zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

27.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 27. Wartość firmy > 27.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Wartość firmy 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Pekao 1 1 714 2 269
Lietuvos Draudimas AB 2 511 471
Spółki medyczne 284 284
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) 221 221
AAS Balta 41 38
Alior Bank - 746
Pozostałe 5 5
Wartość firmy, razem 2 776 4 034

1 Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia PIM.
2 Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii.

Zmiana stanu wartości firmy 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Wartość firmy brutto na początek okresu 4 049 3 885
- nabycie spółek medycznych - 169
- różnice kursowe 43 -5
Wartość firmy brutto na koniec okresu 4 092 4 049
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -15 -14
- odpis z tytułu utraty wartości – Alior Bank -746 -
- odpis z tytułu utraty wartości – Pekao -555 -
- różnice kursowe - -1
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -1 316 -15
Wartość firmy netto na koniec okresu 2 776 4 034