raport Roczny 2020 > Efektywność finansowa
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

[GRI 102-7], [GRI 201-1]

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielon

1 ROE raportowane / zysk i kapitał własny skorygowane o odpis z tytułu utraty wartości aktywów związanych z przejęciami banków w wysokości 1 343 mln zł / zysk i kapitał skorygowane o wpływ COVID-19, dodatkowo, kapitał własny skorygowany o 2 636 mln zł (80% zysku skonsolidowanego za 2019 rok, który nie został wypłacony w formie dywidendy)

2 dane nie podlegające audytowi ani przeglądowi biegłego rewidenta

3 Komisja Nadzoru Finansowego oczekiwała, że zakłady ubezpeiczeń w 2020 roku zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. Takie stanowisko KNF przekazała 26 marca 2020 roku zakładom ubezpieczeń i reasekuracji, wskazując na sytuację związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii i jego możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi oraz spodziewanym wpływem na sektor ubezpieczeniowy. 

Współczynnik wypłaty dywidendy i dywidenda na akcję (DPS) za poprzedzające trzy lata kształtował się odpowiednio: 62,5%, 1,40 zł (2016); 74,6%, 2,50 zł (2017); 75,3%, 2,80 zł (2018).

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
(dane w mln zł)
2019 2020
Przychody 40 061 37 102
Koszty operacyjne z wył. kosztów wynagrodzeń, podatku od instytucji finansowych
oraz inwestycji w społeczność
(26 550) (26 069)
Łączne koszty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników (5 252) (5 366)
Podatek dochodowy (1 844) (1 841)
Podatek od instytucji finansowych (1 134) (1 203)
Dobrowolny wkład w inwestowanie funduszy w szerzej rozumianą społeczność (96) (93)
Dywidendy wypłacane wszystkim akcjonariuszom (3 804) -
Wartość ekonomiczna zatrzymana 1 381 2 530

Prezentowana wartość zatrzymana stanowi kwotę pozostałą po podziale wygenerowanej wartości ekonomicznej pomiędzy interesariuszy firmy. Kwota ta nie jest zbieżna z zyskiem netto prezentowanym w Rachunku Zysków i Strat, ponieważ uwzględnia również wypłacone dywidendy (jako podzieloną wartość ekonomiczną).

 

„Grupa PZU skutecznie buduje swoją rentowność w wymagającej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i środowisku niskich stóp procentowych. Osiąga też najwyższe współczynniki wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli. Jesteśmy spółką dywidendową i zamierzamy dotrzymać zobowiązania wobec swoich akcjonariuszy – dostarczać im ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz atrakcyjnego strumienia dywidend.”
dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU
DOBRA PRAKTYKA

Proces własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA)

To integralna część planowania finansowego. Proces własnej oceny ryzyka i wypłacalności oraz przeprowadzane w jego ramach analizy zostały przygotowane tak, aby stanowić wsparcie dla całego procesu planowania finansowego w zakresie analizy profilu ryzyka oraz oceny spełnienia wymogów kapitałowych w zakładanym horyzoncie czasu i przy realizacji określonych w planie finansowym założeń. Stanowi również podsumowanie i kontrolę efektywności działań podejmowanych w procesie zarządzania ryzykiem. W Grupie PZU obowiązuje „Polityka przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności”.

Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje. Ponadto Zarząd PZU, rekomendując wypłatę dywidendy Walnemu Zgromadzeniu, uwzględnia zalecenia i wytyczne zawarte w innych dokumentach, które mają zastosowanie do PZU.

PZU, jako spółka nadzorowana, stosuje się do wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych. Wypełnia również „Wytyczne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2020”.

Zgodnie z wytycznymi KPRM przy ustalaniu dywidendy PZU bierze pod uwagę w szczególności potrzeby kapitałowe, konieczność pokrycia nierozliczonej straty, realizowane projekty inwestycyjne i poziom zadłużenia spółki oraz uwzględnia rekomendacje i indywidualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.