zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

15. Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 15. Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

15.1 Zasady rachunkowości

Odpisy z tytułu utraty wartości zawierają saldo utworzonych i rozwiązanych odpisów z tytułu utraty wartości, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 38.1.

15.2 Dane ilościowe

Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów
z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych
1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe -22 21
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody -38 -3
Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie 16 24
- instrumenty dłużne 1 -8
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 -1
- pożyczki 14 33
Należności od klientów z tytułu kredytów -3 117 -2 148
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie -3 113 -2 142
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody -4 -6
Udzielone gwarancje i poręczenia -194 -42
Należności -10 -36
Jednostka stowarzyszona – EMC Instytut Medyczny SA - (3)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 1 -
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu
utraty wartości instrumentów finansowych, razem
-3 342 -2 208