zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

41.3 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 41. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe > 41.3 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 25 276 -2 100 23 176 24 457 -1 856 22 601
Rezerwa składek 8 645 -924 7 721 8 765 -856 7 909
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 32 - 32 14 - 14
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 10 371 -903 9 468 9 676 -785 8 891
- na szkody zgłoszone 3 590 -738 2 852 3 414 -670 2 744
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 4 573 -146 4 427 4 210 -90 4 120
- na koszty likwidacji szkód 2 208 -19 2 189 2 052 -25 2 027
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 6 226 -273 5 953 5 999 -215 5 784
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 2 - 2 3 - 3
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 23 195 -1 23 194 22 872 - 22 872
Rezerwa składek 106 -1 105 106 - 106
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 51 - 51 - - -
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 309 - 16 309 16 346 - 16 346
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 613 - 613 622 - 622
- na szkody zgłoszone 175 - 175 167 - 167
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 433 - 433 449 - 449
- na koszty obsługi świadczeń 5 - 5 6 - 6
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 6 - 6 6 - 6
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 190 - 190 214 - 214
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 5 920 - 5 920 5 578 - 5 578
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 48 471 -2 101 46 370 47 329 -1 856 45 473

41.3.1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Rezerwy wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 708 -23 685 520 -28 492
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 15 030 -643 14 387 14 639 -416 14 223
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 006 -30 2 976 3 058 -34 3 024
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 169 -82 87 137 -66 71
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 2 797 -794 2 003 2 721 -798 1 923
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 519 -187 2 332 2 374 -193 2 181
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 237 -105 132 244 -102 142
Świadczenie pomocy (grupa 18) 375 -2 373 357 -1 356
Ochrona prawna (grupa 17) 20 - 20 15 - 15
Pozostałe (grupa 16) 415 -234 181 392 -218 174
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 25 276 -2 100 23 176 24 457 -1 856 22 601

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Krótkoterminowe 5 216 -550 4 666 5 124 -501 4 623
Długoterminowe 20 060 -1 550 18 510 19 333 -1 355 17 978
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 25 276 -2 100 23 176 24 457 -1 856 22 601

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli od 31 grudnia 2020 roku.

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rezerwy składek w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 8 765 -856 7 909 8 416 -594 7 822
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 7 684 -732 6 952 6 991 -753 6 238
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich -7 851 659 -7 192 -6 649 494 -6 155
Różnice kursowe w okresie 47 5 52 7 -3 4
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 8 645 -924 7 721 8 765 -856 7 909

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 14 - 14 10 - 10
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 26 - 26 11 - 11
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich -10 - -10 -7 - -7
Różnice kursowe w okresie 2 - 2 - - -
Stan na koniec okresu 32 - 32 14 - 14

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 9 676 -785 8 891 9 098 -724 8 374
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: -2 964 282 -2 682 -3 170 248 -2 922
- wypłacone odszkodowania -2 559 278 -2 281 -2 745 243 -2 502
- koszty likwidacji szkód -405 4 -401 -425 5 -420
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 3 635 -406 3 229 3 734 -302 3 432
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 3 595 -217 3 378 3 831 -264 3 567
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 40 -189 -149 -97 -38 -135
Pozostałe zmiany - -4 -4 - -1 -1
Różnice kursowe w okresie 24 10 34 14 -6 8
Stan na koniec okresu 10 371 -903 9 468 9 676 -785 8 891


Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 999 -215 5 784 5 981 -194 5 787
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich -272 7 -265 -309 8 -301
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 196 -76 120 66 -30 36
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych -10 - -10 -16 - -16
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 305 12 317 274 1 275
Pozostałe zmiany 8 -1 7 3 - 3
Stan na koniec okresu 6 226 -273 5 953 5 999 -215 5 784

41.3.2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 16 566 - 16 566 16 464 - 16 464
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 357 - 357 392 - 392
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich -409 - -409 -303 - -303
Różnice kursowe -9 - -9 13 - 13
Stan na koniec okresu 16 505 - 16 505 16 566 - 16 566

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 578 - 5 578 5 176 - 5 176
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 1 273 - 1 273 1 183 - 1 183
Pobrane opłaty -105 - -105 -102 - -102
Przychody z lokat funduszu 354 - 354 385 - 385
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp. -1 143 - -1 143 -1 024 - -1 024
Pozostałe zmiany -37 - -37 -40 - -40
Stan na koniec okresu 5 920 - 5 920 5 578 - 5 578

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 622 - 622 592 - 592
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku -620 - -620 -592 - -592
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 611 - 611 622 - 622
Stan na koniec okresu 613 - 613 622 - 622