zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

53. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 53. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

53.1 Zasady rachunkowości

Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę to:

  • umowy ramowe ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz inne umowy ramowe dotyczące instrumentów pochodnych,
  • globalne umowy ramowe (GMRA - Global Master Repurchase Agreement) dotyczące transakcji zakupu/sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu.

Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę PZU nie spełniają kryteriów kompensowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zapisy takich porozumień dają bowiem prawo do kompensaty ujętych kwot, które jest wykonalne tylko w przypadku określonego zdarzenia (naruszenia umowy).

Grupa PZU otrzymała i złożyła zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających i płynnych papierów wartościowych w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych.

Zabezpieczenia te ustanowione są na standardowych warunkach branżowych. Zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających wynikają m.in. z tzw. Credit Support Annex (CSA) – stanowiących załącznik do umów ramowych ISDA.

53.2 Dane ilościowe

Ujawnienia w tabelach poniżej obejmują aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, niezależnie od tego, czy są one kompensowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Aktywa i zobowiązania finansowe podlegające ewentualnym kompensatom 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe
Wartość bilansowa pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej 6 339 3 107
Wartość bilansowa pozycji nie podlegających ewentualnym kompensatom 375 239
Wartość bilansowa netto – podlegająca ewentualnym kompensatom 5 964 2 868
Potencjalne kwoty kompensaty 5 236 2 596
- instrumenty finansowe (zawiera otrzymane zabezpieczenia na papierach wartościowych) 4 700 2 103
- otrzymane zabezpieczenia pieniężne 536 493
Wartość netto 728 272
Zobowiązania finansowe
Pochodne instrumenty finansowe
Wartość bilansowa pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej 6 281 3 018
Wartość bilansowa pozycji nie podlegających ewentualnym kompensatom 199 157
Wartość bilansowa netto – podlegająca ewentualnym kompensatom 6 082 2 861
Potencjalne kwoty kompensaty 5 647 2 754
- instrumenty finansowe (zawiera otrzymane zabezpieczenia na papierach wartościowych) 4 724 2 136
- otrzymane zabezpieczenia pieniężne 923 618
Wartość netto 435 107