zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Matryca istotności

PZU Raport Roczny 2020 > Matryca istotności
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
„W Grupie PZU spełniamy standardy polityki informacyjnej spółek publicznych w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku regulowanym. Dzięki rzetelnemu i sprawnemu informowaniu o naszej działalności oraz naszych produktach i zamierzeniach zapewniamy wszystkim uczestnikom rynku możliwość pełnej oceny Grupy PZU"

[GRI 102-50]

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PZU zawiera dane za 2020 rok. Wpisuje się w ogólną strategię, służącą zrozumieniu i poprawie wyników w zakresie ESG oraz budowaniu relacji z kluczowymi interesariuszami. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku i jej wymogami dotyczącymi raportowania niefinansowego. Cenne wskazówki służące sporządzeniu merytorycznej zawartości tego sprawozdania stanowiły również światowe wytyczne i standardy, m.in. międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards), międzynarodowe wytyczne raportowania zintegrowanego (International Integrated Reporting Council, IIRC), a także wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu oraz rekomendacje Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).

„Przedstawione informacje opracowano z najwyższą starannością według zasad transparentności i otwartości wyznawanych przez całą Grupę Kapitałową PZU. Dane są rzetelne, spójne, a także kompleksowe i jednocześnie zwięzłe. Dzięki takiemu ujęciu sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych pomaga spółkom doskonalić się w społecznej odpowiedzialności biznesu. Poruszone w nim kwestie wraz z miernikami realizacji celów pokazują konkretne działania, jakie Grupa PZU podejmuje dla zrównoważonego rozwoju.”
Magdalena Komaracka, CFA, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich PZU

[GRI 102-45]

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU za 2020 rok obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Kapitałowej PZU i jej jednostki dominującej PZU zgodnie ze strukturą organizacji uwzględnioną w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. 

Dane z PZU Życie, Grupy Alior Banku, Grupy Banku Pekao, LINK4, TUW PZUW oraz podmiotów zagranicznych AAS Balta, AB Lietuvos Draudimas oraz PrJSC IC PZU Ukraine zostały skonsolidowane i zaprezentowane w ramach informacji dotyczących Grupy PZU. Natomiast Alior Bank oraz Bank Pekao jako jednostki zainteresowania publicznego zdecydowały się również osobno, zamieścić odrębne ujawnienia dotyczące danych niefinansowych, również w postaci skonsolidowanej. 

Grupa PZU Zdrowie, gdzie jednostką dominującą jest PZU Zdrowie, a także Armatura Kraków i PZU CO (CIG) nie funkcjonują jako jednostki zainteresowania publicznego i nie podlegają osobnym obowiązkom regulacyjnym w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Informacje dotyczące tych oraz pozostałych spółek Grupy PZU zostały zaprezentowane w ramach danych skonsolidowanych przedstawionych w raporcie. 

Dodatkowo zaprezentowane zostały zaktualizowane skonsolidowane dane niefinansowe za 2019 rok dla wyżej wymienionych podmiotów.

[GRI 102-46][IIRC] 

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności poszczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione w zakresie, w jakim są niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Grupy PZU. Odpowiednio mniej miejsca poświęcono jednostkom mniejszym, których wpływ na całokształt obrazu Grupy PZU jest niewielki czy wręcz marginalny. 

Podczas definiowania merytorycznej treści raportu zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi przeprowadzono proces składający się z następujących etapów: 

  • Identyfikacja – po analizie wewnętrznych dokumentów oraz zewnętrznych publikacji dotyczących Grupy i informacji prasowych spółek, a także przeglądzie raportów branżowych wybrano 46 kluczowych zagadnień z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej i prowadzonej działalności; 

  • Priorytetyzacja – w styczniu 2021 roku interesariusze Grupy: inwestorzy indywidualni, dostawcy, klienci, partnerzy biznesowi, analitycy biur maklerskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, przedstawiciele administracji centralnej, a także pracownicy Grupy zarówno z najwyższej kadry menedżerskiej, jak i niższych szczebli – w sumie ponad 100 osób wzięło udział w badaniu ankietowym na temat istotności zagadnień ujętych w sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych. Ankieta pozwoliła także zidentyfikować znane i cenione przez interesariuszy działania Grupy PZU na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki ankiety pomogły określić, czym Grupa PZU wyróżnia się jako podmiot działający w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu; 

  • Walidacja – przedstawiciele Grupy PZU potwierdzili ostateczną listę kwestii priorytetowych, które zostały uwzględnione w raporcie za 2019 rok.

[GRI 102-47, GRI 103-1]

Tematy zidentyfikowane jako istotne

Wyniki ankiety zostały przedstawione na poniższej matrycy istotności. Oś Y przedstawia istotność tematów z perspektywy zarządczej wskazanych przez przedstawicieli Zarządu i Wyższej Kadry Zarządzającej. Oś X przestawia tematy wybrane przez pozostałych interesariuszy Grupy. Na podstawie analizy wyników ankiety, identyfikacji kluczowych kwestii i ich priorytetyzacji wskazano 18 istotnych tematów z 4 obszarów.

matryca istotnosci

I. Kwestie pracownicze i prawa człowieka 

1 Przejrzysty system oceny i ścieżki kariery; 

2 Edukacja i rozwój pracowników na różnym szczeblu - oferowanie możliwości rozwoju, szkolenia, dofinansowanie edukacji; 

3 Badania satysfakcji i dialog z pracownikami oraz komunikacja wewnętrzna i jej formy; 

4 Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym zapewnienie ergonomicznych warunków podczas pracy zdalnej; 

8 Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia pracowników, zapewnienie work-life balance , inicjatywy well-being; 

10 Struktura zatrudnienia.


II. Zaangażowanie społeczne 

11 Zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19; 

13 Zaangażowanie pracowników w działania prospołeczne, wolontariat pracowniczy; 

14 Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa i współpraca ze służbami ratunkowymi.


III. Odpowiedzialne zarządzanie 

21 Plany i strategia na przyszłość; 

22 Działalność badawczo-rozwojowa, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; 

23 Cyberbezpieczeństwo.


IV. Środowisko 

37 Odpowiedź firmy na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko; 

38 Zielone biuro: inicjatywy, efekty, wewnętrzna kultura ekologiczna pracowników; 

39 Edukacja i angażowanie klientów, pracowników i innych interesariuszy w obszarze ochrony środowiska; 

40 Wpływ katastrof naturalnych na działalność firmy i ofertę produktową; 

41 Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, w tym redukcja śladu węglowego; 

42 Uwzględnianie aspektów środowiskowych przy projektowaniu nowych produktów.