zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Dochody Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Dochody Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Składki

W 2020 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 23 866 mln zł, czyli o 1,3% (325 mln zł) mniej niż w 2019 roku. Na zmianę przypisu składki brutto (z wyłączeniem składki
między segmentami) największy wpływ miały:

 • wzrost o 131 mln zł (+8,3% r/r, do poziomu 1 712 mln zł) przypisu składki w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w związku z rozwojem sprzedaży produktów unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz stale rosnącym przypisem składki produktów ochronnych o charakterze kapitałowym i terminowym oferowanych w kanałach własnych;
 • wzrost o 41 mln zł (+0,6% r/r, do poziomu 7 007 mln zł) sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – w szczególności zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej oraz aktywnej dosprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych;
 • spadek o 132 mln zł (-1,3% r/r, do poziomu 10 200 mln zł) sprzedaży w segmencie klienta masowego w Polsce – dotyczył zwłaszcza ubezpieczeń komunikacyjnych, został częściowo zniwelowany wzrostem przypisu składki w ubezpieczeniach NNW i pozostałych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu medycznego na wypadek zakażenia COVID-19;
 • spadek o 302 mln zł (-9,3%, do poziomu 2 962 mln zł) przypisu składki w segmencie klienta korporacyjnego – dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych zarówno firmom leasingowym, jak i flotowych; był efektem mniejszej liczby zawieranych polis i spadku ich średniej ceny, na co wpływ oprócz pandemii COVID-19 miała utrzymująca się na rynku presja cenowa;
 • spadek o 63 mln zł (-3,1% r/r, do poziomu 1 985 mln zł) sprzedaży w spółkach zagranicznych, będący efektem przede wszystkim słabszej sprzedaży polis komunikacyjnych i turystycznych zarówno w krajach bałtyckich jak i na Ukrainie z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 

Struktura składki przypisanej brutto Grupy PZU (w %)

Segmenty ubezpieczeń (w mln zł), lokalne standardy rachunkowości

Przypis składki brutto (na zewnątrz)
Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości 2016 2017 2018 2019 2020
RAZEM 20 219 22 847 23 470 24 191 23 866
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe – Polska (składka przypisana na zewnątrz) 10 878 12 702 13 384 13 596 13 162
Ubezpieczenia masowe - Polska 8 742 10 029 10 325 10 332 10 200
OC komunikacyjne 3 635 4 606 4 610 4 383 4 205
AC komunikacyjne 2 147 2 406 2 524 2 572 2 513
Inne produkty 2 960 3 017 3 191 3 377 3 482
Ubezpieczenia korporacyjne - Polska 2 136 2 673 3 059 3 264 2 962
OC komunikacyjne 532 735 845 814 677
AC komunikacyjne 712 848 878 827 669
Inne produkty 892 1 090 1 336 1 623 1 616
Razem ubezpieczenia na życie - Polska 7 949 8 519 8 237 8 546 8 719
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane - Polska 6 775 6 855 6 891 6 966 7 007
Ubezpieczenia indywidualne - Polska 1 174 1 664 1 346 1 581 1 712
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe - Ukraina i kraje bałtyckie 1 305 1 527 1 729 1 897 1 827
Ukraina - ubezpieczenia majątkowe i osobowe 173 181 202 256 214
Kraje bałtyckie - ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 132 1 346 1 527 1 641 1 613
Razem ubezpieczenia na życie - Ukraina i kraje bałtyckie 88 100 120 151 158
Ukraina - ubezpieczenia na życie 37 42 55 79 77
Kraje bałtyckie - ubezpieczenia na życie 51 58 65 72 81

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat

W 2020 roku przychody netto z tytułu prowizji i opłat wyniosły 3 166 mln zł i były o 113 mln zł, a więc o 3,4% niższe niż w poprzednim roku. Zdecydowały o tym głównie wyższe koszty prowizyjne w działalności bankowej.

Na wysokość przychodów złożyły się głównie:

 • przychody netto z tytułu prowizji i opłat w działalności bankowej – w wysokości 2 522 mln zł, niższe o 81 mln zł, a więc 3,1% w stosunku do poprzedniego roku, zawierały głównie: prowizje maklerskie, przychody i koszty związane z obsługą rachunków bankowych oraz kart płatniczych i kredytowych, a także wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń;
 • przychody z tytułu zarządzania aktywami OFE – w wysokości 130 mln zł, niższe o 13 mln zł, a więc 9,1%, w stosunku do poprzedniego roku; przyczyną spadku był brak przychodów z rachunku rezerwowego i niższe przychody z wynagrodzenia za zarządzanie;
 • przychody i opłaty od funduszy i towarzystw funduszy inwestycyjnych – w wysokości 509 mln zł, niższe o 19 mln zł, a więc o 3,6%, w stosunku do 2019 roku.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej i koszty odsetkowe

Wynik netto działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych, bez Banku Pekao i Alior Banku, był w 2020 roku wyższy niż w poprzednim roku o 49 mln zł, a więc o 2,5% i wyniósł 2.044 mln zł. Największy wpływ miały na to:

 • wyższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, głównie ze względu na wzrost wyceny spółki z branży logistycznej;
 • sprzedaż części polskich obligacji stałokuponowych z portfela wycenianego w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przeniesienie do rachunku wyników wyceny ujmowanej dotychczas w kapitale;
 • naliczenie dodatnich różnic kursowych od portfeli wycenianych w euro stanowiących pokrycie zobowiązań ubezpieczeniowych, których wycena jest wykazywana poprzez zmianę poziomu odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto.

Wzrosty zostały częściowo zniwelowane niższymi wynikami portfeli długu zmiennokuponowego wskutek obniżenia stóp procentowych oraz przedpłat, jak również słabszymi wynikami z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych. Same wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych nie mają wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez zmianę poziomu odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto.

Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było w 2020 roku ujemne i wyniosło 3 990 mln zł wobec także ujemnego, wynoszącego 2 790 mln zł, salda w 2019 roku. Miały na to wpływ następujące czynniki:

 • jednorazowy odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku – w wysokości 746 mln zł i Banku Pekao – w wysokości 555 mln zł;
 • jednorazowy odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł;
 • mniejsze opłaty na BFG – spadły z 611 mln zł w 2019 roku do 541 mln zł w 2020 roku ze względu na niższą składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków;
 • większe obciążenie podatkiem od instytucji finansowych – wzrosło dla Grupy PZU (działalności ubezpieczeniowej i bankowej łącznie) z 1 134 mln zł w 2019 roku do 1 203 mln zł w 2020 roku, co było efektem wyższego obciążenia działalności bankowej ze względu na wzrost aktywów będących podstawą opodatkowania (stawka podatku bankowego nie uległa zmianie);
 • rozwiązanie rezerwy z 2019 roku w wysokości 89 mln zł w związku z obniżeniem ryzyka podatkowego w PZU Finance AB;
 • niższe o 60 mln zł koszty amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek;
 • rozwiązanie rezerwy w wysokości 57 mln zł na karę nałożoną na PZU decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 30 grudnia 2011 roku.