zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

38.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 38. Utrata wartości aktywów finansowych > 38.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie
1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto
Stan na początek okresu 170 284 17 609 10 980 6 054 204 927 159 612 16 069 7 855 7 165 190 701
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 47 445 - - 1 47 446 58 360 - - 5 58 365
Zmiany z tytułu wyceny, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -39 726 -694 -816 -734 -41 970 -39 687 -1 855 -511 -1 116 -43 169
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu -7 -1 -3 - -11 -2 - - - -2
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej - - -1 822 -39 -1 861 - -50 -1 015 - -1 065
Reklasyfikacja do koszyka 1 4 833 -4 765 -68 - - 6 125 -6 064 -61 - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 -17 442 17 887 -445 - - -11 063 11 380 -317 - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 -2 463 -1 784 4 247 - - -2 789 -1 997 4 786 - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 194 -14 256 9 445 -272 126 243 - 97
Stan na koniec okresu 163 118 28 238 12 329 5 291 208 976 170 284 17 609 10 980 6 054 204 927
Oczekiwane straty kredytowe
Stan na początek okresu -800 -1 321 -5 247 -4 315 -11 683 -870 -1 189 -3 601 -4 801 -10 461
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -657 - - -1 -658 -815 - - -3 -818
Zmiany z tytułu wyceny, poziomu ryzyka kredytowego, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu, z wyłączeniem reklasyfikacji 610 -853 -2 478 243 -2 478 1 007 -501 (2 186) 452 (1 228)
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej - - 1 805 39 1 844 - 50 1 015 - 1 065
Reklasyfikacja do koszyka 1 -303 280 23 - - -371 347 24 - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 113 -239 126 - - 134 -238 104 - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 151 323 -474 - - 132 224 -356 - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe -23 -66 -272 -14 -375 -17 -14 -247 37 -241
Stan na koniec okresu -909 -1 876 -6 517 -4 048 -13 350 -800 -1 321 -5 247 -4 315 -11 683
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 162 209 26 362 5 812 1 243 195 626 169 484 16 288 5 733 1 739 193 244

Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa
Stan na początek okresu 772 609 - - 1 381 1 511 - - - 1 511
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 100 - - - 100 571 - - - 571
Zmiana wyceny 43 57 - - 100 - -6 - - -6
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -76 -51 - - -127 -686 -16 - - -702
Reklasyfikacja do koszyka 2 -132 132 - - - -624 624 - - -
Inne zmiany 13 8 - - 21 - 7 - - 7
Stan na koniec okresu 720 755 - - 1 475 772 609 - - 1 381
Oczekiwane straty kredytowe
Stan na początek okresu -4 -17 - - -21 -14 - - - -14
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych - - - - - -2 - - - -2
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) -2 -2 - - -4 2 -9 - - -7
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu - - - - - 3 - - - 3
Reklasyfikacja do koszyka 2 1 -1 - - - 8 -8 - - -
Inne zmiany 1 -2 - - -1 -1 - - - -1
Stan na koniec okresu -4 -22 - - -26 -4 -17 - - -21

Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto
Stan na początek okresu 35 614 368 34 - 36 016 34 657 35 33 2 34 727
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 31 790 - - - 31 790 9 538 - - - 9 538
Zmiana wyceny 820 - - - 820 683 - - - 683
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -10 834 -33 - - -10 867 -9 112 - - -2 -9 114
Reklasyfikacja do koszyka 1 299 -299 - - - - - - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 -38 38 - - - -332 332 - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 199 -1 - - 198 180 1 1 - 182
Stan na koniec okresu 57 850 73 34 - 57 957 35 614 368 34 - 36 016
Oczekiwane straty kredytowe
Stan na początek okresu -33 -19 -34 - -86 -35 -7 -33 - -75
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -20 - - - -20 -6 - - - -6
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 9 - - - 9 -4 -3 - - -7
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 11 1 - - 12 5 - - - 5
Reklasyfikacja do koszyka 1 -16 16 - - - - - - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 - - - - - 9 -9 - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe -1 - - - -1 -2 - -1 - -3
Stan na koniec okresu -50 -2 -34 - -86 -33 -19 -34 - -86
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 57 800 71 - - 57 871 35 581 349 - - 35 930

Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa
Stan na początek okresu 54 537 156 - - 54 693 38 142 73 - - 38 215
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 405 843 - - - 405 843 203 057 - - - 203 057
Zmiana wyceny 1 054 -1 - - 1 053 725 -5 - - 720
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu -12 - - - -12 -8 - - - -8
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -398 632 -49 - - -398 681 -187 893 - - - -187 893
Reklasyfikacja do koszyka 1 13 -13 - - - - - - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 -163 163 - - - -87 87 - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 747 - - - 747 601 1 - - 602
Stan na koniec okresu 63 387 256 - - 63 643 54 537 156 - - 54 693
Oczekiwane straty kredytowe
Stan na początek okresu -41 -2 - - -43 -37 -3 - - -40
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -35 - - - -35 -18 - - - -18
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) -5 -10 - - -15 -1 2 - - 1
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 11 1 - - 12 14 - - - 14
Reklasyfikacja do koszyka 1 -1 1 - - - - - - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 3 -3 - - - 1 -1 - - -
Stan na koniec okresu -68 -13 - - -81 -41 -2 - - -43

Odpis dotyczący dłużnych inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży wynosi zero.

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto
Stan na początek okresu 1 455 1 - - 1 456 2 770 1 9 - 2 780
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 110 971 - - - 110 971 228 598 - - - 228 598
Zmiana wyceny 26 - - - 26 4 - - - 4
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -111 481 - - - -111 481 -229 902 - - - -229 902
Inne zmiany, w tym różnice kursowe -18 -1 - - -19 -15 - -9 -24
Stan na koniec okresu 953 - - - 953 1 455 1 - - 1 456
Oczekiwane straty kredytowe
Stan na początek okresu -2 - - - -2 -2 - -9 - -11
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych - - - - - -6 - - - -6
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) - - - - - 2 - - - 2
Inne zmiany 1 - - - 1 4 - 9 - 13
Stan na koniec okresu -1 - - - -1 -2 - - - -2
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 952 - - - 952 1 453 1 - - 1 454

Pożyczki 1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto
Stan na początek okresu 4 517 - - - 4 517 4 595 - - - 4 595
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 1 173 - - - 1 173 547 - - - 547
Zmiana wyceny 56 - - - 56 14 - - - 14
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -2 349 - - - -2 349 -577 -61 - - -638
Reklasyfikacja do koszyka 2 -79 79 - - - -61 61 - - -
Inne zmiany - - - - - -1 - - - -1
Stan na koniec okresu 3 318 79 - - 3 397 4 517 - - - 4 517
Oczekiwane straty kredytowe
Stan na początek okresu -27 - - - -27 -60 - - - -60
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -5 - - - -5 -2 - - - -2
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 3 - - - 3 33 -2 - - 31
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 16 - - - 16 1 3 - - 4
Reklasyfikacja do koszyka 2 6 -6 - - - 1 -1 - - -
Stan na koniec okresu -7 -6 - - -13 -27 - - - -27
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 3 311 73 - - 3 384 4 490 - - - 4 490

Należności 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Wartość bilansowa brutto
Stan na początek okresu 6 825 7 282
Zmiany w okresie 508 -457
Stan na koniec okresu 7 333 6 825
Oczekiwane straty kredytowe
Stan na początek okresu -1 088 -939
Zmiany w okresie 1 -149
Stan na koniec okresu -1 087 -1 088
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 6 246 5 737