zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

17. Pozostałe przychody operacyjne

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 17. Pozostałe przychody operacyjne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Pozostałe przychody operacyjne 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe 672 568
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 179 217
Rozwiązanie rezerw 169 17
Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń 39 46
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 67 66
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 4 -
Otrzymane odszkodowania 8 23
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej 55 34
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1 11
Pozostałe 201 221
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 395 1 203