zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Model tworzenia wartości

PZU Raport Roczny 2020 > Kapitały (IIRC) > Model tworzenia wartości
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Czym jest model tworzenia wartości według międzynarodowych wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC)?

Raportowanie zintegrowane pozwala na połączenie istotnych informacji dotyczących strategii organizacji, podejścia do zarządzania, osiągniętych wyników i perspektyw na przyszłość w sposób, który odzwierciedla kontekst finansowy, społeczny i środowiskowy w działalności organizacji. Raport przedstawia podejście do tworzenia wartości w czasie przy użyciu dostępnych kapitałów. Kapitał to pewien zasób, do którego organizacja ma dostęp i z którego może korzystać w celu tworzenia wartości. Nie musi on jednak być własnością organizacji w sensie prawnym.

IIRC wyróżnia sześć rodzajów kapitału: 

  • Kapitał finansowy – zasób funduszy, który powstaje poprzez finansowanie za pomocą kredytów, pożyczek czy grantów bądź jest wytwarzany w toku działalności operacyjnej. Są to m.in. środki akcjonariuszy, kapitały własne oraz kapitały obce;
  • Kapitał intelektualny – zasób organizacji bazujący na wiedzy i doświadczeniu, w tym m.in. własność intelektualna, np. patenty, prawa autorskie, software, prawa i licencje, wiedza organizacji, motywacja do poprawy i rozwoju procesów, przywództwo i współpraca oraz inwestycje w nowe rozwiązania i innowacje umożliwiające rozwój;
  • Kapitał ludzki – kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju i innowacji, w tym możliwość zrozumienia i wdrożenia strategii organizacji;
  • Kapitał społeczny i relacyjny – reputacja, wypracowane zaufanie i jakość relacji z klientami, społecznościami oraz pozostałymi interesariuszami;
  • Kapitał infrastrukturalny – fizyczne obiekty wykorzystywane przez organizację w procesie wytwarzania produktów lub dostarczania usług (oddziały, placówki), a także sieć dystrybucji tworzona przez agentów, osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne oraz innych partnerów współpracujących z Grupą PZU;
  • Kapitał naturalny – odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne (m.in. woda, minerały i powietrze, a także bioróżnorodność i ochrona ekosystemów) oraz procesy, dzięki którym dostarczane są produkty lub usługi.

„Tworzenie wartości organizacja powinna pokazywać z perspektywy wkładu w podejmowane działania (ang. input), wyników podjętych działań (ang. output) oraz ich efektów (ang. outcome).”

Źródło: <IR> framework, International Integrated Reporting Council

W jaki sposób Grupa PZU tworzy wartość?


W jaki sposób Grupa PZU tworzy wartość?


Jak to robi w praktyce?


Jak to robi w praktyce?


W jaki sposób mierzone są efekty i wpływ?


W jaki sposób mierzone są efekty i wpływ?