zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

46. Inne zobowiązania

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 46. Inne zobowiązania
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

46.1 Zasady rachunkowości

Zobowiązania finansowe ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, iż ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym. W przypadku transakcji zawieranych na zorganizowanym rynku, nabycie bądź sprzedaż zobowiązań finansowych ujmuje się w księgach w dacie zawarcia transakcji.

Zobowiązanie finansowe (lub jego część) jest wyłączane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaklasyfikowano w szczególności:

  • zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż);
  • kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked);
  • zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych.

Do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie zaklasyfikowano w szczególności zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Ze względu na krótkoterminowy charakter, zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w wartości wymaganej zapłaty.

Koszty do zapłacenia wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostek Grupy PZU przez kontrahentów zewnętrznych lub z obowiązku wykonania świadczeń, których wartość można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana wycenia się w kwocie szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Koszt urlopów pracowniczych uznaje się na bazie memoriałowej, stosując metodę zobowiązań. Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych ustala się w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez pracowników, a stanem jaki istniałby, gdyby urlopy były wykorzystywane proporcjonalnie do upływu czasu w okresie, za które te urlopy przysługują pracownikom.

46.2 Dane ilościowe

Inne zobowiązania 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej 1 389 675
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) 851 293
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 268 259
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 265 90
Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nabycia akcji Tomma 5 33
Koszty do zapłacenia 1 963 2 030
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 359 390
Zarachowane koszty wynagrodzeń 609 635
Zarachowane koszty reasekuracji 731 706
Pozostałe 264 299
Przychody pobierane z góry 395 322
Pozostałe zobowiązania 8 687 7 572
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 1 154 599
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 064 1 066
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 1 044 905
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych 1 140 1 096
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 915 892
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych 354 408
Rozrachunki publiczno-prawne 223 289
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG 514 356
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 223 197
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 143 161
Zobowiązania wobec pracowników 42 47
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych 30 69
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 611 258
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 355 352
Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych 156 139
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego 116 182
Zobowiązania z tytułu darowizn 21 23
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku 21 12
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 14 15
Zobowiązanie z tytułu zwrotu kosztów kredytu 88 106
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej 31 29
Pozostałe 428 371
Inne zobowiązania, razem 12 434 10 599

Na 31 grudnia 2020 roku i na 31 grudnia 2019 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 90% to zobowiązania krótkoterminowe. 

Inne zobowiązania 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Do 1 roku 11 246 9 592
Powyżej 1 roku do 5 lat 759 544
Powyżej 5 lat 429 463
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 12 434 10 599