zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Indeks treści GRI

PZU Raport Roczny 2020 > Indeks treści GRI
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

[GRI 102-55]

  Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika
         
  Założenia i podstawy raportowania
  GRI 101   Założenia i podstawy raportowania  
  Wskaźniki profilowe
  Profil organizacji
  GRI 102 102-1 Nazwa organizacji O grupie
  GRI 102 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi O grupie
  GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Centrala PZU Warszawa, al. Jana Pawła II 24
  GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej O grupie
  GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki O grupie
  GRI 102 102-7 Skala działalności O grupie; Efektywność finansowa
  GRI 102 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Zarządzanie Kapitałem Ludzkim; Dodatkowe dane HR
  GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw Współpraca z dostawcami
  GRI 102 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości W 2020 roku i do daty publikacji niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PZU:
 • 2 stycznia 2020 roku doszło do połączenia Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „PROF-MED” sp. z o.o. z Centrum Medycznym Medica sp. z o.o.;
 • 19 lutego 2020 roku Alior Bank nabył 100% udziałów w spółce Harberton sp. z o.o.;
 • 17 kwietnia 2020 roku zarejestrowano w KRS spółkę RBL_VC sp. z o.o. ASI S.K.A, założoną 21 listopada 2019 roku przez Alior Bank i RBL_VC sp. z o.o.;
 • 3 czerwca 2020 roku spółki Harberton sp. z o. o., w której Alior Bank posiada 100% udziałów i Lurena Investments B.V. zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży akcji. Na jej podstawie Alior Bank pośrednio nabył 108 824 007 akcji spółki RUCH SA, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego za cenę 1 zł. Spółka Haberton sp. z o.o. stała się pośrednio właścicielem następujących podmiotów, w 100% zależnych od spółki RUCH SA: Fincores Business Solutions sp. z o.o., RUCH Detal SA, RUCH Marketing sp. z o.o., RUCH Nieruchomości V sp. z o.o.;
 • 30 czerwca 2020 roku doszło do połączenia spółki PZU Zdrowie ze spółką Alergo-Med Sp. z o.o. oraz spółki „Bonus-Diagnosta” sp. z o.o. z Asklepios Diagnostyka sp. z o.o.;
 • 1 września 2020 roku została zawiązana spółka akcyjna PZU Projekt 01 SA z kapitałem zakładowym 150 tys. zł;
 • 30 października 2020 roku połączono spółki PZU Zdrowie i FCM Zdrowie sp. z o.o. W wyniku tej transakcji cały majątek spółki FCM Zdrowie sp. z o.o. został przejęty przez PZU Zdrowie, a spółka FCM Zdrowie sp. z o.o. przestała istnieć;
 • 30 października 2020 roku PZU Zdrowie nabył 24 000 udziałów w spółce CM Gamma sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, dzięki czemu udział PZU Zdrowie w spółce CM Gamma sp. z o.o. zwiększył się z 60,46% do 100%;
 • 3 listopada 2020 roku PZU nabył 96 000 000 akcji w spółce Armatura Kraków SA o wartości nominalnej 1 zł każda.10 listopada 2020 roku nastąpiło wydanie akcji. Tym samym PZU posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach spółki Armatura Kraków SA;
 • 24 listopada 2020 nastąpiły zmiany struktury właścicielskiej w spółce RUCH SA, w wyniku których spółki PZU i PZU Życie posiadają po 14,5% udziału w kapitale zakładowym oraz po 14,5% udziału w głosach spółki Ruch SA, a Alior Bank posiada 6% udziału w kapitale zakładowym i 6% udziału w głosach spółki Ruch SA;
 • 7 stycznia 2021 roku spółka CORSHAM sp. z o.o. zbyła wszystkie posiadane udziały w spółce PayPo sp. z o.o.;
 • 1 lutego 2021 spółka Haberton sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Rejestracja zmiany w KRS nastąpiła 25 lutego 2021 roku.
  GRI 102 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
  GRI 102 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Zaangażowanie społeczne Grupy PZU; Biznes w obliczu zmian klimatu
  GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Interesariusze
  Strategia
  GRI 102 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu PZU SA
  GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Innowacje; Pandemia COVID-19; Zmiany klimatu; Ryzyka ESG
  Etyka i integralność
  GRI 102 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
  GRI 102 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porad dotyczących zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz w sprawach związanych z integralnością organizacji System zgłaszania nieprawidłowości
  Ład organizacyjny
GRI 102 102-20 Odpowiedzialność na poziomie zarządczym za kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym Strategia CSR (2017-2020)
         
  Zaangażowanie interesariuszy
  GRI 102 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Interesariusze
  GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Warunki pracy
  GRI 102 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Interesariusze
  GRI 102 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania Interesariusze
  GRI 102 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie Interesariusze
  Praktyka raportowania
  GRI 102 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Matryca istotności
  GRI 102 102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów Matryca istotności
  GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy Matryca istotności
  GRI 102 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Z uwagi na poszerzenie zakresu zbieranych danych, wzmacnianie jakości systemu zarządzania oraz przeprowadzony proces wewnętrznej weryfikacji korekcie podlegały informacje prezentowane w ramach raportu za 2019 rok
  GRI 102 102-49 Zmiany w raportowaniu Nie było znacznych zmian w stosunku do poprzedniego raportu dotyczących zakresu i zasięgu raportu.
  GRI 102 102–50 Okres raportowania Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
  GRI 102 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Ostatni raport został opublikowany 12 marca 2020 roku i dotyczył danych z 2019 rok.
  GRI 102 102-52 Cykl raportowania Roczny
  GRI 102 102-53 Dane kontaktowe Piotr Wiśniewski

Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich
daneniefinansowe@pzu.pl
  GRI 102 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w wersji Core lub Comprehensive Raport sporządzono w wersji Core
  GRI 102 102-55 Indeks GRI Indeks treści GRI
  GRI 102 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Raport nie podlega weryfikacji zewnętrznej
  Podejście do zarządzania
  GRI 103 103-1 Wyjaśnienie zagadnień zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Matryca istotności
  GRI 103 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Strategia CSR (2017-2020); Klient w centrum; Innowacje; Odpowiedzialna sprzedaż; Cyberbezpieczeństwo; Kwestie pracownicze; Warunki pracy; Rozwój pracowników; Dzielenie się wiedzą; Różnorodność i poszanowanie praw człowieka; Zaangażowanie społeczne Grupy PZU; Opieka medyczna; Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu; Wpływ na środowisko; Pandemia COVID-19; Zmiany klimatu; Ryzyka ESG; Etyczne podstawy prowadzenia biznesu; Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów; Bezpieczeństwo transakcji
  GRI 103 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Strategia CSR (2017-2020); Klient w centrum; Innowacje; Rozwój pracowników; Dzielenie się wiedzą; Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu; Pandemia COVID-19; Zmiany klimatu; Ryzyka ESG; Etyczne podstawy prowadzenia biznesu; Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
  Wskaźniki tematyczne:
  Tematy ekonomiczne:
  Wyniki ekonomiczne
  GRI 201 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) Efektywność finansowa
  Przeciwdziałanie korupcji
  GRI 205 205-1 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
  GRI 205 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji. Wskaźnik raportowany częściowo. Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
  GRI 205 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
  Naruszenie zasad wolnej konkurencji
  GRI 206 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Bezpieczeństwo transakcji 
Transparentność podatkowa
GRI 207 207-1 Podejście do sprawozdawczości podatkowej Transparentność podatkowa
GRI 207 207-2 Kontrola i zarządzenie ryzkiem w sprawozdawczości podatkowej Transparentność podatkowa
GRI 207 207-3 Zaangażowanie w rozwój polityki podatkowej Transparentność podatkowa
GRI 207 207-4 Sprawozdawczość podatkowa spółek zagranicznych Transparentność podatkowa
  Tematy środowiskowe
  Materiały
  GRI 301 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Wpływ na środowisko
  Energia
  GRI 302 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców Wpływ na środowisko
  GRI 302 302-4 Redukcja zużycia energii Wpływ na środowisko
  Zgodność z regulacjami środowiskowymi
  GRI 303 303-5 Łączny pobór wody w podziale na źródła Wpływ na środowisko
Emisje
GRI 305 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Wpływ na środowisko
GRI 305 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Wpływ na środowisko
GRI 305 305-3 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Wpływ na środowisko
GRI 305 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Wpływ na środowisko
GRI 305 305-5 Redukcje emisji gazów cieplarnianych Wpływ na środowisko
  Zgodność z regulacjami środowiskowymi
  GRI 307 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska Wpływ na środowisko
  Tematy społeczne
  Zatrudnienie
  GRI 401 401-1 Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  GRI 403 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą Warunki pracy
  Edukacja i szkolenia
  GRI 404 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika Rozwój pracowników
  GRI 404 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Rozwój pracowników 
  GRI 404 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Rozwój pracowników
  Różnorodność i równość szans
  GRI 405 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności Dodatkowe dane HR; Różnorodność i poszanowanie praw człowieka
GRI 405 405-2 Średnie wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
  Przeciwdziałanie dyskryminacji
  GRI 406 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Różnorodność i poszanowanie praw człowieka
  Marketing oraz oznakowanie produktów i usług
  GRI 417 417-1 Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat Odpowiedzialna sprzedaż
  GRI 417 417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat Odpowiedzialna sprzedaż
  GRI 417 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej Odpowiedzialna sprzedaż
  Ochrona prywatności klienta
  GRI 418 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych Cyberbezpieczeństwo 
  Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi
  GRI 419 419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi Bezpieczeństwo transakcji; Różnorodność i poszanowanie praw człowieka
  Aspekt sektorowy: społeczności lokalne
  G4-FS13   Punkty dostępu na terenach słabo zaludnionych i słabiej rozwiniętych gospodarczo Odpowiedzialna sprzedaż
  G4-FS14   Inicjatywy podjęte w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla osób defaworyzowanych O grupie; Odpowiedzialna sprzedaż; Różnorodność i poszanowanie praw człowieka
  G4-FS15   Polityki zapewniające uczciwe projektowanie oraz sprzedaż produktów i usług finansowych Odpowiedzialna sprzedaż
  G4-FS16   Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców Dzielenie się wiedzą