zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

5.1 Wpływ pandemii COVID-19 na stosowane szacunki i założenia

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 5.1 Wpływ pandemii COVID-19 na stosowane szacunki i założenia
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Grupa PZU dokonała oceny przyjętych szacunków i założeń i uwzględniła w nich wpływ pandemii COVID-19 na poszczególne pozycje aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Biorąc pod uwagę istotną niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej, przyjęte szacunki mogą ulegać zmianie.

W tabeli poniżej zaprezentowano elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na które ma wpływ pandemia COVID-19 oraz wskazano noty, w których zaprezentowano szczegółowe ujawnienia w danej kwestii.

Nr noty Obszar Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy PZU
7.5.3.1 Ryzyko stopy procentowej Obniżenie wyniku odsetkowego ze względu na obniżki stóp procentowych.
7.5.4 Ryzyko płynności Zwiększenie płynności sektora bankowego. Brak istotnego wpływu na ubezpieczeniową część działalności Grupy PZU.
9.3 Hierarchia wartości godziwej Wzrost zmienności na rynkach finansowych, spadek płynności niektórych segmentów skutkujący reklasyfikacją niektórych aktywów do niższych poziomów wartości godziwej.
27.3 Wartość firmy Odpisy z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałych w wyniku nabycia Alior Banku i Pekao.
28 Wartości niematerialne Odpisy z tytułu utraty wartości wartości niematerialnych powstałych w wyniku nabycia Alior Banku.
32.2 Nieruchomości inwestycyjne Spadek wolumenów transakcji i płynności na rynku nieruchomości. Na 31 grudnia 2020 roku niektóre sektory powróciły do normalnego funkcjonowania.
38.1.1 Oczekiwane straty kredytowe – należności od klientów z tytułu kredytów, inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe Negatywny wpływ na gospodarkę mogący prowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej części kredytobiorców. Grupa PZU dostosowała podejście do kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych uwzględniając m. in.:
  • prognozy założeń makroekonomicznych, takie jak poziom oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, PKB, zatrudnienia, cen mieszkań, zakłóceń na rynkach kapitałowych;
  • możliwe zakłócenia w działalności, wynikające z decyzji podejmowanych przez instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i konsumentów w celu ograniczenia rozszerzania się pandemii;
  • skuteczność programów pomocowych dla przedsiębiorstw i konsumentów.
Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej znalazło odzwierciedlenie w zmianie parametrów PD i LGD. Wprowadzono moratoria dotyczące spłat kredytów przez klientów.
41.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe W kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Grupa PZU monitoruje m. in.:
  • współczynniki śmiertelności, zachorowalności i wypadkowości;
  • stopę bezrobocia;
  • stopę zwrotu z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych.
W przypadku ubezpieczeń na życie dokonano rewizji niektórych założeń (stopy technicznej, sposobu kalkulacji rezerw dla portfela ubezpieczeń grupowych oraz danych dotyczących śmiertelności). Dla ubezpieczeń grupowych utworzono rezerwę na ryzyka niewygasłe.