zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

PZU Raport Roczny 2020 > Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Jesteśmy odpowiedzialni - „staramy się uważnie i odpowiedzialnie zarządzać wiedzą pracowników. Budujemy efektywną strukturę prawną i biznesową Grupy PZU dostosowaną do jej profilu działalności, co pozwala nam efektywnie działać.”
Podstawowym dokumentem regulującym problemy zarządzania kwestiami pracowniczymi jest przyjęta w 2018 roku „Polityka zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie PZU”. Jej celem jest w szczególności wsparcie realizacji strategii Grupy PZU poprzez:

 • zabezpieczenie potrzeb biznesowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim;
 • zapewnienie spójnych i zintegrowanych zasad zarządzania kapitałem ludzkim;
 • prowadzenia spójnych działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Dodatkowo zagadnienia dotyczące zarządzania kwestiami pracowniczymi zostały ujęte w dobrych praktykach PZU, które definiują:

 •  wspólne wartości i zasady zarządzania etyką;
 • warunki pracy (m.in. polityka wynagrodzeń, benefity pozapłacowe);
 • rozwój kompetencyjny;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy.

[GRI 102-8]

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

Na koniec 2020 roku w Grupie Kapitałowej PZU zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 39 857 pracowników, z czego 26% w spółkach PZU i PZU Życie, 5 % w obszarze zdrowie, 19% w Grupie Alior Bank, 37% w Grupie Pekao, a 7% w spółkach zagranicznych.

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty)

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty)

Pracownicy Grupy PZU podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty) w 2019 i 2020 roku

Pracownicy Grupy PZU w podziale na rodzaj umowy (w przeliczeniu na etaty) w 2019 i 2020 roku

W całej Grupie PZU większą część pracowników stanowią kobiety (67%).

Kobiety stanowią największy odsetek ogółu pracowników w PZU Zdrowie i spółkach zależnych – ok. 85% osób zatrudnionych. W Grupie Pekao udział ten wynosi 72%. Także w spółkach zagranicznych kobiety stanowią zdecydowaną większość, bo aż 74%.

Pracownicy Grupy PZU w podziale na rodzaj umowy (w przeliczeniu na etaty) w 2019 i 2020 roku

Pracownicy Grupy PZU w podziale na rodzaj umowy (w przeliczeniu na etaty) w 2019 i 2020 roku

W Grupie PZU 87% pracowników jest zatrudnionych na umowę czas nieokreślony. Najwyższy odsetek osób (w przeliczeniu na etaty) z umowa na czas nieokreślony jest w spółkach zagranicznych (95%), a najniższy w LINK4 – 70%.

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty) w 2019 i 2020 roku

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty) w 2019 i 2020 roku

Spośród trzech wyodrębnionych wyżej grup wiekowych najliczniejszą jest grupa pracowników od 30. do 50. roku życia; zaliczało się do niej 66% pracowników w 2020 roku i 65% w 2019 roku. LINK4 zatrudnia najwięcej osób w wieku poniżej 30 lat (33% w 2020 roku), a Grupa Pekao ma najwięcej pracowników powyżej 50. roku życia (31% w 2020 roku).

Podział pracowników według wymiaru etatu (w przeliczeniu na osoby) w 2019 i 2020 roku

Podział pracowników według wymiaru etatu (w przeliczeniu na osoby) w 2019 i 2020 roku

Większość osób w Grupie PZU jest zatrudnionych na pełen etat – 72%. Największy odsetek osób jest zatrudnionych na takich zasadach w LINK4 (97%), a najmniej w PZU Życie (17%). Niski odsetek osób zatrudnionych na pełen etat w PZU Życie wynika z tego, że zatrudnienie często dzielone jest pomiędzy PZU Życie oraz PZU.

Pracownicy Grupy PZU według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby) w 2019 i 2020 roku

Pracownicy Grupy PZU według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby) w 2019 i 2020 roku

W Grupie Kapitałowej PZU struktura zatrudnienia nie zmieniła się w znaczący sposób w 2020 roku. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych stanowiły 14% ogółu, podobnie jak przed rokiem (13%). W Grupie Kapitałowej to PZU Życie ma najwyższy odsetek osób piastujących stanowiska kierownicze w stosunku do liczby pracowników spółki (20%). W innych spółkach Grupy Kapitałowej wskaźnik ten wyniósł odpowiednio: w PZU 16%, w LINK4 14%, w Grupie Pekao 12%, w Grupie Alior Banku 12%, w spółkach zagranicznych 14%.

[GRI 401-1]

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć   

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba odejść dobrowolnych oraz zwolnień w przeliczeniu na pełne etaty w Grupie Kapitałowej PZU: 

 • w 2019 roku: 6 519
 • w 2020 roku: 5 953

Wskaźnik rotacji (odejść, zwolnień) wśród wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PZU zatrudnionych na umowę o pracę: 

 • w 2019 roku: 15,9%
 • w 2020 roku: 14,9%

Wskaźnik uwzględnia rotację wewnętrzną tj. w ramach Grupy Kapitałowej PZU.

[GRI 405-2]

Średnie wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn – wskaźnik Gender Pay Gap (GPG)

Średnie wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn – wskaźnik Gender Pay Gap (GPG)