zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

7.5.1. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 7 Zarzadzanie Ryzykiem > 75 Profil Ryzyka > 7.5.1. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Ryzyko kredytowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające z wahań wiarygodności i zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych, kontrahentów i wszelkich dłużników, materializujące się niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta lub wzrostem spreadu kredytowego. Definicja obejmuje również ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych.

Ryzyko kredytowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko kredytowe w działalności bankowej – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze bankowym, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się dłużnika lub kredytobiorcy ze swoich zobowiązań;
 • ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze ubezpieczeń finansowych, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się klienta Grupy PZU – z zobowiązań wobec podmiotu trzeciego lub dłużnika/kredytobiorcy wobec klienta Grupy PZU; zagrożenie to może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia lub z niekorzystnego wpływu otoczenia gospodarczego;
 • ryzyko spreadu kredytowego – ryzyko poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowane zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – ryzyko poniesienia straty w związku z nieoczekiwanym niewykonaniem zobowiązań przez kontrahentów i dłużników lub pogorszenia się ich zdolności kredytowej.

Ryzyko koncentracji to ryzyko wynikające z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe w Grupie PZU wynika bezpośrednio z działalności bankowej, działalności lokacyjnej, działalności w segmencie ubezpieczeń finansowych i gwarancji, a także umów reasekuracji oraz działalności bancassurance. W Grupie PZU wyróżnia się następujące rodzaje ekspozycji na ryzyko kredytowe:

 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta wobec Grupy PZU z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (w działalności bankowej);
 • ryzyko bankructwa emitenta instrumentów finansowych, w które Grupa PZU inwestuje lub którymi obraca, np. obligacje korporacyjne;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta np. reasekuracja lub pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz działalność bancassurance;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta Grupy PZU wobec osoby trzeciej np. ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych, gwarancje ubezpieczeniowe.

7.5.1.1. Ryzyko koncentracji związane z działalnością kredytową

W tej sekcji przedstawiono informacje związane z działalnością kredytową banków Grupy PZU.

W celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom wynikającym z nadmiernej koncentracji zaangażowań zarówno Pekao, jak i Alior Bank ograniczają ryzyko koncentracji, ustanawiając limity i stosując normy koncentracji wynikające zarówno z przepisów zewnętrznych, jak i przyjętych wewnętrznie. Należą do nich m. in.:

 • zasady identyfikacji obszarów wystąpienia ryzyka koncentracji z tytułu działalności kredytowej;
 • uwzględnianie ryzyka koncentracji w procesie szacowania kapitału wewnętrznego; 
 • proces ustalania i aktualizowania wysokości limitów;
 • proces zarządzania limitami wraz z ustaleniem sposobu postępowania w przypadku przekroczenia dozwolonego poziomu limitu;
 • proces monitorowania ryzyka koncentracji, w tym sprawozdawczość;
 • kontrola procesu zarządzania ryzykiem koncentracji.

W procesie ustalenia i aktualizacji limitów koncentracji bierze się pod uwagę:

 • informacje o poziomie ryzyka kredytowego limitowanych segmentów portfela i ich wpływie na realizację założeń apetytu na ryzyko w zakresie jakości portfela kredytowego i pozycji kapitałowej;
 • wrażliwość limitowanych segmentów portfela na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym ocenianą w ramach cyklicznie przeprowadzanych testów warunków skrajnych;
 • wiarygodne informacje ekonomiczne i rynkowe dotyczące każdego z obszarów koncentracji zaangażowań, w szczególności wskaźniki makroekonomiczne, branżowe, informacje dotyczące trendów gospodarczych, z uwzględnieniem projekcji wysokości stóp procentowych, kursów wymiany, analizy ryzyka politycznego, ratingi rządów oraz instytucji finansowych;
 • wiarygodne informacje na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi, sektorów gospodarki, informacji ogólnogospodarczych, w tym o sytuacji gospodarczej i politycznej krajów oraz inne informacje potrzebne do oceny ryzyka koncentracji;
 • interakcje między różnymi rodzajami ryzyka, tj.: ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności i operacyjnym.

Analizy ryzyka dokonuje się w ujęciu indywidualnym i portfelowym. Podejmowane działania prowadzą do:

 • minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym poziomie zwrotu;
 • redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela kredytowego.

W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania każdorazowo przy udzielaniu kredytu lub innego produktu kredytowego ocenia się:

 • wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem m.in. szczegółowej analizy źródła spłaty ekspozycji;
 • zabezpieczenia, w tym weryfikuje się ich stan formalno-prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem m. in. adekwatności LTV (ang. loan to value).

W celu wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji, cyklicznie monitoruje się klientów, podejmując stosowne działania w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.

W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela:

 • wyznacza i kontroluje się limity koncentracji;
 • monitoruje się sygnały wczesnego ostrzegania;
 • regularnie monitoruje się portfel kredytowy, kontrolując istotne parametry ryzyka kredytowego;
 • przeprowadza się regularne testy warunków skrajnych. 

7.5.1.2. Ryzyko kredytowe w działalności bankowej

Ocena ryzyka w procesie kredytowym

Udzielanie produktów kredytowych realizowane jest zgodnie z metodykami kredytowania właściwymi dla danego banku, a w jego ramach – segmentu klienta i rodzaju produktu. Proces nadawania ratingu wewnętrznego w obu bankach stanowi istotny element oceny ryzyka kredytowego klienta i transakcji, stanowiąc ważny etap w procesie podejmowania decyzji kredytowej zarówno o udzieleniu, jak i zmianie warunków kredytu oraz w procesie monitorowania jakości portfela kredytowego. Każdy z banków wypracował własne modele, stosowane w procesie oceny zdolności kredytowej klientów, poprzedzającej wydanie decyzji o udzieleniu produktu kredytowego. Modele bazują zarówno na informacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Udzielanie produktów kredytowych przebiega zgodnie z obowiązującymi w bankach procedurami operacyjnymi wskazującymi właściwe czynności wykonywane w procesie kredytowym, odpowiedzialne za nie jednostki oraz wykorzystywane narzędzia.

Decyzje kredytowe zapadają zgodnie z obowiązującym systemem podejmowania decyzji kredytowych (szczeble kompetencyjne dopasowane do poziomu ryzyka związanego z klientem oraz transakcją).

W celu regularnej oceny podejmowanego ryzyka kredytowego oraz mitygowania ewentualnych strat na ekspozycjach kredytowych, w okresie kredytowania monitoruje się sytuację klienta poprzez identyfikację sygnałów wczesnego ostrzegania oraz okresowe indywidualne przeglądy ekspozycji kredytowych.

W celu minimalizacji ryzyka kredytowego ustanawia się zabezpieczenia odpowiednie do ponoszonego ryzyka kredytowego, mając na uwadze poziom stopy odzysku z danego rodzaju zabezpieczenia. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia z obowiązku badania zdolności kredytowej klienta.

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie zwrotu udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i kosztami, jeśli kredytobiorca nie ureguluje należności w terminach ustalonych umową kredytową, a działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. Do akceptowanych zabezpieczeń należą m. in.: gwarancje, poręczenia, blokady, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, cesje wierzytelności, cesje z ubezpieczenia kredytu, weksle, hipoteki, pełnomocnictwa do rachunku bankowego i kaucje (jako szczególne formy zabezpieczeń). Przedmioty zabezpieczeń są weryfikowane w procesie kredytowym pod kątem prawnej możliwości skutecznego zabezpieczenia oraz ocenia się ich wartość rynkową, jak również wartość możliwą do odzyskania w ewentualnym procesie egzekucji.

Efekt finansowy ustanowionych zabezpieczeń dla portfela ekspozycji ocenianych indywidualnie z rozpoznaną utratą wartości na 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 658 mln zł (na 31 grudnia 2019 roku: 2 902 mln zł). Jest to kwota, o którą poziom wymaganych odpisów z tytułu utraty wartości dla tego portfela byłby wyższy, gdyby przy ich szacowaniu nie zostały uwzględnione zdyskontowane przepływy pieniężne uzyskane z zabezpieczeń.

W związku z pandemią COVID-19 i podwyższonym ryzykiem kredytowym banki wdrożyły w 2020 roku ograniczenia w akceptacji nowych zaangażowań oraz ścisły monitoring potencjalnie zagrożonych ekspozycji. Ograniczenia nowej sprzedaży dotyczą m.in. wybranych branż czy krajów szczególnie narażonych na negatywne skutki ekonomiczne pandemii.

Scoring i rating kredytowy

Skala ratingowa jest zróżnicowana w zależności od banku, segmentu klienta oraz rodzaju transakcji. W poniższych tabelach zaprezentowano jakość portfeli kredytowych dla ekspozycji objętych wewnętrznymi modelami ratingowymi. Z uwagi na odmienne modele ratingowe stosowane przez Pekao i Alior Bank dane zaprezentowano dla każdego z banków oddzielnie.

Pekao

Portfel klienta indywidualnego (bez utraty wartości) objęty modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie 53 574 7 715 - 61 289 52 685 5 337 - 58 022
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,06%) 10 325 378 - 10 703 10 583 6 - 10 589
Klasa 2 (0,06% <= PD < 0,19%) 5 054 296 - 5 350 5 354 8 - 5 362
Klasa 3 (0,19% <= PD < 0,35%) 25 829 3 438 - 29 267 24 723 2 278 - 27 001
Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,73%) 11 274 1 761 - 13 035 10 600 1 270 - 11 870
Klasa 5 (0,73% <= PD < 3,50%) 787 1 013 - 1 800 989 880 - 1 869
Klasa 6 (3,50% <= PD < 14,00%) 188 420 - 608 244 421 - 665
Klasa 7 (14,00% <= PD < 100,00%) 117 409 - 526 192 474 - 666
Pożyczki gotówkowe konsumenckie 9 021 2 054 - 11 075 10 187 1 730 - 11 917
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,09%) 832 136 - 968 746 131 - 877
Klasa 2 (0,09% <= PD < 0,18%) 1 630 141 - 1 771 1 551 186 - 1 737
Klasa 3 (0,18% <= PD < 0,39%) 2 779 151 - 2 930 2 746 211 - 2 957
Klasa 4 (0,39% <= PD < 0,90%) 2 252 232 - 2 484 2 627 144 - 2 771
Klasa 5 (0,90% <= PD < 2,60%) 1 107 464 - 1 571 1 714 158 - 1 872
Klasa 6 (2,60% <= PD < 9,00%) 318 396 - 714 626 327 - 953
Klasa 7 (9,00% <= PD < 30,00%) 85 292 - 377 156 306 - 462
Klasa 8 (30,00% <= PD < 100,00%) 18 242 - 260 21 267 - 288
Limity odnawialne 123 74 - 197 163 78 - 241
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,02%) 6 3 - 9 6 1 - 7
Klasa 2 (0,02% <= PD < 0,11%) 29 11 - 40 39 11 - 50
Klasa 3 (0,11% <= PD < 0,35%) 41 20 - 61 53 23 - 76
Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,89%) 32 16 - 48 36 14 - 50
Klasa 5 (0,89% <= PD < 2,00%) 10 9 - 19 16 13 - 29
Klasa 6 (2,00% <= PD < 4,80%) 5 6 - 11 10 9 - 19
Klasa 7 (4,80% <= PD < 100,00%) - 9 - 9 3 7 - 10
Razem segment klienta indywidualnego 62 718 9 843 - 72 561 63 035 7 145 - 70 180

Portfel segmentu przedsiębiorstw (bez utraty wartości) objęty modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Klient korporacyjny 22 777 3 856 - 26 633 22 226 3 236 - 25 462
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,14%) 122 - - 122 274 1 - 275
Klasa 2 (0,14% <= PD < 0,25%) 1 010 4 - 1 014 1 881 4 - 1 885
Klasa 3 (0,25% <= PD < 0,42%) 2 518 5 - 2 523 3 964 162 - 4 126
Klasa 4 (0,42% <= PD < 0,77%) 5 847 64 - 5 911 6 078 130 - 6 208
Klasa 5 (0,77% <= PD < 1,42%) 5 556 735 - 6 291 4 813 270 - 5 083
Klasa 6 (1,42% <= PD < 2,85%) 2 468 578 - 3 046 3 178 540 - 3 718
Klasa 7 (2,85% <= PD < 6,00%) 3 970 802 - 4 772 566 218 - 784
Klasa 8 (6,00% <= PD < 12,00%) 1 264 1 517 - 2 781 1 331 1 685 - 3 016
Klasa 9 (12,00% <= PD < 100,00%) 22 151 - 173 141 226 - 367
Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) 2 382 344 - 2 726 2 977 397 - 3 374
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,06%) 16 - - 16 20 - - 20
Klasa 2 (0,06% <= PD < 0,14%) 192 2 - 194 225 - - 225
Klasa 3 (0,14% <= PD < 0,35%) 623 37 - 660 773 53 - 826
Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,88%) 645 59 - 704 818 70 - 888
Klasa 5 (0,88% <= PD < 2,10%) 484 80 - 564 610 68 - 678
Klasa 6 (2,10% <= PD < 4,00%) 241 56 - 297 258 37 - 295
Klasa 7( 4,00% <= PD < 7,00%) 93 45 - 138 104 42 - 146
Klasa 8 (7,00% <= PD < 12,00%) 59 26 - 85 68 46 - 114
Klasa 9 (12,00% <= PD < 22,00%) 15 16 - 31 84 29 - 113
Klasa 10 (22,00% <= PD < 100,00%) 14 23 - 37 17 52 - 69
Razem segment przedsiębiorstw 25 159 4 200 - 29 359 25 203 3 633 - 28 836

Jednostki samorządu terytorialnego (bez utraty wartości) objęte modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,04%) 6 - - 6 19 - - 19
Klasa 2 (0,04% <= PD < 0,06%) 223 - - 223 241 - - 241
Klasa 3 (0,06% <= PD < 0,13%) 84 - - 84 136 - - 136
Klasa 4 (0,13% <= PD < 0,27%) 377 - - 377 508 - - 508
Klasa 5 (0,27% <= PD < 0,50%) 319 - - 319 337 - - 337
Klasa 6 (0,50% <= PD < 0,80%) 466 - - 466 582 - - 582
Klasa 7 (0,80% <= PD < 1,60%) 130 - - 130 103 - - 103
Klasa 8 (1,60% <= PD < 100,00%) - - - - 6 - - 6
Razem jednostki samorządu terytorialnego 1 605 - - 1 605 1 932 - - 1 932

Portfel ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego w rozumieniu Rozporządzenia CRR – bez utraty wartości – wg klas nadzorczych – wartość bilansowa brutto
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Wysoka 449 - - 449 655 - - 655
Dobra 2 475 1 911 - 4 386 4 174 - - 4 174
Zadowalająca 105 842 - 947 298 609 - 907
Słaba - - - - - 55 - 55
Razem 3 029 2 753 - 5 782 5 127 664 - 5 791

Segment przedsiębiorstw objęty modelem ratingowym
Pekao Banku Hipotecznego SA
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Klasa 1 4 4 - 8 6 - - 6
Klasa 2 12 9 - 21 23 4 - 27
Klasa 3 110 22 - 132 331 9 - 340
Klasa 4 283 188 - 471 381 15 - 396
Klasa 5 - 12 - 12 7 14 - 21
Razem 409 235 - 644 748 42 - 790

Portfel Pekao
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 140 153 -1 529 138 624 137 985 -921 137 064
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta indywidualnego 72 561 -635 71 926 70 180 -473 69 707
Kredyty mieszkaniowe 61 289 -253 61 036 58 022 -161 57 861
Pożyczki gotówkowe (konsumenckie) 11 075 -378 10 697 11 917 -308 11 609
Limity odnawialne 197 -4 193 241 -4 237
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu przedsiębiorstw 29 359 -275 29 084 28 836 -38 28 798
Klienci korporacyjni 26 633 -213 26 420 25 462 1 25 463
Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) 2 726 -62 2 664 3 374 -39 3 335
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego 1 605 - 1 605 1 932 3 1 935
Segment przedsiębiorstw objęty modelem ratingowym Pekao Banku Hipotecznego SA 644 -4 640 791 -3 788
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 5 782 -114 5 668 5 791 -73 5 718
Ekspozycje nieobjęte modelem ratingowym 30 202 -501 29 701 30 455 -337 30 118
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 8 516 -5 595 2 921 8 083 -5 335 2 748
Razem należności od klientów z tytułu kredytów podlegające utracie wartości 1 148 669 -7 124 141 545 146 068 -6 256 139 812

1 Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane wg zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Alior Bank

Należności od klientów z tytułu kredytów – nieprzeterminowane
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Segment detaliczny 29 535 1 559 - 31 094 27 001 1 360 - 28 361
PD < 0,18% 3 364 22 - 3 386 5 002 11 - 5 013
0,18% <= PD < 0,28% 3 451 25 - 3 476 2 597 10 - 2 607
0,28% <= PD < 0,44% 3 049 24 - 3 073 2 397 8 - 2 405
0,44% <= PD <0,85% 5 080 62 - 5 142 4 605 52 - 4 657
0,85% <= PD <1,33% 2 927 71 - 2 998 3 063 96 - 3 159
1,33% <= PD <2,06% 3 197 151 - 3 348 3 201 165 - 3 366
2,06% <= PD <3,94% 4 993 391 - 5 384 2 693 193 - 2 886
3,94% <= PD <9,10% 2 114 277 - 2 391 2 414 314 - 2 728
PD => 9,1%       1 272 536 - 1 808 1 029 511 - 1 540
Brak scoringu 88 - - 88 - - - -
Segment biznesowy 13 936 3 802 - 17 738 16 241 2 577 - 18 818
PD< 0,28% 8 1 - 9 1 - - 1
0,28% <= PD <0,44% 40 1 - 41 60 4 - 64
0,44% <= PD <0,85% 225 65 - 290 513 33 - 546
0,85% <= PD <1,33% 2 239 100 - 2 339 1 031 48 - 1 079
1,33% <= PD <2,06% 2 411 184 - 2 595 4 247 44 - 4 291
2,06% <= PD <3,94% 2 399 377 - 2 776 5 813 875 - 6 688
3,94% <= PD <9,1% 4 362 1 230 - 5 592 3 077 597 - 3 674
PD => 9,1% 2 026 1 844 - 3 870 1 497 957 - 2 454
Brak scoringu 226 - 226 2 19 21
Razem – należności od klientów z tytułu kredytów – nieprzeterminowane 43 471 5 361 - 48 832 43 242 3 937 - 47 179

Należności od klientów z tytułu kredytów – przeterminowane 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1 i Koszyk 2 2 948 3 595
Segment detaliczny 1 438 1 757
Segment biznesowy 1 510 1 838
Koszyk 3 2 409 2 416
Segment detaliczny 754 711
Segment biznesowy 1 655 1 705
POCI 520 663
Segment detaliczny 174 224
Segment biznesowy 346 439
Razem aktywa przeterminowane 5 877 6 674

7.5.1.3. Stosowanie udogodnień forbearance

Udogodnienia forbearance stosuje się, gdy istnieje zagrożenie realizacji warunków umowy przez klienta z powodu jego trudności finansowych, w tym problemów z obsługą zadłużenia. W takiej sytuacji warunki umowy mogą być zmodyfikowane w celu zapewnienia kredytobiorcy zdolności do obsługi zadłużenia. Modyfikacja warunków umowy może obejmować obniżenie oprocentowania, rat kapitałowych, naliczonych odsetek, zmianę harmonogramu spłat kapitału lub odsetek.

Grupa PZU określa listę udogodnień forbearance zawierającą w szczególności:

 • wydłużenie okresu kredytowania (w formie zawarcia aneksu do umowy) lub podpisanie umowy restrukturyzacyjnej (w przypadku zadłużenia w całości przeterminowanego), co skutkuje zmniejszeniem raty kapitałowo-odsetkowej;
 • udzielenie karencji w spłacie;
 • zmiana warunków umowy pozwalająca na niższe niż umowne spłaty odsetek lub kapitału;
 • umowa podlegająca refinansowaniu.

Grupa PZU identyfikuje istotny wzrost ryzyka kredytowego aktywów, dla których zastosowano modyfikacje forbearance, na potrzeby oceny utraty wartości zgodnie z MSSF 9.

W przypadku udzielenia wakacji kredytowych lub innych działań łagodzących skutki pandemii COVID-19 Grupa PZU stosuje podejście zgodne ze wskazówkami regulacyjnymi w tym zakresie i nie klasyfikuje takich pozycji automatycznie jako forborne.

Należności od klientów z tytułu kredytów
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszyk 1
Koszyk 2
Koszyk 3
Razem
Koszyk 1
Koszyk 2
Koszyk 3
Razem
Analiza indywidualna Analiza grupowa Analiza indywidualna Analiza grupowa
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Ekspozycje forborne brutto 1 153 1 385 1 965 1 031 2 054 7 588 396 796 1 352 701 2 232 5 477
Odpis z tytułu utraty wartości -12 -155 -927 -524 -1 509 -3 127 -24 -101 -415 -267 -1 456 -2 263
Ekspozycje forborne netto 1 141 1 230 1 038 507 545 4 461 372 695 937 434 776 3 214
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy X X X X X 1 X X X X X 1
Razem 1 141 1 230 1 038 507 545 4 462 372 695 937 434 776 3 215

Zmiana stanu wartości bilansowej netto ekspozycji forborne 1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Bilans otwarcia 3 215 2 836
Wartość ekspozycji ujętych w okresie 3 090 1 282
Wartość ekspozycji wyłączonych w okresie -702 -456
Zmiana odpisów aktualizujących -761 -136
Inne zmiany -380 -311
Razem należności netto 4 462 3 215

7.5.1.4. Ryzyko kredytowe związane z działalnością inwestycyjną

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie PZU wynikającym z działalności inwestycyjnej reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez rady nadzorcze, zarządy i dedykowane komitety.

Zaangażowanie obarczone ryzykiem kredytowym wobec poszczególnych kontrahentów oraz emitentów podlega ograniczeniom poprzez ustanawiane limity zaangażowania. Limity są ustanawiane przez dedykowane komitety na podstawie analiz ryzyk związanych z danym zaangażowaniem, z uwzględnieniem sytuacji finansowej podmiotów lub grup podmiotów powiązanych oraz wpływu tych zaangażowań na wystąpienie ryzyka koncentracji. Uzupełniającym czynnikiem mitygującym zidentyfikowane ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji w działalności inwestycyjnej są ograniczenia jakościowe wobec zaangażowań ustanawiane zgodnie z kompetencjami poszczególnych komitetów.

Limity odnoszą się do zaangażowania wobec pojedynczego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych (zarówno limity kredytowe, jak i limity koncentracji). Wykorzystanie limitów w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji podlega raportowaniu i monitorowaniu. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu podejmowane są odpowiednie działania zdefiniowane w regulacjach wewnętrznych.

W zakresie oceny ryzyka kredytowego danego podmiotu wyznacza się wewnętrzne ratingi kredytowe (podejście do wyznaczania ratingu różni się w zależności od typu podmiotu). Ratingi są oparte na analizie ilościowej oraz jakościowej i stanowią jeden z podstawowych elementów procesu ustanawiania limitów zaangażowania. Jakość kredytowa kontrahentów oraz emitentów podlega cyklicznemu monitoringowi. Jednym z podstawowych elementów monitoringu jest okresowa aktualizacja ratingów wewnętrznych.

Jednostki ds. ryzyka identyfikują, dokonują pomiaru i monitorują narażenie na ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji związane z działalnością inwestycyjną, w szczególności opiniują wnioski o ustalenie limitów zaangażowania kierowane na poszczególne komitety.

Informacje o jakości kredytowej aktywów związanych z działalnością inwestycyjną zaprezentowano w punkcie 38.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe

W kolejnych tabelach zaprezentowano ekspozycję na ryzyko kredytowe aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym w poszczególnych kategoriach ratingów Fitch (w przypadku braku ratingu agencji Fitch zastosowano rating agencji Standard&Poor’s). Ekspozycję na ryzyko kredytowe wynikające z transakcji warunkowych przedstawiono jako ekspozycję wobec emitenta papierów przyjętych jako zabezpieczenie.

W zestawieniu nie uwzględniono należności od klientów z tytułu kredytów oraz należności z tytułu umów ubezpieczeniowych. Wynikało to ze znacznego rozproszenia tych portfeli aktywów, skutkującego m.in. znacznym udziałem należności od podmiotów i osób fizycznych nie posiadających ratingów.

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2020 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie – wartość bilansowa 57 800 71 - - 57 871
- wartość bilansowa brutto 57 850 73 34 - 57 957
- od AAA do A 49 199 - - - 49 199
- od BBB do B 609 35 - - 644
- brak ratingu 8 042 38 34 - 8 114
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -50 -2 -34 - -86
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wartość bilansowa 63 387 256 - - 63 643
- od AAA do A 47 181 - - - 47 181
- od BBB do B 5 495 55 - - 5 550
- brak ratingu 10 711 201 - - 10 912
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 1)) -68 -13 - -81
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – wartość bilansowa X X X X 3 566
- od AAA do A X X X X 1 999
- od BBB do B X X X X 161
- brak ratingu X X X X 220
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 1 186
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży – wartość bilansowa 5 609 - - - 5 609
- wartość bilansowa brutto 5 610 - - - 5 610
- od AAA do A 1 156 - - - 1 156
- od BBB do B 328 - - - 328
- brak ratingu 4 093 - - - 4 093
- aktywa na ryzyko klienta 33 - - - 33
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -1 - - - -1
Pożyczki – wartość bilansowa 3 311 73 - - 3 384
- wartość bilansowa brutto 3 318 79 - - 3 397
- od BBB do B 40 - - - 40
- brak ratingu 3 278 79 - - 3 357
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -7 -6 - - -13
Instrumenty pochodne X X X X 6 339
- od AAA do A X X X X 4 718
- od BBB do B X X X X 485
- brak ratingu X X X X 1 108
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 28
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych X X X X 1 176
- od AAA do A X X X X 1022
- od BBB do B X X X X 1
- brak ratingu X X X X 153
Należności z tytułu reasekuracji X X X X 55
- od AAA do A X X X X 35
- brak ratingu X X X X 20
Razem 130 107 400 - - 141 643

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2019 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie – wartość bilansowa 35 581 349 - - 35 930
- wartość bilansowa brutto 35 614 368 34 - 36 016
- od AAA do A 29 402 - - - 29 402
- od BBB do B 994 36 - - 1 030
- brak ratingu 5 218 332 34 - 5 584
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -33 -19 -34 - -86
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wartość bilansowa 54 537 156 - - 54 693
- od AAA do A 43 737 - - - 43 737
- od BBB do B 4 505 74 - - 4 579
- brak ratingu 6 295 82 - - 6 377
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych1 -41 -2 - - -43
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – wartość bilansowa X X X X 4 602
- od AAA do A X X X X 3 209
- od BBB do B X X X X 234
- brak ratingu X X X X 43
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 1 116
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży – wartość bilansowa 5 517 1 - - 5 518
- wartość bilansowa brutto 5 519 1 - - 5 520
- od AAA do A 1 481 1 - - 1 482
- od BBB do B 451 - - - 451
- brak ratingu 3 538 - - - 3 538
- aktywa na ryzyko klienta 49 - - - 49
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -2 - - - -2
Pożyczki – wartość bilansowa 4 490 - - - 4 490
- wartość bilansowa brutto 4 517 - - - 4 517
- od BBB do B 699 - - - 699
- brak ratingu 3 818 - - - 3 818
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -27 - - - -27
Instrumenty pochodne X X X X 3 107
- od AAA do A X X X X 2 019
- od BBB do B X X X X 374
- brak ratingu X X X X 671
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 43
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych X X X X 1 000
- od AAA do A X X X X 792
- od BBB do B X X X X 1
- brak ratingu X X X X 207
Należności z tytułu reasekuracji X X X X 58
- od AAA do A X X X X 39
- brak ratingu X X X X 19
Razem 100 125 506 - - 109 398

1 Odpis ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

7.5.1.5. Ryzyko kredytowe reasekuratora w działalności ubezpieczeniowej

Grupa PZU zawiera umowy reasekuracyjne o charakterze nieproporcjonalnym oraz proporcjonalnym w celu ograniczenia zobowiązań wynikających z podstawowej działalności. Reasekuracja jest obciążona ryzykiem kredytowym związanym z ryzykiem niewykonania zobowiązania przez reasekuratora.

Jakość kredytową reasekuratorów ocenia się na podstawie danych rynkowych, danych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. ze Standard&Poor’s, a także na podstawie modelu wewnętrznego. Model dzieli reasekuratorów na kilka klas, w zależności od poziomu szacowanego ryzyka. Akceptuje się tylko podmioty o ryzyku niższym niż ustalony punkt odcięcia. Akceptacja nie jest automatyczna, a analizę uzupełnia się o ocenę dokonaną przez brokerów reasekuracyjnych. W ramach monitoringu ryzyka kredytowego ww. ocenę danego podmiotu aktualizuje się raz na kwartał.

W poniższych tabelach przedstawiono ryzyko kredytowe reasekuratorów, z którymi współpracowały spółki Grupy PZU.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2020 Rating A.M. Best wg stanu na 31 grudnia 20202
Reasekurator 1 218 A+
Reasekurator 2 170 brak ratingu
Reasekurator 3 135 A+
Reasekurator 4 104 A++
Reasekurator 5 98 A+
Reasekurator 6 66 A+
Reasekurator 7 55 A+
Reasekurator 8 47 A+
Reasekurator 9 45 AA-
Reasekurator 10 44 AA-
Pozostali, w tym:1 1 119
Posiadający rating inwestycyjny 979 BBB- lub wyższy
Posiadający rating poniżej inwestycyjnego lub bez ratingu 140 BB+ lub niższy, lub brak ratingu
Razem 2 101

1 W pozycji „Pozostałe” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej.
2 W przypadku braku ratingu A.M. Best uwzględniono rating agencji Standard&Poor's.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2019 Rating Standard&Poor's wg stanu na 31 grudnia 2019 2
Reasekurator 1 213 A+
Reasekurator 2 189 brak ratingu
Reasekurator 3 93 AA-
Reasekurator 4 88 AA-
Reasekurator 5 59 AA+
Reasekurator 6 50 A+
Reasekurator 7 49 AA-
Reasekurator 8 47 A
Reasekurator 9 43 AA-
Reasekurator 10 42 AA-
Pozostali, w tym: 1 983
Posiadający rating inwestycyjny 834 BBB- lub wyższy
Posiadający rating poniżej inwestycyjnego lub bez ratingu 149 BB+ lub niższy, lub brak ratingu
Razem 1 856

1 W pozycji „Pozostałe” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej.
2 W przypadku braku ratingu Standard&Poor's uwzględniono rating agencji A.M. Best.

Ryzyko kontrahenta związane z reasekuracją jest ograniczane poprzez współpracę Grupy PZU z wieloma reasekuratorami o wiarygodnym ratingu kredytowym.

7.5.1.6. Koncentracja ryzyka w ryzyku kredytowym

Poniższa tabela prezentuje koncentrację branżową zaangażowań Grupy PZU według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uwzględniającą:

 • wartość zaangażowania w lokaty finansowe takie jak instrumenty kapitałowe, dłużne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży, rachunki bankowe i depozyty terminowe;
 • sumy ubezpieczeniowe udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych;
 • limity odpowiedzialności dla ubezpieczeń wierzytelności pieniężnych;
 • wartość kredytów (zaangażowanie bilansowe oraz pozabilansowe bez odsetek i pobranych opłat oraz uwzględniania odpisów) pomniejszoną o wniesione kaucje pieniężne.

Segment branżowy  31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Administracja publiczna i obrona narodowa 14,54% 30,54%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12,83% 9,81%
Przetwórstwo przemysłowe 16,09% 13,20%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 12,70% 11,29%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8,78% 8,07%
Budownictwo 5,89% 4,79%
Transport i gospodarka magazynowa 5,47% 4,62%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 4,79% 4,50%
Informacja i komunikacja 2,59% 2,33%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6,79% 2,56%
Górnictwo i wydobywanie 1,19% 1,01%
Pozostałe sektory 8,34% 7,28%
Razem 100,00% 100,00%