zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Rachunek zysków i strat (2016-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Rachunek zysków i strat (2016-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 20 219 22 847 23 470 24 191 23 866
Składki zarobione netto 18 625 21 354 22 350 23 090 23 024
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 740 2 312 3 355 3 279 3 166
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 3 312 7 893 9 931 11 298 8 486
Odszkodowania i świadczenia netto -12 732 -14 941 -14 563 -15 695 -15 580
Koszty akwizycji -2 613 -2 901 -3 130 -3 363 -3 317
Koszty administracyjne -2 923 -5 357 -6 609 -6 606 -6 597
Koszty odsetkowe -697 -1 350 -2 046 -2 129 -1 134
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -721 -1 552 -2 201 -2 790 -3 990
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 991 5 458 7 087 7 084 4 058
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności -3 16 -1 -4 0
Zysk (strata) brutto 2 988 5 474 7 086 7 080 4 058
Zysk (strata) netto, w tym: 2 374 4 185 5 368 5 185 2 530
Zyski (straty) właścicieli 1 935 2 895 3 213 3 295 1 912
Zyski (straty) mniejszości 439 1 290 2 155 1 890 618
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* 863 510 930 863 519 608 863 347 220 863 285 340 863 332 499
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) 2,24 3,35 3,72 3,82 2,21
Zysk netto PZU (Emitenta) 1 573 2 459 2 712 2 651 1 919
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,82 2,85 3,14 3,07 2,22
*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych
Dane na 31 grudnia za lata 2016-2019 zostały przekształcone