zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

50.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 50. Leasing > 50.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

50.2.1. Grupa PZU jako leasingodawca

50.2.1.1. Leasing finansowy

Inwestycje leasingowe 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Niezdyskontowane opłaty leasingowe 13 306 10 688
Do 1 roku 4 726 4 156
Od 1 roku do 2 lat 3 405 3 049
Od 2 do 3 lat 2 399 982
Od 3 do 4 lat 1 361 1 279
Od 4 do 5 lat 683 626
Powyżej 5 lat 732 596
Niezrealizowane przychody finansowe -837 -903
Zdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe - -
Inwestycje leasingowe netto 12 469 9 785

50.2.1.2. Leasing operacyjny

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą zasadniczo umów najmu nieruchomości inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Do 1 roku 235 164
Od 1 roku do 2 lat 186 149
Od 2 do 3 lat 168 137
Od 3 do 4 lat 133 104
Od 4 do 5 lat 72 85
Powyżej 5 lat 158 168
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 952 807

50.2.2. Grupa PZU jako leasingobiorca

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wykazywane jako rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Środki transportu 21 30
Inne rzeczowe aktywa trwałe 4 2
Nieruchomości 973 994
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania, razem 998 1 026

Zmianę stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania wykorzystywanego na własne potrzeby zaprezentowano razem ze zmianą stanu rzeczowych aktywów trwałych w punkcie 31.2.

Koszty związane z leasingiem 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania 285 297
    Urządzenia techniczne i maszyny - 19
    Środki transportu 14 13
    Inne rzeczowe aktywa trwałe 2 1
    Nieruchomości 269 264
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu 28 29
Koszt związany z leasingami krótkoterminowymi 95 114
Koszt związany z leasingami aktywów o niskiej wartości 1 -
Koszt zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu - -