zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

14. Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 14. Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

14.1 Zasady rachunkowości

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych i nieruchomości inwestycyjnych.

14.2 Dane ilościowe

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 1 stycznia – 31 grudnia
2020
1 stycznia – 31 grudnia
2019
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 265 352
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 171 150
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 45 174
Instrumenty kapitałowe -41 -18
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne -1 118
Instrumenty dłużne 87 74
Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie 49 28
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie -3 33
Instrumenty pochodne 23 -1
Krótka sprzedaż 10 4
Należności -182 -112
Nieruchomości inwestycyjne 3 2
Wynik z tytułu utraty kontroli nad RUCH -5 -
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji, razem 111 278