zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

52. Aktywa i zobowiązania warunkowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 52. Aktywa i zobowiązania warunkowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Aktywa i zobowiązania warunkowe 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Aktywa warunkowe, w tym: 7 6
- otrzymane gwarancje i poręczenia 7 6
Zobowiązania warunkowe 65 785 59 437
- z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych 11 324 10 603
- z tytułu kredytów i pożyczek w transzach 33 239 29 867
- udzielone poręczenia i gwarancje 9 826 9 782
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 771 773
- inne roszczenia sporne 222 212
- pozostałe, w tym: 10 403 8 200
- gwarantowanie emisji papierów wartościowych 4 339 3 636
- faktoring 4 136 3 300
- limit intra-day 425 339
- akredytywy i promesy 1 231 732
- pozostałe 272 193