zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Współpraca z dostawcami

PZU Raport Roczny 2020 > Współpraca z dostawcami
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Przejrzyste zasady współpracy - „traktujemy kontrahentów uczciwie. Nie nawiązujemy kontaktów biznesowych i nie zawieramy umów w imieniu i na rzecz Grupy PZU, w których stroną są członkowie naszych rodzin. Wyłączamy się z podejmowania decyzji w sprawie współpracy z podmiotami, z którymi współpracują osoby nam bliskie. Dbamy o dobre relacje z pośrednikami. Nie stosujemy nieuzasadnionego zróżnicowania warunków współpracy z nimi, w szczególności ze względu na charakter, formę lub rozmiary działalności pośredników.”
„Grupa PZU to nie tylko pracownicy, ale także zewnętrzni partnerzy, m.in. dostawcy czy podwykonawcy. Chcemy mieć absolutną pewność, że także oni postępują etycznie i uczciwie, z poszanowaniem wszelkich praw pracowniczych. Jako największy ubezpieczyciel w tej części Europy, czujemy się więc zobowiązani do weryfikacji wszystkich dostawców, z którymi współpracujemy.”
Bartłomiej Zarzecki, Dyrektor Zarządzający ds. Zakupów, Grupa PZU 
DOBRA PRAKTYKA
Każda firma, która chce współpracować z PZU i PZU Życie, musi się zapoznać z „Kodeksem Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU”, a przestrzeganie jego zapisów przez kontrahentów uwzględniane jest w ich umowach z PZU. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem i akceptacja jego zapisów jest niezbędną częścią złożonej przez dostawcę oferty. 

Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU znajduje się na stronie https://www.pzu.pl/grupa-pzu/o-nas/ kultura-compliance-pzu/kodeks-cs.

[GRI 102-9]

Grupa PZU prowadzi działalność biznesową z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa, także praw człowieka oraz zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Z tego względu chce mieć również wpływ na kształtowanie postaw swoich dostawców w tym zakresie.

Grupa PZU chce budować długofalowe relacje z dostawcami oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i profesjonalizmie. W szczególności lepiej oceniani są dostawcy, którzy stosują sprawdzone praktyki rynkowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej.

Firma ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i bierze odpowiedzialność za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne, opracowano „Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU”. To zbiór zasad zarówno dla Grupy PZU, jak i dla wszystkich jej dostawców. Prowadzenie działalności zgodnie z tym „Kodeksem” oraz promowanie jego wartości, jest istotnym kryterium oceny potencjalnych dostawców.

Grupa PZU chce promować ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami, współpracując z tymi kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania korupcji. Dostawcy współpracujący z podmiotami Grupy PZU powinni zapewniać bezpieczne i godne warunki pracy swoim pracownikom oraz stosować najwyższe standardy etyczne i dbać o środowisko naturalne.

DOBRA PRAKTYKA

Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU/p>

Prawa człowieka

Oczekujemy, że dostawcy Grupy PZU respektują oraz będą respektować prawa człowieka oraz przeciwdziałają dyskryminacji w ramach prowadzonej działalności, a w szczególności:

 • przestrzegają praw pracowniczych, zapewniają bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom;
 • odrzucają możliwość zatrudniania dzieci i nie tolerują jakiejkolwiek formy pracy niewolniczej i przymusowej;
 • zapewniają równe traktowanie w miejscu pracy i nie stosują żadnych praktyk dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność czy przynależność rasową.

Ochrona środowiska 

Pozostajemy w przekonaniu, że każdy z dostawców Grupy PZU przestrzega tych samych zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

 • dąży do zmniejszania ilości produkowanych odpadów i segreguje te już wytworzone;
 • racjonalnie wykorzystuje energię elektryczną i cieplną;
 • zmniejsza zużycie wody oraz przeciwdziała jej zanieczyszczeniu;
 • minimalizuje emisję gazów cieplarnianych, spalin i pyłów.

Etyka zawodowa

PZU jest instytucją zaufania publicznego. Etyka zawodowa Grupy PZU odzwierciedla wizję i wartości, którymi kierujemy się na co dzień w naszych firmach. Dlatego od dostawców oczekujemy:

 • stosowania najwyższych standardów biznesowych w zakresie zasad uczciwej i wolnej konkurencji oraz rzetelności i wiarygodności w komunikacji z klientem;
 • ochrony informacji poufnych;
 • przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

RODO

Grupa PZU zapewnia bezpieczeństwo swoich danych oraz ochronę danych osobowych swoich klientów. Dba o zgodność wszystkich swoich procesów z regulacją RODO oraz przepisami krajowymi. Równie dojrzałego podejścia Grupa PZU oczekuje od swoich kontrahentów. Podstawowe wymagania to:

 • stosowanie się do wszystkich wytycznych i obowiązków nałożonych i wynikających z rozporządzenia RODO oraz regulacji krajowych w obszarze ochrony danych osobowych;
 • edukowanie i egzekwowanie od swoich pracowników przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych dot. ochrony danych osobowych;
 • najwyższej staranności w celu takiego doboru swoich kontrahentów, którzy również spełniają powyższe wymagania.

Audyty dostawców

Zespół Audytu Dostawców zajmuje się przeprowadzaniem audytów biznesowych, zarówno tych dostawców, którzy mają zawartą umowę z PZU lub z PZU Życie, jak i będących potencjalnymi kontrahentami Grupy PZU. Audyty dostawców realizowane są zgodnie z określonymi priorytetami i kryteriami.

Rodzaje audytu dostawców:

 • okresowe – mają na celu cykliczne sprawdzanie dostawców, z którymi współpracuje PZU. Przeprowadzane są według wcześniej ustalonego planu;
 • doraźne – wykonywane są na zlecenie, np. w sytuacji, gdy określony dostawca wymaga pilnego sprawdzenia ze względu na problemy we współpracy lub w ramach sprawdzenia nowego dostawcy.

Audyt dostawcy może być zrealizowany w zakresie podstawowym. Obejmuje wtedy diagnozę dostawcy przy wykorzystaniu informacji z wewnątrz organizacji, zdalne przeprowadzenie audytu przy użyciu skróconego formularza audytowego wypełnionego przez dostawcę i zamknięcie całego procesu poprzez sporządzenie raportu końcowego i ewentualnej listy zaleceń. Rozszerzona wersja audytu obejmuje audyt na miejscu u dostawcy. Wykorzystuje się w nim więc pełny formularz audytowy wypełniony na miejscu bądź bezpośrednio po wizycie. W audycie rozszerzonym może uczestniczyć także przedstawiciel jednostki merytorycznej.

DOBRA PRAKTYKA

Procedura zarządzania dostawcami w obszarze rejestracji, weryfikacji i kwalifikacji dostawców

Wpis dostawcy na Listę Kwalifikowanych Dostawców odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Wpis poprzedzają procesy rejestracji, weryfikacji i pozytywnej kwalifikacji dostawcy.

Proces rejestracji: Dostawca rejestruje się na platformie zakupowej z własnej inicjatywy lub na zaproszenie pracownika spółki. Wypełnia formularz z danymi i składa oświadczenia o zapoznaniu się z „Kodeksem Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU”.

Proces weryfikacji: Pracownik Zespołu Kwalifikacji i Oceny Dostawców (ZKiOD) weryfikuje dane i dokumenty zawarte w formularzu, zbiera opinie m.in. z jednostki właściwiej ds. bezpieczeństwa, compliance, planowania i kontrolingu oraz opcjonalnie jednostki merytorycznej. Następnie decyduje o odrzuceniu dostawcy lub rozpoczęciu procesu jego kwalifikacji.

Proces kwalifikacji: Polega na ocenie zebranych danych lub dokumentów. Decyzję podejmuje pracownik ZKiOD, a zatwierdza ją kierownik ZKiOD.

Ryzyko korupcji

Każdy potencjalny dostawca podlega ocenie ryzyka korupcji na podstawie wypełnionego kwestionariusza oceny ryzyka. Ponadto zgodnie z obowiązującym w spółce „Programem antykorupcyjnym” każda umowa o współpracy spółki z partnerem biznesowym powinna zawierać klauzule antykorupcyjne. Jedna z klauzul stanowi potwierdzenie akceptacji przez dostawcę standardów antykorupcyjnych obowiązujących w PZU. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami podmioty współpracujące z PZU i PZU Życie są informowane o obowiązującym w spółce „Programie antykorupcyjnym”.

Nowy Model Zakupów

PZU aktywnie poszukuje obszarów z potencjałem do zwiększenia efektywności operacyjnej i rentowności. Zmiany w zakupach zaczęły się od stworzenia projektu Nowego Modelu Zakupów. W jego ramach PZU uruchomiło platformę zakupową, która jest dostępna dla dostawców pod adresem zakupygrupy.pzu.pl. To podstawowe narzędzie do komunikacji zarówno z dotychczasowymi, jak i przyszłymi dostawcami w trakcie procesu zakupowego.

Projekt jest aktualnie w fazie realizacji w PZU, PZU Życie i PZU Centrum Operacji. Zakończenie planowane jest na koniec maja 2022 roku. W 2020 roku uruchomiono produkcyjnie pierwszy moduł platformy zakupowej – rejestrację i weryfikację dostawców. Służy więc do tworzenia i rozwoju bazy dostawców Grupy PZU. W kolejnych etapach uruchomione zostaną moduły obiegu zapotrzebowań i zamówień, elektronicznych postępowań zakupowych i umów oraz moduł oceny i audytu dostawców.

Projekt koncentruje się na:

 • opracowaniu, a następnie wdrożeniu modelu docelowego funkcjonowania obszaru zakupów w Grupie PZU;
 • wdrożeniu dźwigni oszczędnościowych dotyczących zarządzania popytem wewnętrznym, planowaniem zakupów, zarządzaniem dostawcami;
 • opracowaniu koncepcji i wdrożeniu systemu IT do wsparcia procesu zakupowego – od planowania, przez zapotrzebowanie, organizację zapytań ofertowych, ocenę ofert, aż po wybór dostawcy, generowanie umowy i wysyłanie zamówień;
 • przygotowaniu i wdrożeniu aktów wewnętrznych obejmujących obszar zakupów dostosowanych do nowego modelu zakupów oraz systemu. (Procedura zarządzania Dostawcami w obszarze rejestracji, weryfikacji i kwalifikacji Dostawców).

Kluczowe korzyści wdrożenia Nowego Modelu Zakupowego oraz Platformy Zakupowej:

 • wdrożenie najlepszych praktyk prowadzenia procesów zakupowych w poszczególnych kategoriach;
 • całościowa kontrola aktualnego statusu uruchomionego procesu zakupowego na każdym etapie jego trwania;
 • archiwizacja informacji w systemowym rejestrze zdarzeń;
 • skrócenie czasu przepływu informacji, akceptacji;
 • zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem informacji;
 • efektywne planowanie zakupów oraz kompleksowe zarządzanie bazą dostawców;
 • zredukowanie obiegu papierowego większości dokumentów dotyczących procesu zakupowego;
 • agregacja danych zakupowych, która pozwoli na wygenerowanie synergii kosztowej, wynikającej ze wspólnych zakupów w ramach Grupy PZU.

Docelowo planuje się, by z tego modelu korzystały spółki z Grupy.

DOBRA PRAKTYKA
„Polityka Zakupowa w Grupie PZU”, określa podstawowe zasady procesu wyboru Dostawców towarów i usług, a także zasady współpracy i wymiany informacji w obszarze zakupów w Grupie PZU. Polityka dotyczy wszystkich spółek z Grupy PZU, które są stroną porozumienia w sprawie zasad współpracy w Grupie PZU z dnia 21 marca 2017 roku, m.in.: PZU Zdrowie, LINK4, TUW PZUW, TFI PZU, PTE PZU, PZU Pomoc, PZU Centrum Operacji, a także spółki Grupy PZU w krajach bałtyckich i na Ukrainie. W ramach dobrej praktyki PZU podpisał z Alior Bankiem oraz Bankiem Pekao porozumienie o współpracy w ramach obszaru zakupów, którego przedmiotem jest współpraca w celu realizacji synergii zakupowych.

„Polityka zakupowa w Grupie PZU” stanowi, że osoby uczestniczące w procesach wyboru dostawców unikają sytuacji, w których ich interesy osobiste mogą stać w konflikcie z interesami podmiotu, godnie reprezentują podmiot w kontaktach z dostawcami, prezentują kwalifikacje merytoryczne, nienaganną postawę etyczną oraz dbałość o wizerunek i o wzajemną satysfakcję ze współpracy przy jednoczesnej trosce o interes gospodarczy podmiotu. Nie mogą proponować, obiecywać, dawać i żądać korzyści materialnych lub osobistych w celu manipulacji oczekiwanej decyzji.

Proces zakupowy prowadzony jest w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

„Procedura wyboru Dostawców towarów i usług” określa zasady i sposób przeprowadzenia procesu wyboru dostawców w PZU i PZU Życie. Zgodnie z tym dokumentem wybór dostawcy jest realizowany:

 • w trybie zamówienia z wolnej ręki;
 • w trybie postępowania przetargowego;
 • w trybie negocjacji.

Dokumentacja związana z procesem wyboru dostawcy, w tym: zapotrzebowanie, zaproszenie do postępowania przetargowego i inne dokumenty przetargowe, złożone oferty, dokumenty związane z podejmowaniem decyzji przez komisję przetargową lub zespół negocjacyjny i protokół wyboru dostawcy jest przechowywana przez Biuro Zakupów albo jednostkę spółki samodzielnie dokonującą wyboru co najmniej przez cały okres współpracy z wybranym dostawcą, a następnie jest archiwizowana na zasadach obowiązujących w spółce.

Biuro Zakupów ma prawo do weryfikacji zgłoszonego zapotrzebowania pod kątem celowości zakupu oraz opisu przedmiotu zakupu.

W 2020 roku Biuro Zakupów zakończyło 283 postępowania zakupowe (przetarg, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki, RFI) w PZU oraz PZU Życie. W 2020 roku zawarto tam 5787 umów z dostawcami w PZU i PZU Życie.

W Alior Banku funkcjonuje Polityka Zakupowa, której celem jest określanie głównych zasad i wytycznych dla procesu wyboru dostawców w ramach zakupów realizowanych na potrzeby Alior Banku i spółek zależnych od Alior Banku. W celu dbania o bezpieczeństwo i poufność informacji do załączników koniecznych do wypełnienia przez kontrahentów należą m.in. „Umowa o zachowaniu poufności” oraz „Oświadczenie o braku powiązań”. W styczniu 2020 roku Departament Zakupów w porozumieniu z HR wprowadził uzupełnienie „Oświadczenia Dostawcy Etyka Biznesu” w punkcie dotyczącym dyskryminacji w związku z planowaną nowelizacją polityki antymobbingowej Alior Banku. Uzupełnienie dotyczyło zakazu dyskryminacji z jakichkolwiek powodów i dotychczas wymieniane powody zostały uzupełnione o: niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, przynależność związkową.

Już od 2010 roku przy przeprowadzanych przez Bank Pekao przetargach o wartości powyżej 1 mln zł netto obowiązuje wymóg wypełniania przez dostawców „Formularza Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej (CSR)”, w którym zawarte są m. in. informacje na temat zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska. W tym przypadku nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości dostawców towarów i usług w kwestiach związanych z ochroną środowiska i prawami człowieka oraz wzmacnianie reputacji banku z tytułu współpracy z określonymi dostawcami i kontrahentami.

DOBRA PRAKTYKA

Formularz „Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej (CSR)” w Banku Pekao zawiera wprost zapytania o wywiązywanie się z zobowiązań stosowania obowiązujących regulacji w zakresie ochrony środowiska i realizowania prośrodowiskowych inicjatyw, takich jak:

 • posiadanie certyfikatów poświadczających prośrodowiskowy profil działalności danego kontrahenta;
 • przestrzeganie praw i przepisów z zakresu ochrony środowiska, realizowanych kontroli i spraw karnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym zakresie;
 • wdrażanie innowacyjnych, przyjaznych środowisku nowych technologii;
 • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników dotyczących kwestii ekologicznych.