zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

5.4 Objaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem 2019 i 2020

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 5.4 Objaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem 2019 i 2020
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru ekonomicznego transakcji dokonano zmian prezentacyjnych opisanych w punktach 5.4.1-5.4.3 oraz 5.4.5-5.4.6. Ze względu na ostateczne rozliczenie nabycia akcji Tomma dokonano przekształcenia danych porównywalnych, o czym mowa w punkcie 5.4.4.

5.4.1. Zmiana prezentacji przychodów odsetkowych wyliczonych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, które do tej pory prezentowano w „Przychodach netto z inwestycji” wydzielono do odrębnej pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

5.4.2. Zmiana prezentacji odpisów na udzielone gwarancje i poręczenia

Utworzenia i rozwiązania rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, które były prezentowane w szyku rozwartym odpowiednio w pozostałych kosztach operacyjnych i pozostałych przychodach operacyjnych zaprezentowano w kwocie netto w pozycji „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”.

5.4.3. Zmiana prezentacji wyceny należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Wycenę kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, którą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok prezentowano w pozycji „Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody” wydzielono do odrębnej pozycji innych całkowitych dochodów. 

5.4.4. Rozliczenie nabycia Tomma

W związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Tomma dokonano  retrospektywnego przekształcenia danych na 31 grudnia 2019 roku. Dodatkowe informacje na ten temat zaprezentowano w punkcie 2.3.1.3.

5.4.5. Zmiana prezentacji zobowiązań finansowych

Zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów oraz ujemną wycenę instrumentów pochodnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok prezentowano w pozycji „Zobowiązania finansowe”. W celu zwiększenia użyteczności sprawozdań w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano je w odrębnych pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej.

5.4.6. Zmiana prezentacji rezerw na świadczenia pracownicze

Rezerwy na urlopy, programy określonych świadczeń oraz inne długoterminowe świadczenia pracownicze w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok prezentowano w pozycji „Rezerwy na świadczenia pracownicze”. W celu zwiększenia użyteczności sprawozdań w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano je odpowiednio w Innych zobowiązaniach (rezerwy na urlopy) oraz Rezerwach (programy określonych świadczeń oraz inne długoterminowe świadczenia pracownicze).

5.4.7. Wpływ różnic na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W kolejnych tabelach zaprezentowano wpływu powyższych zmian na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (historyczne) 5.4.1 5.4.2 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nd. 12 015 - 12 015
Pozostałe przychody netto z inwestycji nd. 376 - 376
Przychody netto z inwestycji 12 391 -12 391 - nd.
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych -2 166 - -42 -2 208
Pozostałe przychody operacyjne 1 492 - -289 1 203
Pozostałe koszty operacyjne -4 324 - 331 -3 993
Zysk netto, w tym: 5 185 - - 5 185
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 3 295 - - 3 295
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 890 - - 1 890

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (historyczne) 5.4.3 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Zysk netto 5 185 - 5 185
Inne całkowite dochody 496 - 496
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 489 - 489
Wycena instrumentów dłużnych 393 -18 375
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów nd. 18 18
Dochody całkowite netto, razem 5 681 - 5 681

Aktywa 31 grudnia 2019 (historyczne) 5.4.4 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Wartość firmy 4 053 -19 4 034
Wartości niematerialne 3 096 61 3 157
Rzeczowe aktywa trwałe 4 226 3 4 229
Aktywa, razem 343 340 45 343 385

Kapitały i zobowiązania 31 grudnia 2019 (historyczne) 5.4.4 5.4.5 5.4.6 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Kapitały, razem 39 288 - - - 39 288
Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 47 329 - - - 47 329
Zobowiązania podporządkowane nd. - 6 700 - 6 700
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych nd. - 9 273 - 9 273
Zobowiązania wobec banków nd. - 6 604 - 6 604
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów nd. - 218 588 - 218 588
Pochodne instrumenty finansowe nd. - 3 018 - 3 018
Inne zobowiązania 8 069 33 2 307 190 10 599
Rezerwy na świadczenia pracownicze 534 - - -534 nd.
Rezerwy 867 - - 344 1 211
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 734 12 - - 746
Zobowiązania finansowe 246 490 - -246 490 - nd.
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 29 - - - 29
Zobowiązania, razem 304 052 45 - - 304 097
Kapitały i zobowiązania, razem 343 340 45 - - 343 385

Aktywa 1 stycznia 2019 (historyczne) Korekty 1 stycznia 2019 (przekształcone)
Aktywa, razem 328 554 - 328 554

Kapitały i zobowiązania 1 stycznia 2019 (historyczne) 5.4.4 5.4.5 5.4.6 1 stycznia 2019 (przekształcone)
Kapitały, razem 37 407 - - - 37 407
Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 45 839 - - - 45 839
Zobowiązania podporządkowane nd. - 6 061 - 6 061
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych nd. - 12 009 - 12 009
Zobowiązania wobec banków nd. - 6 044 - 6 044
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów nd. - 207 635 - 207 635
Pochodne instrumenty finansowe nd. - 3 365 - 3 365
Inne zobowiązania 7 407 - 1 202 196 8 805
Rezerwy na świadczenia pracownicze 531 - - -531 nd.
Rezerwy 519 - - 335 854
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 486 - - - 486
Zobowiązania finansowe 236 316 - -236 316 - nd.
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 49 - - - 49
Zobowiązania, razem 291 147 - - - 291 147
Kapitały i zobowiązania, razem 328 554 - - - 328 554

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (historyczne) 5.4.5 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Zysk brutto 7 080 - 7 080
Korekty -6 032 - -6 032
Odpisy na aktywa niefinansowe - 19 19
Zmiana stanu zobowiązań 1 113 1 341 2 454
Pozostałe korekty -1 071 -1 360 -2 431
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 048 - 1 048