zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

54. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 54. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2020 Stan na początek okresu Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Inne zmiany Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 5 427 716 - 296 - 6 439
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 273 -1 816 67 19 -11 7 532
Obligacje 3 976 583 40 -1 -1 4 597
Certyfikaty depozytowe 3 940 -2 355 27 1 -2 1 611
Listy zastawne 1 357 -44 - 19 -8 1 324
Zobowiązania podporządkowane 6 700 -162 138 3 - 6 679
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 599 556 5 - -6 1 154
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 066 -275 37 - 236 1 064
Razem 23 065 -981 247 318 219 22 868

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2019 Stan na początek okresu Ujęcie zobowiązań z tytułu leasingu (MSSF 16) Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Zmiana składu grupy Inne zmiany Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 4 386 - 938 6 33 53 11 5 427
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12 009 - -2 828 103 -1 - -10 9 273
Obligacje 5 922 - -2 022 74 2 - - 3 976
Certyfikaty depozytowe 4 542 - -631 29 - - - 3 940
Listy zastawne 1 545 - -175 - -3 - -10 1 357
Zobowiązania podporządkowane 6 061 - 453 176 - 10 - 6 700
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 540 - 55 4 - - - 599
Zobowiązania z tytułu pożyczek - - -5 - - 5 - -
Zobowiązania z tytułu leasingu 10 1 301 -297 -24 -1 23 54 1 066
Razem 23 006 1 301 -1 684 265 31 91 55 23 065