zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Zasady zmiany Statutu Spółki PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Zasady zmiany Statutu Spółki PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Zmiana Statutu PZU należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały większością trzech czwartych głosów, zgody Komisji Nadzoru Finansowego w przypadkach wskazanych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kompetencje ustalenia jednolitego zmienionego tekstu należą do Rady Nadzorczej.

Zmiany w statucie PZU w 2020 roku


Zmian w Statucie PZU dokonało Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU, które odbyło się 26 maja 2020 roku. 26 sierpnia 2020 roku zostały one wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiany w Statucie dotyczyły:

 • przedmiotu działalności PZU – poprzez rozszerzenie przepisu, który dotyczy przedmiotu działalności Spółki,  o pośredniczenie w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, innych niż zakład ubezpieczeń przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi;
 • kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia – poprzez dodanie do kompetencji Rady Nadzorczej punktu dotyczącego wyrażania zgody na: 
  • objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 
   • 100 000 000 złotych lub
   • 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
  • zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 
   • 100 000 000 złotych lub
   • 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
  • rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów,
  • nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości o wartości przekraczającej: 
   • 100 000 000 złotych lub
   • 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 
 • obliczania wartości umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Ponadto do Statutu wprowadzono zmiany wynikające z wymogów ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ze zmian w ustawie Kodeks spółek handlowych.