zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Najważniejsze dane

PZU Raport Roczny 2020 > Najważniejsze dane

O raporcie

Wyniki

Rynek i Działalność

KAPITAŁY (IIRC)

Strategia i Wyzwania 2021

Ryzyko i etyka

Ład korporacyjny

Akcje i obligacje

Najważniejsze dla interesariuszy tematy roku 2020:

System oceny i ścieżki kariery

Edukacja i rozwój pracowników na różnym szczeblu - oferowanie możliwości rozwoju, szkolenia, dofinansowanie edukacji

Bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym zapewnienie ergonomicznych warunków podczas pracy zdalnej

Zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19Zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19

Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa i współpraca ze służbami ratunkowymi

Plany i strategia na przyszłość

Działalność badawczo-rozwojowa, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

Zielone biuro: inicjatywy, efekty, wewnętrzna kultura ekologiczna pracowników

Aktywa 378 974 mln zł (+10,4% r/r)

Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 18 777 mln zł (+16,1% r/r)

Zysk netto 2 530 mln zł (-51,2% r/r)

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 1 912 mln zł  (-42,0% r/r)

Składka przypisana brutto 23 866 mln zł (-1,3% r/r)

Składka zarobiona netto 23 024 mln zł (-0,3% r/r)

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 15 580 mln zł (-0,7% r/r)

Nadwyżka rentowności na portfelu własnym powyżej RFR 3,7 p.p.

ROE przypisane jednostce dominującej 10,9 % (-10,3 p.p. r/r)

Wskaźnik mieszany COR 88,5% (0,0 p.p. r/r)

Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK 19,7% (-1,6 p.p. r/r)

Spadek PKB Polski w 2020 roku o 2,7% r/r jako pochodna ograniczenia konsumpcji i inwestycji częściowo niwelowanych wzrostem eksportu netto

Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2020 roku do 6,2% wobec 5,2% w grudniu 2019 roku

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku o 4,7% wobec wzrostu o 6,5% w 2019 roku

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Polsce w 2020 roku o 3,4% średniorocznie wobec 2,3% w 2019 roku

Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2020 roku, referencyjna stopa procentowa na poziomie 0,1%

Wskaźnik penetracji ubezpieczeń w Polsce 2,8% poniżej średniej dla Europy (4,8% w 2019 roku)

Roczne wydatki statystycznego Polaka na ubezpieczenia to 416 euro czyli ponad 4 razy mniej niż średnia dla Europy

61% wskaźnik udziału kredytów bankowych w relacji do PKB w polskim systemie bankowym w 2019 roku, średnia europejska to 125%

Spadek PKB w krajach bałtyckich w 2020 roku w ujęciu rocznym: Litwy o 1,3%; Łotwy o 1,7%; Estonii po trzech kwartałach o 1,9%

Depozyty są najpopularniejszą formą gromadzenia aktywów finansowych w Polsce – korzysta z nich 85% gospodarstw domowych

Spadek PKB Ukrainy w trzecim kwartale 2020 roku o 3,5% w ujęciu rocznym

100%- wspomagana znajomość marki PZU

16 mln klientów PZU w Polsce, 5,5 mln klientów Banku Pekao, 4,5 mln klientów Alior Bank

410- liczba placówek PZU, w tym 189 oddziałów w małych miejscowościach

10 tys. agentów na wyłączność i agencji w Grupie PZU - największa sieć agencyjna wśród polskich ubezpieczycieli

2200  liczba placówek partnerskich współpracujących z Grupą PZU na koniec 2020 roku, 130 liczba własnych placówek medycznych PZU Zdrowie

713- liczba placówek Banku Pekao na koniec 2020 roku, 1 592 liczba własnych bankomatów

674- placówki własne oraz partnerskie Alior Banku na koniec 2020 roku

3 mln zł dla kierowców jeżdżących bezpiecznie w programie telematycznym LINK4 „Kasa Wraca” w latach 2017-2020

9 tys.- liczba pracowników Banku Pekao oraz Alior Banku , którzy w 2020 roku posiadali licencję KNF do sprzedaży ubezpieczeń

blisko 600 innowacyjnych pomysłów na koniec 2020 roku zgłoszonych w 8 konkursach za pomocą Generatora Pomysłów

86% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń

KAPITAŁ NATURALNY

Grupa PZU systematycznie rozwija ofertę produktów przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu środowiskowego, uwzględniając jednocześnie polską specyfikę gospodarczą.

Własny standard "Zielone PZU" został wdrożony dla sprawnego i pełniejszego dbania o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

W 2020 roku Biuro Nieruchomości kontynuowało działania służące ograniczaniu w nieruchomościach PZU i PZU Życie zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, emisji gazów do atmosfery, rozszerzanie zakresu selektywnej zbiórki odpadów.

PZU jest jednym z sygnatariuszy globalnego Programu Finansowego Programu Narodów Zjednoczonych Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP Finance Initiative). Dołączając do tej inicjatywy, Grupa PZU stała się jedną z ponad 350 instytucji, które świadomie podejmują decyzje biznesowe, żeby przyczynić się do pozytywnego wpływu na życie ludzi i jakość środowiska naturalnego.

W 2020 roku w Grupie PZU nie odnotowano naruszeń prawa lub przepisów dotyczących ochrony środowiska i nie naliczono żadnych kar środowiskowych.

W 2020 roku ponad 80% energii elektrycznej zakontraktowanej i zakupionej przez PZU oraz ponad 60% energii elektrycznej zakupionej przez PZU Życie pochodziło ze źródeł odnawialnych (OZE).

W 2020 roku nastąpił spadek zużycia energii wytworzonej i zakupionej przez Grupę PZU o 10,2%, przy czym zużycie energii wytworzonej z surowców nieodnawialnych spadło o 16,1%, a zużycie energii zakupionej spadło o 6,3% r/r.

Całkowite emisje bezpośrednie Grupy Kapitałowej PZU w zakresie 1 wyniosły 25,8 tys. ton CO2e w porównaniu do 30,5 tysięcy ton CO2e w 2019 roku, co oznacza spadek o 15,4% (-4,7 tys. ton r/r).

Emisje pośrednie w zakresie 2 w ujęciu market-based wyniosły 79,8 tys. ton CO2e w 2020 roku w porównaniu do 115 tys. ton w 2019 roku, co oznacza spadek o 30,6% (-35,2 tys. ton).

Emisje pośrednie w zakresie 2 w ujęciu location-based wyniosły 97,1 tys. ton CO2e w 2020 roku w porównaniu do 113,9 tys. ton w 2019 roku, co oznacza spadek o 15% r/r (-16,8 tys. ton).

Emisje w zakresie 3 (pośrednie) w kategoriach 1, 3, 5 oraz 6 (wymienione w tabeli powyżej) w Grupie PZU wyniosły 18,1 tys. ton CO2e wobec 23 tys. ton w 2019 roku (-21,3% r/r, -4,9 tys. ton).

Redukcja o 26,1% zużycia papieru w PZU i PZU Życie w 2020 (redukcja 0,3% w 2019)

Redukcja o 1,3% liczby urządzeń drukujących w PZU i PZU Życie w 2020 roku(redukcja o 3,2% w 2019 roku)

W 2020 roku nastąpił spadek zużycia energii wytworzonej i zakupionej przez Grupę PZU o 10,2%, przy czym zużycie energii wytworzonej z surowców nieodnawialnych spadło o 16,1%, a zużycie energii zakupionej spadło o 6,3% r/r.

Całkowite zużycie wody w Grupie Kapitałowej PZU w 2020 roku wyniosło 291 322 m3 (411 978 m3 w 2019 roku)

KAPITAŁ SPOŁECZNY

139 działań podjętych przez Fundację PZU na rzecz kultury i sztuki (187 w 2019).

4,6 mln (fizycznie) i 9,6 mln (online) odwiedzających instytucje kultury wspierane przez PZU (7,8 mln w 2019 - fizycznie)

455 osób znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które otrzymały dotację na rehabilitację, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego od Fundacji PZU (385 w 2019)

12 264 - liczba beneficjentów, którym pomogli pracownicy PZU w ramach wolontariatu (175 823 w 2019)

W ramach wolontariatu pracownicy PZU w 2020 roku zrealizowali 65 autorskich projektów i przeznaczyli na wolontariat 6 743 godziny. Pomogli w ten sposób 11 427 beneficjentom (w tym: 6 224 dzieciom i młodzieży; 4 780 osobom dorosłym; 355 osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym, 68 osobom dotkniętym problemem bezdomności). Ich pomoc dotarła także do potrzebujących 837 zwierząt.

Zaangażowanie społeczne PZU jest rozpoznawalnem i doceniane przez Polaków. Blisko 40% respondentów jest świadomych zaangażowania społecznego PZU. 54% badanych spotkało się z kampanią społeczną, prewencyjną lub sponsoringową PZU.

Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną w 2020 roku wyniosło ponad 77 mln zł (PZU, PZU Życie, TUW PZUW i Fundacja PZU). W 2019 roku było to ponad 84 mln zł, a w 2018 ponad 86 mln zł.

W 2020 roku PZU i PZU Życie na działania związane z prewencją i sponsoringiem przeznaczyły ponad 77 mln zł, a ich pracownicy ofiarowali 6 743 godziny wolontariatu.

9,5 mln zł na zakup sprzętu dla szpitali walczących z koronawirusem.

W około 78% placówek PZU zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych.

"PZU uczestniczy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych stwarzając im bezpieczne i odpowiednio dostosowywane do stopnia niepełnosprawności warunki pracy.

Na koniec 2020 roku w spółkach PZU oraz PZU Życie zatrudnionych było odpowiednio 101 i 73 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, łącznie w PZU i PZU Życie 116 osób.

Działania wspierające walkę z pandemią COVID-19 takie jak m.in.. Powołanie Sztabu Kryzysowego, Dostosowanie oddziałów i agencji ubezpieczeniowych do wytycznych reżimu sanitarnego, Zdalna opieka medyczna COVID, Zdalna opieka psychologiczna, Dostosowanie Opaski Życia do potrzeb pacjentów z COVID-19, Przekazanie 9,5 mln zł na zakup sprzętu dla służby medycznej.

W kwietniu 2020 roku PZU udostępnił dwieście samochodów służbom medycznym w celu zapewnienia szybkiego i sprawnego transportu próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie w związku z pandemią COVID-19.

W około 78% placówek PZU zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych. Placówki są częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

KAPITAŁ LUDZKI

W spółkach Grupy PZU obowiązują regulaminy premiowe i premiowoprowizyjne.

W PZU i PZU Życie w 2016 roku przyjęto „Polityki wynagradzania”, które podlegają corocznym przeglądom i jeżeli to konieczne – są odpowiednio aktualizowane.

55% kobiet na stanowiskach kierowniczych.

84,6% pracowników objętych dodatkowym ubezpieczeniem Opieka Medyczna finansowanym przez PZU (84,3% w 2019)

83,7% pracowników PZU oraz PZU Życie objętych firmowym programem emerytalnym PPE (86,2% w 2019)

7,2% rotacji pracowników PZU i PZU Życie (9,0% w 2019)

Wskaźnik zaangażowania pracowników w 2020 roku wzrósł o 10 p.p. r/r i osiągnął poziom 61% przy 82% frekwencji (84% w 2019 roku).

Dialog społeczny jest wpisany w kulturę organizacyjną firmy i stanowi jedno z narzędzi zarządzania strategicznego.

W PZU funkcjonuje 12 związków zawodowych, w PZU Życie jest ich 6.

W spółkach Grupy PZU wdrożono procedury szkoleń i rozwoju pracowników.

Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w 2020 roku w Grupie Kapitałowej PZU wyniosła 2,86 (o 0,11 dnia mniej niż w 2019 roku).

Pracownicy PZU i PZU Życie mogą liczyć na adekwatne do poziomu odpowiedzialności wynagrodzenia finansowe i unikalny, szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych odpowiadających na ich różnorodne potrzeby.

Od 2015 roku w PZU i w PZU Życie obowiązuje „Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Każdy nowo zatrudniony pracownik PZU przechodzi zaawansowane szkolenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2020 roku przeprowadzono 1 853 jednoosobowe szkolenia wstępne oraz 205 szkoleń okresowych, w których uczestniczyło 928 pracowników PZU i PZU Życie

Łącznie w Grupie Kapitałowej PZU odnotowano w 2020 roku 85 wypadków (o 76 wypadków mniej niż w 2019 roku) przy pracy, z czego 41 w Grupie Pekao, 16 w Grupie Alior Banku, 11 w PZU i 4 w PZU Życie. Nie było wypadków śmiertelnych.

Dni Otwartego Biznesu- praktyczne warsztaty dla studentów z całej Polski.

Program Praktyk i Staży- Głównym celem Programu Praktyk i Staży w PZU jest zapewnianie napływu młodych talentów do organizacji i budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki programowi studenci zdobywają doświadczenie zawodowe i poznają kulturę firmy.

Program rozwojowy dla Praktykantów i Stażystów PZU - Laboratorium Talentów

Program Ambasadorzy PZU

PZU od lat konsekwentnie wspiera także aktywność sportową swoich pracowników. Każdy z nich może uprawiać swój ulubiony sport w specjalistycznych sekcjach PZU Sport Team.

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

W spółkach PZU i PZU Życie obowiązuje „Polityka zarządzania doświadczeniami klienta”, a program im poświęcony jest strategiczną inicjatywą dla całej Grupy. Priorytetem jest rozwijanie najlepszych doświadczeń klienta podczas każdego kontaktu z firmą, jej produktami i usługami.

W PZU funkcjonuje „Polityka zarządzania inicjatywami proklienckimi w PZU – Zamknięta Pętla Usprawnień”. Obowiązuje ona wszystkich pracowników PZU, którzy mają bezpośredni i pośredni wpływ na doświadczenia klientów.

Ponad 98% wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji do 28 dni

Wskaźnik profesjonalnej realizacji obsługi i sprzedaży w 2020 roku wyniósł średnio 97%

147 tys. konsultacji lekarskich umawianych miesięcznie przez PZU Zdrowie (122 tys. w 2019)

22,2% wskaźnik NPS PZU i PZU Życie (18,7% w 2019)

W około 78% placówek PZU zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych.

PZU Zdrowie jest jednym z liderów prywatnej opieki medycznej w Polsce i otacza opieką ok 3 mln klientów.

Wytyczne do obsługi wszystkich skarg wpływających do spółek PZU i PZU Życie funkcjonują w ramach „Zasad obsługi skarg klientów”.

W PZU stosowane są przejrzyste zasady komunikacji z klientem- jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce PZU szczyci się aż czterema „Certyfikatami prostej polszczyzny”.

Model działalności PZU przyjęty wraz ze strategią #nowePZU łączy wszystkie rodzaje aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance.

Od 2018 roku pod opieką Laboratorium Innowacji działa Generator Pomysłów. Jest to portal internetowy, na którym pracownicy PZU mogą zgłaszać pomysły na innowacyjne rozwiązania.

PZU kontynuował w 2020 roku współpracę z akceleratorami startupów: MIT Enterprise Forum CEE i RBL_Start (akcelerator Alior Banku).

W PZU i PZU Życie obowiązują regulacje wewnętrzne, które wspomagają skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

W 2020 roku udało się powstrzymać ok. 23 tys. Potencjalnych infekcji, ponad 305 mln prób połączenia w celu wysłania złośliwych wiadomości e-mail, ponad 900 tys. ataków wysokiego ryzyka, odwołania do ponad 6,1 mln niebezpiecznych zasobów. Dodatkowo zablokowano ponad 1,4 mln złośliwych wiadomości e-mail, przeprowadzono 33 tys. analiz, zaopiniowano 851 inicjatyw, przeprowadzono 216 manualnych testów bezpieczeństwa, wykryto 340 tys. podatności na zagrożenia, w tym 12 tys. krytycznych

Prowadzona przez Grupę PZU działalność ubezpieczeniowa nakierowana jest na zapewnienie produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych i korporacyjnych w różnych sektorach gospodarki.

Osiągniemy dalszy wzrost na każdym z rynków, na których działamy

Zapewnimy wzrost składki przypisanej z działalności ubezpieczeniowej

Istotnie zwiększymy przychody z działalności w obszarze zdrowotnym

Będziemy liderem na rynku zarządzania aktywami, osiągając wysokie zwroty zarówno z portfela własnego, jak i produktów inwestycyjno-oszczędnościowych

Wykorzystamy potencjał banków Grupy PZU

Nowe funkcjonalności na portalu moje.pzu.pl, uruchomienie aplikacji mobilnej

RUtrzymamy efektywność kosztową prowadzonej działalności po Covid-19

Naszą ambicją jest wzmocnienie potencjału Grupy PZU do generowania wysokiego poziomu zysku netto

Zapewnimy wysoką rentowność biznesu

Zapewnimy przewidywalny i atrakcyjny model generowania wartości dla Akcjonariuszy oraz bezpieczny współczynnik wypłacalności

Wygenerujemy korzyści wynikające z potencjału i skali największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy ubezpieczeniowo-bankowej

Zapewnimy Klientom kompleksową ofertę produktów dzięki synergiom w ramach Grupy PZU z wykorzystaniem różnorodnych kanałów dystrybucji

Zrewolucjonizujemy podejście do opieki zdrowotnej, stając się najbardziej kompleksowym doradcą medycznym dla naszych Klientów

Wykorzystamy nowe technologie we wszystkich obszarach działalności

Stawiamy na zrównoważony rozwój – będziemy aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji energetycznej

Zysk na akcję 2,2 zł

Wartość księgowa na akcję 21,7 zł

Wskaźnik C/Z (cena / zysk) dla akcji PZU na koniec 2020 roku wyniósł: 14,6x C/WK (cena/wartość księgowa) 1,5x/b

Średnia wartość obrotu akcjami PZU na sesję wyniosła 69,8 mln zł, średnia liczba transakcji na sesję 6 045

Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie PZU na koniec 2020 roku wyniósł 33,3%, w tym udział inwestorów z Ameryki Północnej 13,2%

Liczba zdalnych konferencji i spotkań dla inwestorów instytucjonalnych: 37

Liczba wydanych rekomendacji dla akcji PZU w 2020 roku: 25 najwyższa cena docelowa na koniec grudnia 2020:  39,3 zł
średnia cena docelowa na koniec grudnia 2020: 34,7 zł

Udział OFE w akcjonariacie PZU na koniec 2020 roku wyniósł 17,0 % i TFI  4,7%

Rating siły finansowej i rating kredytowy dla PZU i PZU Życie nadany przez S&P Global Ratings: A- (stabilna)

Wartość rynkowa PZU na koniec 2020 roku wyniosła 27,9 mld zł, Pekao 16,0 mld zł, Alior Bank 2,2 mld zł

Udział inwestorów indywidualnych w akcjonariacie PZU na koniec 2020 roku wyniósł  8,5%

3 komitety w ramach Rady Nadzorczej: komitet audytu, komitet nominacji i wynagrodzeń, komitet strategii

18% kobiet w Radzie nadzorczej PZU

45% kobiet w Zarządach spółek PZU i PZU Życie

PZU sygnatariuszem karty różnorodności od 2013 roku

863 523 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł składających się na kapitał zakładowy PZU

Długoterminowy i stabilny akcjonariusz 34,19% - udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie PZU

Stosowanie wszystkich rekomendacji i zasad wyrażonych w DPSN2016, z wyjątkiem rekomendacji dotyczącej eWZA

Kodeks Dobrych Praktyk Grupy PZU zbiorem norm etycznych i standardów postępowania, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Grupy PZU

12 posiedzeń Rady Nadzorczej, 11 posiedzeń Komitetu Audytu w 2020 roku

Stosowanie w codziennej działalności Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych zawierających pryncypia, jakimi powinny kierować się firmy sektora ubezpieczeniowego jako instytucje zaufania społecznego

Przyjęcie i stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zgodnie z deklaracją z 2015 roku

Zarządzanie ryzykiem zapobiega przyjmowaniu ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej Grupy PZU

Etapy procesu zarządzania ryzykiem: identyfikacja, pomiar i ocena, monitorowanie i kontrola, raportowanie, działania zarządcze

Struktura zarządzania ryzykiem w Grupie PZU to 4 poziomy kompetencyjne: (i) Rada Nadzorcza, (ii) Zarząd, (iii) Komitety, (iv) działania operacyjne podzielone na trzy linie obrony

Główne ryzyka w Grupie PZU: aktuarialne, rynkowe, kredytowe, koncentracji, płynności, operacyjne, modeli, braku zgodności

Proces ustalania apetytu na ryzyko oraz limitów na poszczególne kategorie ryzyka zgodny z procesem grupowym wdrożony w podmiotach Grupy PZU

Nadzór nad systemami zarządzania ryzykiem w podmiotach sektora bankowego (Alior Banku i Banku Pekao) sprawują Rady Nadzorcze tych banków, do których PZU desygnuje swoich przedstawicieli

Apetyt na ryzyko ustalany co najmniej raz w roku w Banku Pekao i Alior Banku (po konsultacji z podmiotem dominującym) zapewnia zgodność działań banków z planami strategicznymi oraz celami biznesowymi Grupy PZU

Reasekuracja zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem zjawisk o charakterze katastroficznym na wyniki działalności ubezpieczeniowej Grupy PZU

Wskaźnik wypłacalności Wypłacalność II 257%* po III kw. 2020 roku powyżej średniego wskaźnika dla grup ubezpieczeniowych w Europie
* dane nieaudytowane

Zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy na poziomie PZU jako podmiotu dominującego

Jakość kredytową reasekuratorów ocenia się na podstawie danych rynkowych, danych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, np. z S&P Global Ratings, a także na podstawie modelu