zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

56. Transakcje z podmiotami powiązanymi

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 56. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

56.1 Kluczowy personel kierowniczy

Za kluczowy personel kierowniczy Grupy PZU uważa się Członków Zarządu PZU oraz Dyrektorów Grupy PZU.

W 2020 i w 2019 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom kluczowego personelu kierowniczego.

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego oraz członków Rady Nadzorczej PZU

Poniżej przedstawiono wynagrodzenia wypłacone członkom kluczowego personelu kierowniczego PZU (Członkom Zarządu PZU, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje przez minimum jeden dzień w 2020 lub 2019 roku. Dane dotyczące wynagrodzeń zaprezentowano w tysiącach złotych.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2020
(w tys. zł)
1 stycznia – 31 grudnia 2019
(w tys. zł)
w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017-2019: w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017 i 2018:
Zarząd, z czego: 12 892 3 909 10 664 4 412
Beata Kozłowska-Chyła 776 - nd. nd.
Ernest Bejda 617 - nd. nd.
Marcin Eckert 1 321 391 672 -
Małgorzata Kot 297 - nd. nd.
Tomasz Kulik 1 567 637 1 482 627
Maciej Rapkiewicz 1 567 637 1 733 879
Małgorzata Sadurska 1 581 651 1 543 689
Krzysztof Szypuła 4151 - nd. nd.
Aleksandra Agatowska 356 282 611 423
Adam Brzozowski 1 3952 310 532 -
Elżbieta Häuser-Schöneich 1 3953 310 532 -
Paweł Surówka 1 6054 691 1 799 915
Roger Hodgkiss nd. nd. 1 7605 879
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 374 741 3 530 2 034
Aleksandra Agatowska 384 - 239 -
Bartłomiej Litwińczuk 616 244 821 482
Dorota Macieja 616 244 754 415
Małgorzata Kot 140 - nd. nd.
Roman Pałac 618 6 253 923 572
Tomasz Karusewicz nd. nd. 7937 565
Rada Nadzorcza, z czego: 2 007 - 1 761 -
Maciej Łopiński 195 - 184 -
Paweł Górecki 193 - 182 -
Robert Śnitko 188 - 167 -
Marcin Chludziński 177 - 167 -
Agata Górnicka 177 - 167 -
Robert Jastrzębski 193 - 176 -
Tomasz Kuczur 177 - 101 -
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 177 - 101 -
Krzysztof Opolski 188 - 101 -
Józef Wierzbowski 106 - nd. nd.
Maciej Zaborowski 177 - 167 -
Alojzy Nowak 59 - 182 -
Katarzyna Lewandowska nd. nd. 66 -

1 W tym wynagrodzenie stałe i premia roczna z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów.
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
3 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
4 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 483 tys. zł i odprawa 242 tys. zł.
5 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 383 tys. zł i odprawa 192 tys. zł.
6 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 193 tys. zł i odprawa 97 tys. zł.
7 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 49 tys. zł i odprawa 77 tys. zł.

W 2020 roku Członkom Zarządu PZU wypłacono część świadczeń za lata 2017-2019 wynikających z systemu zmiennego wynagradzania. Wypłata pozostałej części premii za lata 2017-2020 może mieć miejsce w następnych okresach. Na poczet tych świadczeń utworzono rezerwę, której łączna wysokość na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 15 688 tys. zł (łącznie z narzutami pracodawcy, na 31 grudnia 2019 roku: 11 791 tys. zł).

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2020
(w tys. zł)
1 stycznia – 31 grudnia 2019
(w tys. zł)
w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017-2019: w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017 i 2018:
Zarząd, z czego: 892 - 1 471 1 012
Marcin Eckert - - 48 -
Małgorzata Kot 224 - nd. nd.
Tomasz Kulik - - 298 298
Maciej Rapkiewicz - - 135 135
Krzysztof Szypuła 6681 - nd. nd.
Aleksandra Agatowska nd. nd. 788 377
Paweł Surówka - - 67 67
Roger Hodgkiss nd. nd. 135 135
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 573 1 429 3 831 1 946
Aleksandra Agatowska 784 285 nd. nd.
Bartłomiej Litwińczuk 934 377 979 471
Dorota Macieja 934 377 943 434
Roman Pałac 9212 390 1 052 526
Tomasz Karusewicz nd. nd. 8573 515

1 W tym wynagrodzenie stałe i premia roczna z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów.
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 280 tys. zł i odprawa 140 tys. zł.
3 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 74 tys. zł i odprawa 115 tys. zł.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2020
(w tys. zł)
1 stycznia – 31 grudnia 2019
(w tys. zł)
Zarząd, z czego: 2 626 2 242
Beata Kozłowska-Chyła 118 nd.
Ernest Bejda 58 nd.
Marcin Eckert 6571 200
Małgorzata Kot 90 nd.
Tomasz Kulik 156 6492
Maciej Rapkiewicz 160 227
Małgorzata Sadurska 241 259
Krzysztof Szypuła 101 nd.
Adam Brzozowski 214 148
Paweł Surówka 6613 331
Elżbieta Häuser-Schöneich 170 119
Aleksandra Agatowska nd. 207
Roger Hodgkiss nd. 102
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 697 768
Aleksandra Agatowska 214 nd.
Bartłomiej Litwińczuk 235 200
Dorota Macieja 209 197
Roman Pałac 39 228
Tomasz Karusewicz nd. 143

1 W tym 445 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
2 W tym 473 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
3 W tym 515 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.

56.2 Zawarcie przez PZU lub jednostki zależne istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

W 2020 roku ani PZU, ani jednostki zależne nie zawarły żadnej transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie byłyby one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

56.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi
1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku
i na 31 grudnia 2020 roku
1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku
i na 31 grudnia 2019 roku
Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane 1 Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane 1
Składka przypisana brutto
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 3 - 4
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Pozostałe przychody - - - -
Koszty - 7 - -
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe - 3 - -
Należności - - - -
Zobowiązania z tytułu depozytów 1 - - -
Inne zobowiązania - 6 - -
Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -

1 Jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności.

Na etapie nabycia akcji, odpowiednio Alior Banku oraz Pekao, PZU złożył do KNF Oświadczenia o zobowiązaniach, o których mowa w art. 25h ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którymi, działając jako inwestor strategiczny zapewni m.in.:

  • Banki będą zarządzane tak, aby utrzymywać stale płynność, poziom funduszy własnych oraz współczynniki wypłacalności na stabilnym, wymaganym przepisami prawa poziomie, gwarantującym zdolność Banków do wywiązywania się ze swoich zobowiązań;
  • odpowiednie wsparcie kapitałowe bez zbędnej zwłoki, w razie zaistnienia groźby spadku lub spadku wskaźników adekwatności kapitałowej lub płynności Banków poniżej poziomu wymaganego przez przepisy prawa i regulacje oraz rekomendacje polskich organów nadzoru bankowego. Każdorazowe wsparcie Banków wymaga jednakże analizy po stronie PZU, nakierowanej na konieczność utrzymania zaufania do PZU, poprzez zachowanie, nawet w sytuacji kryzysowej, wysokiego poziomu wypłacalności PZU i Grupy PZU jako całości;
  • w ramach uprawnień przysługujących PZU jako akcjonariuszowi, wszelkie decyzje dotyczące wypłaty dywidend i reinwestycji zysków Banków będą uwzględniać potrzeby rozwoju Banków i ich stabilność, a także bezpieczeństwo środków finansowych zdeponowanych w Bankach przez ich klientów. W szczególności, w sytuacji, gdy zagrożona będzie płynność lub pozycja kapitałowa Banków, wymagane zgodnie z przepisami prawa lub rekomendacjami właściwych organów nadzoru bankowego adresowanymi do sektora bankowego w Polsce, dywidenda nie będzie wypłacana, a zatrzymane zyski zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy własnych Banków.

56.4 Transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Transakcje z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa stanowiły w przeważającej większości umowy ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ubezpieczeń na życie, kontraktów inwestycyjnych oraz usług bankowych. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi. Należności i zobowiązania wobec stron powiązanych ze Skarbem Państwa z tytułu umów ubezpieczeniowych mają zazwyczaj charakter krótkoterminowy.