zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

18.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 18.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 16 105 16 085
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 9 205 9 328
- odszkodowania i świadczenia 7 480 7 925
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 874 584
- koszty likwidacji szkód 851 819
W ubezpieczeniach na życie 6 900 6 757
- odszkodowania i świadczenia 6 493 6 102
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 273 520
- koszty obsługi świadczeń 134 135
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -525 -390
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych -525 -390
Odszkodowania, świadczenia ubezpieczeniowe netto, razem 15 580 15 695

Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń według rodzaju 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Zużycie materiałów i energii 14 15
Usługi obce 296 260
Podatki i opłaty 31 32
Koszty pracownicze 454 431
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 14 15
Amortyzacja wartości niematerialnych 27 23
Inne, w tym: 149 178
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 136 167
- pozostałe 13 11
Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń, razem 985 954