zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Wynagrodzenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających

PZU Raport Roczny 2020 > Wynagrodzenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone Uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 37/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 24 maja 2019 roku. Zgodnie z uchwałą zmieniającą miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.

Ustalone w ten sposób wynagrodzenie miesięczne jest podwyższane dla:

  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10%;
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o 9%;
  • Sekretarza Rady Nadzorczej o 8%;
  • Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów o 9%, przy czym dodatkowe wynagrodzenia nie sumują się.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu są kształtowane przez Radę Nadzorczą zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (z późn. zm.), uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 26 maja 2020 roku w sprawie „Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA” oraz wymaganiami ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wymienione zasady stanowią, że wynagrodzenie całkowite przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki składa się z:

  • wynagrodzenia stałego – zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe, które nie może przekroczyć przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 4 ust. 3 ww. ustawy;
  • wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych z katalogu, do którego zgodnie z ww. ustawą należy między innymi poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych; wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego, a istotna część wynagrodzenia zmiennego jest przyznawana w formie odroczonego wynagrodzenia zmiennego; odroczone wynagrodzenie zmienne jest wypłacane przez okres trzech kolejnych lat; z upływem 12, 24 i 36 miesięcy od daty przyznania Członek Zarządu może nabyć prawo do 1/3 części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany rok po spełnieniu warunków opisanych w umowie o świadczenie usług zarządzania.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynikające z systemu zmiennego wynagradzania świadczenia dla Członków Zarządu PZU za lata 2017 i 2018 zostały przyznane i wypłacone. Wypłata dotyczyła nieodroczonej części wynagrodzenia zmiennego i pierwszej transzy wynagrodzenia zmiennego odroczonego.

Umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane z Członkami Zarządu regulują ponadto okres ich wypowiedzenia oraz kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie obowiązywania umów i po ich rozwiązaniu w zamian za odszkodowanie. Nie przewidują rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia Członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny za wyjątkiem odpraw wypłacanych po spełnieniu przesłanek umownych, w zakresie których mieści się przypadek odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia emitenta w drodze przejęcia.

W 2020 roku spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń Członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani Członkom swoich Rad Nadzorczych.

Poniżej przedstawiono wartość wynagrodzeń lub świadczeń niepieniężnych wypłaconych lub przekazanych w 2019 lub 2018 roku obecnym i byłym Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu PZU i Dyrektorom Grupy PZU.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys. zł)
1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2020
w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017 i 2018 w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017 – 2019
Zarząd, z czego: 10 664 4 412 12 892 3 909
Beata Kozłowska-Chyła nd. nd. 776 -
Ernest Bejda nd. nd. 617 -
Marcin Eckert 672 - 1 321 391
Małgorzata Kot nd. nd. 297 -
Tomasz Kulik 1 482 627 1 567 637
Maciej Rapkiewicz 1 733 879 1 567 637
Małgorzata Sadurska 1 543 689 1 581 651
Krzysztof Szypuła nd. nd. 4151) -
Aleksandra Agatowska 611 423 356 282
Adam Brzozowski 532 - 1 3952) 310
Elżbieta Häuser-Schöneich 532 - 1 3953) 310
Paweł Surówka 1 799 915 1 6054) 691
Roger Hodgkiss 1 7605) 879 nd. nd.
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 530 2 034 2 374 741
Aleksandra Agatowska 239 - 384 -
Bartłomiej Litwińczuk 821 482 616 244
Dorota Macieja 754 415 616 244
Małgorzata Kot nd. nd. 140 -
Roman Pałac 923 572 6186) 253
Tomasz Karusewicz 7937) 565 nd. nd.
Rada Nadzorcza, z czego: 1 761 - 2 007 -
Maciej Łopiński 184 - 195 -
Paweł Górecki 182 - 193 -
Robert Śnitko 167 - 188 -
Marcin Chludziński 167 - 177 -
Agata Górnicka 167 - 177 -
Robert Jastrzębski 176 - 193 -
Tomasz Kuczur 101 - 177 -
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 101 - 177 -
Krzysztof Opolski 101 - 188 -
Józef Wierzbowski nd. nd. 106 -
Maciej Zaborowski 167 - 177 -
Alojzy Nowak 182 - 59 -
Katarzyna Lewandowska 66 - nd. nd.

1 W tym wynagrodzenie stałe i premia roczna z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów.
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
3 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
4 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 483 tys. zł i odprawa 242 tys. zł.
5 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 383 tys. zł i odprawa 192 tys. zł.
6 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 193 tys. zł i odprawa 97 tys. zł.
7 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 49 tys. zł i odprawa 77 tys. zł.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU
(w tys. zł)
1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2020
w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017 i 2018 w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017 – 2019
Zarząd, z czego: 1 471 1 012 892 -
Marcin Eckert 48 - - -
Małgorzata Kot nd. nd. 224 -
Tomasz Kulik 298 298 - -
Maciej Rapkiewicz 135 135 - -
Krzysztof Szypuła nd. nd. 6681) -
Aleksandra Agatowska 788 377 nd. nd.
Paweł Surówka 67 67 - -
Roger Hodgkiss 135 135 nd. nd.
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 831 1 946 3 573 1 429
Aleksandra Agatowska nd. nd. 784 285
Bartłomiej Litwińczuk 979 471 934 377
Dorota Macieja 943 434 934 377
Roman Pałac 1 052 526 9212) 390
Tomasz Karusewicz 8573) 515 nd. nd.

1 W tym wynagrodzenie stałe i premia roczna z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów.
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 280 tys. zł i odprawa 140 tys. zł.
3 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 74 tys. zł i odprawa 115 tys. zł.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2020
Zarząd, z czego: 2 242 2 626
Beata Kozłowska-Chyła nd. 118
Ernest Bejda nd. 58
Marcin Eckert 200 6571)
Małgorzata Kot nd. 90
Tomasz Kulik 6492) 156
Maciej Rapkiewicz 227 160
Małgorzata Sadurska 259 241
Krzysztof Szypuła nd. 101
Adam Brzozowski 148 214
Paweł Surówka 331 6613)
Elżbieta Häuser-Schöneich 119 170
Aleksandra Agatowska 207 nd.
Roger Hodgkiss 102 nd.
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 768 697
Aleksandra Agatowska nd. 214
Bartłomiej Litwińczuk 200 235
Dorota Macieja 197 209
Roman Pałac 228 39
Tomasz Karusewicz 143 nd.

W tym 445 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
2 W tym 473 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
3 W tym 515 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.

 

Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec byłych osób zarządzających i nadzorujących albo byłych członków organów administrujących ani zobowiązań zaciągniętych w związku z przedmiotowymi świadczeniami.