zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

28.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 28. Wartości niematerialne > 28.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2020 Oprogramowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 2 955 612 1 975 463 85 6 090
Zmiany: 487 10 24 102 14 637
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 82 - - 773 5 860
- zmiana składu Grupy - - - - - -
- przeniesienia 648 - - -655 7 -
- sprzedaż i likwidacja -249 - - -7 -2 -258
- różnice kursowe i pozostałe 6 10 24 -9 4 35
Wartość brutto na koniec okresu 3 442 622 1 999 565 99 6 727
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -1 662 - -1 177 - -68 -2 907
Zmiany: -209 - -196 - -8 -413
- amortyzacja za okres -450 - -173 - -7 -630
- sprzedaż i likwidacja 242 - - - 2 244
- przeniesienia - - - - - -
- różnice kursowe i pozostałe -1 - -23 - -3 -27
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -1 871 - -1 373 - -76 -3 320
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -15 - - -11 - -26
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne -8 -100 -61 -12 - -181
Inne zmiany - - - 6 - 6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -23 -100 -61 -17 - -201
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 548 522 565 548 23 3 206

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2019 (dane przekształcone) Oprogramowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 2 563 611 1 900 365 80 5 519
Zmiany: 392 1 75 98 5 571
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 43 - - 486 5 534
- zmiana składu Grupy - 3 78 1 1 83
- przeniesienia 370 - - -377 -1 -8
- sprzedaż i likwidacja -22 - - -3 - -25
- różnice kursowe i pozostałe 1 -2 -3 -9 - -13
Wartość brutto na koniec okresu 2 955 612 1 975 463 85 6 090
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -1 299 - -947 - -64 -2 310
Zmiany: -363 - -230 - -4 -597
- amortyzacja za okres -383 - -233 - -8 -624
- sprzedaż i likwidacja 22 - - - - 22
- przeniesienia - - - - 4 4
- różnice kursowe i pozostałe -2 - 3 - - 1
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -1 662 - -1 177 - -68 -2 907
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -14 - - -11 -4 -29
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne -1 - - -2 - -3
Inne zmiany - - - 2 4 6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -15 - - -11 - -26
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 278 612 798 452 17 3 157

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 27 23
Koszty akwizycji 25 36
Koszty administracyjne 397 326
Pozostałe koszty operacyjne 1 181 239
Amortyzacja, razem 630 624

1 W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 173 mln (w 2019 roku: 233 mln zł).