zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Relacje inwestorskie PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Relacje inwestorskie PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Dążąc do osiągnięcia jak największej transparentności biznesu Grupy PZU, Zarząd PZU podejmuje liczne działania w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zapewnienia równego dostępu do informacji.

„Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”

Struktura akcjonariatu PZU

Zgodnie z raportami bieżącymi (RB), dotyczącymi zaangażowania akcjonariuszy w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu, na 31 grudnia 2020 roku Skarb Państwa RP posiadał 34,2% udziału w kapitale i głosach, a fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE – 5,1% (RB nr 38/2020 z 30 grudnia 2020 roku). Pozostałe 60,7% stanowili akcjonariusze poniżej progu 5%.

Według badania akcjonariatu przeprowadzonego na koniec 2020 roku, struktura pod względem udziałowym i geograficznym pozostawała stabilna. Udział inwestorów krajowych wzrósł o 2,1 p.p. r/r, kosztem spadku inwestorów zagranicznych. Mogło to być częściowo związane z rozwojem PPK. Wrosło także zaangażowanie inwestorów indywidualnych do poziomu 8,5%, tj. o 1,1 p.p. r/r.

Udział OFE i TFI w strukturze akcjonariatu PZU

Udział OFE i TFI w strukturze akcjonariatu PZU

Źródło: Spółka

Inwestorzy z Ameryki Północnej 2015-2020 

Źródło: Spółka

Udział inwestorów indywidualnych

Udział inwestorów indywidualnych

Źródło: Spółka

Struktura akcjonariatu PZU - główne grupy inwestorów 

Struktura akcjonariatu PZU

Źródło: Spółka

Udział OFE i TFI utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie 2019 roku, wyniósł odpowiednio 16,9% oraz 4,7%.

Z punktu widzenia globalnych zmian, nastąpił wzrost zaangażowania inwestorów z Azji o 1,3 p.p. do 5,9%. Jednocześnie został odnotowany spadek inwestorów z Ameryki Północnej o 1,5 p.p. do poziomu 13,2% oraz Europy (z wyłączeniem Polski) o 2 p.p. r/r do 14,2%.

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU na koniec 2020 roku


Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych na tle struktury akcjonariatu PZU*

Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych na tle struktury akcjonariatu PZU*Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych na tle struktury akcjonariatu PZU*

* Zainteresowanie inwestorów zostało oznaczone na podstawie ilości spotkań w 2020 roku i kraju pochodzenia inwestorów; struktura inwestorów (z wyłączeniem Skarbu Państwa) na koniec roku 2020

Źródło: Spółka (opracowanie własne)

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Wszystkie wydarzenia korporacyjne dla uczestników rynku kapitałowego były w 2020 roku transmitowane w Internecie (z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski). Kwartalne wyniki finansowe były prezentowane i omawiane przez CFO Grupy PZU (i innych Członków Zarządu PZU) podczas organizowanych online konferencji, a ich uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Nagrania z tych spotkań są dostępne na stronie internetowej PZU w sekcji „Relacje inwestorskie”: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/do-pobrania

Najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany zostały po raz kolejny zaprezentowane w formie dostępnego online Raportu Rocznego raportroczny2019.pzu.pl. Użytkownicy dostali narzędzia pozwalające na wielopłaszczyznową analizę zdarzeń korporacyjnych i makroekonomicznych oraz wyników finansowych. W raporcie znalazły się interaktywne infografiki, animacje i materiały video, które w zwięzły sposób prezentują działalność Grupy PZU w 2019 roku.

12 MARCA

Prezentacja wyników za 2019 rok

26 MAJA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29 MAJA

Prezentacja wyników za I kwartał 2020 roku

10 WRZEŚNIA

Prezentacja wyników za I półrocze 2020 roku

19 LISTOPADA

Prezentacja wyników po III kwartalach 2020 roku

 

Działania skierowane do inwestorów instytucjonalnych

Pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób prowadzenia komunikacji w szczególności z inwestorami instytucjonalnymi. Od lutego do końca 2020 roku wszystkie spotkania z nimi odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatorów audiowizualnych.

Przedstawiciele PZU wzięli udział w 14 konferencjach organizowanych (poza trzema w styczniu) online przez globalne banki inwestycyjne i biura maklerskie w Polsce (w 2019 roku było ich 16) oraz 23 wirtualnych spotkaniach (w 2019 roku – w 40). Zgromadziły one łącznie 224 zarządzających i analityków reprezentujących fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz inne firmy zarządzające aktywami.

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych

W trosce o inwestorów indywidualnych PZU na bieżąco dostarczał im w 2020 roku rzetelne i aktualne informacje o działalności Spółki i jej wynikach finansowych, a także na temat branży ubezpieczeniowej i bankowej.

Informacje były przekazywane zarówno w formie raportów online, newsletterów, factsheetów i innych rozsyłanych pocztą elektroniczną opracowań, jak również przy okazji bezpośrednich kontaktów z inwestorami, które pozwalały im na zadawanie pytań przedstawicielom PZU. Były to w szczególności:

 • Konferencja WallStreet 24, największe w Polsce spotkanie inwestorów indywidualnych organizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Z uwagi na pandemię po raz pierwszy odbyło się online. Jego uczestnicy mieli, za pośrednictwem czatu, możliwość rozmowy z Członkiem Zarządu PZU odpowiedzialnym za Pion Finansowy i Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich. W konferencji WallStreet 24 PZU wziął udział już po raz dziesiąty;
 • czaty z inwestorami indywidualnymi, organizowane po każdej publikacji kwartalnych wyników finansowych, z udziałem Członka Zarządu PZU odpowiedzialnego za Pion Finansowy.

PZU nieprzerwanie od 2012 roku uczestniczy w programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, realizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jego celem jest propagowanie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi.

Wyróżnienia i nagrody za działania RI

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów i analityków, jak i media. Dowodem są przyznane w 2020 roku nagrody i wyróżnienia, m.in. w konkursie „The Best Annual Report 2019” zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków:

 • nagroda specjalna „The Best of the Best” (po raz drugi);
 • nagroda specjalna za najlepszy raport roczny on-line w kategorii „Banki i instytucje finansowe”;
 • nagroda specjalna za najlepszy raport zintegrowany w kategorii „Banki i instytucje finansowe”.

Strategia RI na 2021 rok

Główne cele relacji inwestorskich PZU na 2021 rok (kontynuacja):

 • umacnianie dobrych relacji między Zarządem PZU a środowiskiem inwestorskim zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym;
 • zapewnienie wśród inwestorów i analityków zrozumienia i aprobaty dla nowej strategii PZU;
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji PZU – przez dalsze budowanie zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy inwestorów, którzy znają Spółkę i dysponują dużą wiedzą na jej temat;
 • zapewnienie rzetelnej wyceny akcji PZU przez dostarczenie analitykom banków inwestycyjnych i domów maklerskich (sell-side) wysokiej jakości informacji o działalności PZU, trendach w branży, czynnikach wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych przez nich rekomendacji;
 • zwiększenie pokrycia analitycznego sell-side, w szczególności wśród zagranicznych banków inwestycyjnych;
 • dostarczanie Zarządowi PZU regularnych informacji na temat postrzegania PZU wśród uczestników rynku kapitałowego oraz szerokiej wiedzy o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach spółki;
 • monitoring sentymentu inwestorów do akcji PZU oraz zmian w strukturze akcjonariatu, mający na celu wybór najbardziej adekwatnych działań i narzędzi relacji inwestorskich;
 • rozwój narzędzi cyfrowych odpowiadających na potrzeby inwestorów, m.in. implementacja nowych rozwiązań do raportu rocznego online i poprawa funkcjonalności serwisu relacji inwestorskich.

Główne cele relacji inwestorskich PZU na 2021 rok (nowe inicjatywy):

 • zwiększenie zakresu i częstotliwości komunikacji zdalnej z inwestorami;
 • poszerzenie zakresu raportowania niefinansowego o elementy związane ze zmianami klimatu;
 • zwiększenie stopnia integracji sprawozdawczości w raporcie online;
 • uruchomienie pilotażowego programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych.